Kvk.II.37.307/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.307/2014/3.szám

A Kúria a ... (cím) ügyvéd által képviselt ... (cím) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 12. napján kelt 676/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 676/2014. számú határozatát - a Hajdú-Bihar Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság 26/2014.(III.06.) számú határozatára is kiterjedő hatállyal – megváltoztatja és a kifogást elutasítja.

A le nem rótt 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A magánszemély beadványozó 2014. március 5. napján kifogást nyújtott be amiért Berettyóújfaluban, a LIDL áruház előtti parkolóban és a Kossuth utcán a katolikus templom előtt lévő gyalogátkelő helynél a kérelmező választási plakátjai a villanyoszlopra kerültek elhelyezésre. A beadványozó fényképfelvételeket is csatolt állításai alátámasztásra.

A Hajdú-Bihar Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (továbbiakban:  OEVB)  a kifogás mellékleteként csatolt fénykép alapján a 26/2014.(III.06.) számú határozatában megállapította, hogy a képviselőjelölt plakátjának elhelyezése a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések, közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011.(X.21.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat sérti, ezzel e magatartás ütközik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjába. Ezért az OEVB a határozatában a kifogásnak helyt adott, megállapította a jogszabálysértés tényét és a jogsértőt eltiltotta a további jogsértéstől.

A beadványozó fellebbezése folytán eljárt Nemzeti Választási Bizottság a 2014. március 12. napján kelt 676/2014. számú határozatával az OEVB határozatát helybenhagyta. Határozata indokolásában hivatkozott a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12. § (3) és (3b) bekezdésében foglaltakra, továbbá arra, hogy a Rendelet 1. §-a reklámcélú berendezésként kifejezetten nevesíti a Ve. 144. §-a szerinti választási plakátot, ezért egyértelmű, hogy a Kkt. 12. § (3b) bekezdésében és a Rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontjában rögzített tilalom a választási plakátokra is vonatkozik.

A Nemzeti Választási Bizottság határozatával szemben a kérelmező  bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyben kérte a határozat megváltoztatását és a kifogás elutasítását. Álláspontja szerint a Kkt. 12. § (3b) bekezdésének és a Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjának határozati értelmezése nincs összhangban az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében elismert véleménynyilvánítási szabadsághoz való joggal, és a XXIII. cikk (1) bekezdésében elismert választhatóság jogának gyakorlásával. Állította, hogy a választási plakát elhelyezése a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jog védett gyakorlása körébe esik. Előadta továbbá, hogy a Ve. 144. §-ának (3) bekezdése egyértelművé teszi, hogy a plakátok  elhelyezésével összefüggésben a Ve. zárt szabályrendszert alkot, a választási plakátokra csak a Ve. 144. §-a szerinti szabályok vonatkoznak.

A kérelmező felülvizsgálati kérelme – az alábbiak szerint - alapos.

A Nemzeti Választási Bizottság határozatában  megfogalmazottakkal szemben a Kúria elsődlegesen arra mutat rá, hogy a választási plakát elhelyezésére vonatkozó szabályokat a Ve. VIII., a választási kampányról szóló  fejezetének 144.§-a tartalmazza.
A választási plakát tekintetében a Ve. 144.§ (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy a plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.
Ez a szabályozás összhangban áll azzal, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága kiterjed a választási kampány során a jelöltek és a jelölő szervezetek által folytatott kampánytevékenységre, melynek egyik eszköze a plakátok készítése, elhelyezése [Alkotmánybíróság 1/2013.(I.7.) AB határozat], a választási kampány a véleménynyilvánítás szabadságának megnyilvánulási formája [Alkotmánybíróság 39/2002.(IX.25.) és 60/2003.(XI.26.) Ab határozat].
A Ve. 144.§ helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144.§-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályok, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, tekintve, hogy a Ve. 144.§-a egy zárt szabályrendszert alkot, ahogy erre a kérelmező felülvizsgálati kérelmében hivatkozott.

A Ve. 144.§ (3) bekezdése szerinti főszabályhoz képest a (4) bekezdés az egyes építményeken való plakátelhelyezéshez nélkülözhetetlen tulajdonosi, bérlői, vagyonkezelői hozzájárulás szükségességéről, az (5) bekezdés a meghatározott célú, így műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból indokolt közterületeken érvényesülő önkormányzati rendeleti tilalomról, míg a (6) bekezdés az önálló hirdető-berendezés és óriásplakát elhelyezéséhez kapcsolódó közterület-használatra vonatkozó szabályok alkalmazásáról rendelkezik. A (7) bekezdés továbbá tiltja, a plakátok egymást eltakaró, fedő kihelyezését és előírja, hogy az károkozás nélkül legyen eltávolítható.
A választási szervek által alkalmazott Kkt. 12.§ (3b) bekezdése a reklám célú berendezések esetében tiltja a villanyoszlopon való elhelyezést, de a Kkt. a reklám célú berendezés fogalmát nem határozza meg, így nem vonja szabályozási körébe a Ve. 144.§-a szerinti választási plakátot. A Rendelet 1.§-a ugyan e fogalmi kört pontosan rögzíti, abba beleérti a választási plakátot is, azonban e rendelkezés alkalmazását a Ve. 144.§-a (4)-(7) bekezdései nem teszik lehetővé, így a korlátozás nélküli elhelyezés főszabályát e rendelkezés sem ronthatja le.

Megjegyzi a Kúria, hogy a felülvizsgálati kérelem azon részének vizsgálata, mely lényegében a Rendelet 1.§-a szerinti szabályozás alkotmányosságát teszi vitássá az Alkotmánybíróság hatáskörébe eső normakontroll alá tartozó kérdés, ezért ezzel nem foglalkozhatott.

Fentiekre figyelemmel a Kúria megállapította, hogy a beadványozó panasza alaptalan volt. A kifogásában foglaltak szerint a plakátok villanyoszlopon való elhelyezése nem sérti a Ve. 144.§-át, továbbá a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontját sem, így emiatt jogsértés megállapítására és az attól való eltiltásra nem kerülhet sor.
Erre tekintettel a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 676/2014. számú határozatát – a Hajdú-Bihar Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság határozatára is kiterjedő hatállyal – a Ve. 231.§ (5) bekezdésének b) pontja alapján megváltoztatta és a kifogást a Ve. 220.§-a alapján elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése alapján állapította meg, mely előzetesen le nem rótt eljárási illetéket a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 14. §-a alapján az állam visel.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. március 17.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke, előadó bíró
Dr. Rothermel Erika s.k. bíró
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró