Ügyelosztási rend - Polgári Kollégium

Nyomtatóbarát változat

Kollégiumvezető:
Dr. Wellmann György

Kollégiumvezető-helyettes:
Dr. Orosz Árpád Gábor

Polgári-gazdasági Jogegységi Tanács:

A jogegységi tanács az elnökből és további 4 tagból áll, akiket a jogegységi tanács elnöke választ ki a Polgári Kollégium bírái közül.

A kollégium elvi munkáját előkészítő csoport:

Vezetője:    
Tamáné dr. Nagy Erzsébet tanácselnök

Tagjai:
Dr. Harter Mária tanácselnök
Dr. Vezekényi Ursula tanácselnök
Dr. Molnár Ambrus tanácselnök

A kollégium elvi munkáját előkészítő csoportot segítő munkatársak:
Dr. Pomeisl András József főtanácsadó
Dr.Csizmazia Norbert főtanácsadó
Dr. Csöndes Mónika főtanácsadó
Dr. Gelencsér Dániel főtanácsadó
Dr. Keserű Barna Arnold főtanácsadó

Az elvi csoport a kollégiumvezetővel és helyettesével folyamatosan együttműködve szervezi és összehangolja az elvi munkát azzal, hogy tagjai saját tanácsukban is részt vesznek a bírói munkában. A kollégiumvezető és helyettese, valamint az elvi csoport vezetője a kollégium bármely bíráját felkérheti az elvi csoport munkájában való részvételre.
Feladatai:
-    jogegységi kezdeményezések feldolgozása és javaslattétel jogegységi eljárás indítványozására kollégiumvezetőnek,
-    jogszabálytervezetek észrevételezésében való közreműködés (szaktanácsok bevonásával),
-    tanácselnöki értekezletre és kollégiumi ülésekre előkészítő vitaanyagok készítése, illetve véleményezése
-    ítélőtáblák és törvényszékek kollégiumi anyagainak véleményezése.

Polgári szakág

Az ügyek elosztásának és elbírálásának rendje:
Az új érkezésű ügyek igazgatási értelemben vett tanácsok közötti elosztása az ügy tárgya szerinti szakosodás alapján (BÜSZ 31. § f) pont) az alábbi ügyelosztási rendnek megfelelően történik. Az ügyelosztási rendben meghatározottaktól hivatali érdekből (pld. a munkateher tanácsok közötti egyenletes elosztása érdekében), illetve egyéb fontos okból (pld. kizárás, összeférhetetlenség, soron kívüli ügyek intézése) lehet csak eltérni, oly módon, hogy az ügyelosztási rendtől való eltérés indoka utóbb szükség esetén megállapítható legyen.
Az ügyek elbírálása a tanácselnök által az igazgatási értelemben vett tanács bíróiból összeállított háromtagú ítélkező tanácsban történik. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, a tanácselnök – a Kúria elnökének 3/2014. számú ajánlásában foglalt szempontok figyelembevételével – elrendelheti az ügy öttagú tanácsban történő elbírálását. Az öttagú tanács további két tagjának kijelöléséről a kollégiumvezető dönt, több kollégiumot érintő esetben a szintén érintett kollégiumvezető bevonásával.

P. I. tanács

Tulajdoni perek (azon belül pld. a tulajdonjog megszerzésével, a közös tulajdonnal és annak megszüntetésével, valamint a használati jogokkal kapcsolatos jogviták, a földtulajdonnal kapcsolatos jogviták, szomszédjogi perek, önkormányzatok, civil szervezetek tulajdoni perei). Birtokviták, ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos perek. Társasházzal kapcsolatos jogviták. Zálogjoggal kapcsolatos ügyek. Öröklési jogviták. Tartási és életjáradéki szerződésekkel kapcsolatos perek. Végrehajtási ügyek. Jognyilatkozat pótlásával kapcsolatos ügyek. Külföldi határozatok tanúsítvánnyal való ellátásával kapcsolatos ügyek.

Tanácselnökök:
Dr. Orosz Árpád
    Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Harter Mária
Böszörményiné dr. Kovács Katalin mb.

Bírók:
Dr. Csentericsné dr. Ágh-Bíró Ágnes
Dr. Erőss Monika
     ellátja továbbá a Kúria főtitkári feladatait   
Dr. Kiss Gábor
Dr. Varga Edit
Dr. Mocsár Attila Zsolt

Kirendelt bíró:
Salamonné dr. Piltz Judit (2018.02.28-ig)

Jogi ügyintézők:
Dr. Csinkné dr. Fényes Andrea tisztviselő
Dr. Magyar Luca tisztviselő

P. II. tanács

Családjogi perek, személyállapoti perek. Az ajándékozási szerződésekből és egyéb ingyenes ügyletekből fakadó jogviták. Élettársak és más hozzátartozók vagyoni viszonyaival kapcsolatos jogviták. Távoltartási ügyek. Kötelező pszichiátriai gyógykezelés bírói felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek. Jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelével kapcsolatos nemperes ügyek. Eljáró bíróság kijelölése iránti ügyek.

Tanácselnök:
Dr. Makai Katalin

Bírók:
Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit
Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna   

Kirendelt bíró:
Baksáné dr. Pál Ildikó (2017. 03. 31-ig)

Jogi ügyintéző:
Dr. Tancsik Annamária tisztviselő

P. III. tanács

Szerződésen kívül- valamint szerződésszegéssel okozott károk megtérítése iránti perek (azon belül elsősorban orvosi műhiba perek, testi épséggel és egészségromlással összefüggő perek, valamint közigazgatási-, bírósági- és ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek, az állammal szembeni kártérítési és kártalanítási perek.) Vegyes kötelmi ügyek.

Tanácselnök:
Dr. Havasi Péter

Bírók:
Dr. Udvary Katalin
Dr. Döme Attila

Kirendelt bíró:
Dr. Zumbók Péter (2017.03.31-ig)

Főtanácsadó:
Dr. Jójárt Eszter

Jogi ügyintéző:
Dr. Bodonovich Klára titkár

P. IV. tanács

Személyiségi jogi perek. Adatvédelemmel kapcsolatos perek. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogviták. Sajtó-helyreigazítási perek. Közigazgatási-, bírósági és ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek. Civil szervezetek nyilvántartási és egyéb ügyei. Vegyes kötelmi ügyek.

Tanácselnökök:
Dr. Mészáros Mátyás
Dr. Baka András
    A tanács adminisztratív ügyeinek intézését mindkét tanácselnök felváltva látja el.

Bírók:
Dr. Kovács Zsuzsanna
Böszörményiné dr. Kovács Katalin
Dr. Pataki Árpád   

Főtanácsadó:
Dr. Keserű Barna Arnold tisztviselő

Jogi ügyintéző:
Dr. Dékány Erika titkár
Dr. Győrffy Katalin titkár

P. V. tanács

Vegyes kötelmi ügyek (azon belül elsősorban az adásvételi szerződés altípusaival és a vállalkozási típusú szerződésekkel kapcsolatos jogviták, megbízási és bizományi szerződésekkel, valamint biztosítási és használati szerződésekkel, valamint hitel-, kölcsön-, és pénzügyi lízingszerződésekkel kapcsolatos perek). Szerződések teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatos elszámolási ügyek. Szerződésszegésből eredő perek. Önkormányzatok kötelmi jogi perei. Környezetvédelemmel kapcsolatos perek. Eljáró bíróság kijelölése iránti ügyek.

Tanácselnök:
Dr. Bartal Géza
    Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Molnár Ambrus

Bírók:
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin
Dr. Madarász Anna
Dr. Cseh Attila

Kirendelt bírók:
Dr. Magosi Szilvia (2017. 03.31-ig)
Dr. Szakály Noémi (2017. 03.31-ig)

Főtanácsadó:
Dr. Csöndes Mónika tisztviselő

Jogi ügyintézők:   
Dr. Enyedi-Fodor Zsófia tisztviselő
Szucsikné dr. Soltész Ilona Rita tisztviselő

P. VI. tanács

Vegyes kötelmi ügyek (azon belül elsősorban az adásvétellel és annak különös nemeivel, valamint hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekkel kapcsolatos perek). A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága iránti perek. Vadászatra jogosult kártérítési felelősségével kapcsolatos perek.

Tanácselnökök:
Dr. Kollár Márta
    Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Tamáné dr. Nagy Erzsébet
Dr. Wellmann György

Bíró:
Dr. Puskás Péter

Főtanácsadó:
Dr. Gelencsér Dániel tisztviselő

Bírósági titkár:
Dr. Horváth Dávid

A tanácsok helyettesítési rendje:

a)    a P.I. és P.II. tanácsok tagjai szükség esetén egymást helyettesítik,
b)    a P.III. és P.IV. tanácsok tagjai szükség esetén egymást helyettesítik,
c)    a P.V. és P.VI. tanácsok tagjai szükség esetén egymást helyettesítik.

Polgári Elvi Közzétételi Tanács:

a tanács elnöke:
Dr. Wellmann György kollégiumvezető
tagjai:
Dr. Baka András tanácselnök
Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna bíró
Dr. Madarász Anna bíró
Dr. Varga Edit bíró

 

Gazdasági szakág

G. VII. tanács

Hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekkel kapcsolatos perek. Forgalmazási és jogbérleti (franchise) szerződésekkel kapcsolatos perek. Fuvarozással és szállítmányozással kapcsolatos perek. Értékpapírokkal és közraktárral kapcsolatos perek. Koncessziós szerződésen alapuló ügyek. Közbeszerzési törvényen alapuló ügyek. Tisztességtelen piaci magatartás tilalmával kapcsolatos perek. Egészségügyi finanszírozással kapcsolatos ügyek. Külföldi jogi személyek perei.

Társasági jogi viták, cégekkel kapcsolatos nemperes és peres eljárások. Végelszámolási és vagyonrendezési ügyek. Cégek megszűnését követően a volt tagok között a vagyon megosztásával kapcsolatos perek. Szövetkezetekkel kapcsolatos jogviták.
Csődeljárással és felszámolási eljárással kapcsolatos ügyek. Szerződések megtámadása a felszámoló által. A felszámolási eljárás során a felszámoló által kötött szerződésekkel kapcsolatos jogviták. A felszámoló és végelszámoló elleni, valamint a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője elleni kártérítési perek. Önkormányzatok adósságrendezési eljárásával kapcsolatos ügyek. Választottbírósági eljárással kapcsolatos ügyek.

Tanácselnökök:
Dr. Török Judit
    Vezeti a gazdasági szakágat.
Dr. Vezekényi Ursula
    Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes

Bírók:
Dr. Csőke Andrea
Dr. Farkas Attila
Dr. Osztovits András

Kirendelt bírók:
Beszterceyné dr. Benedek Tímea (2017.03.31-ig)
Dr. Gór Zoltán (2017.02.01-2017.03.31-ig)

Főtanácsadó:
Dr. Csizmazia Norbert tisztviselő

Jogi ügyintéző:
Dr. Muzsalyi Róbert tisztviselő


A tanács helyettesítési rendje:

a G. VII. tanács tagjait szükség esetén a P.V. és a P.VI. tanácsok tagjai helyettesítik.
        

Gazdasági Elvi Közzétételi Tanács:
a tanács elnöke:
Dr. Török Judit tanácselnök, szakágvezető
tagjai:
Dr. Vezekényi Ursula tanácselnök
Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes tanácselnök
Dr. Csőke Andrea bíró
Dr. Farkas Attila bíró