Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 20.358/2014/3. számú ügyben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2014. június 24.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) a pártként történő bejegyzése iránt terjesztett be kérelmet. A kérelmezőt a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra hívta fel, majd az ezt követően beterjesztett iratok tartalmát – különös tekintettel a párt elnevezésére – nem találta kielégítőnek, ezért a bejegyzés iránti kérelmet elutasította. Álláspontja szerint a párt elnevezése nem felel meg a 2011. évi CXXXI. tv. 36.§.-ában foglalt névvalódisági és névszabatossági követelményeknek, „viccpártként” a meghirdetett célok komolytalanok, nem felelnek meg az 1989.évi XXXIII. tv. (Párttörvény) preambulumában rögzített általános követelményeknek.

A kérelmező fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú elutasító végzést helybenhagyta, az elutasítás indokait helytállónak minősítette. Álláspontja szerint a párt elnevezése nem tükrözi a párt céljait és tevékenységét, a párt internetről megismerhető programja kétségeket ébreszt abban, hogy a kérelmező a politikai életben ténylegesen részt kíván-e venni. A jogerős végzés szerint a konkrét elnevezés nem tükröz komoly pártalapítási szándékot, továbbá sérti az általános erkölcsi elveket is, méltatlan asszociációkra ad alapot.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében kérte a jogerős végzés hatályon kívül helyezését és a bejegyzés elrendelését. Álláspontja szerint a bejegyzési kérelem minden törvényes kritériumnak megfelel, a párt tényleges tevékenységet kíván kifejteni, kétséget kizáróan elsősorban a humor és szatíra észközeivel, ez semmilyen jogszabályba nem ütközik.

A Kúria a kérelmet alaposnak találta.

A szabad véleménynyilvánítás és szabad gyülekezés (ezen belül is a szabad szervezetalakítás jogát nemzetközi egyezmények, az Alaptörvény és sarkalatos törvények garantálják. A Kúria szerint, ha a bejegyzés konkrét, egyértelmű törvényi tilalomba nem ütközik, és a párt deklarálja, hogy aláveti magát a jogszabályoknak, a bejegyzés nem tagadható meg pusztán azért, mert a bejegyző bíróság a célokat és a tevékenységet nem tartja „elég komolynak”. A bíróságnak a bejegyzésnél is szigorú világnézeti semlegességet kell tanúsítania, lehetőleg tartózkodnia kell az előzetes minősítésektől. Ha egy párt deklarált céljai nem ellentétesek az egyesülési jog alapelveivel és az Alaptörvényben rögzített alapvető elvekkel, továbbá belső szabályai kielégítik a jogszabályi követelményeket, a bejegyzést nem lehet megtagadni. A választópolgárok jogosultak azt érdemben megítélni, hogy a párt céljaival, programjával, módszereivel mennyiben azonosulnak. Ha a párt nem indul el a választásokon, annak egyéb törvényi következményei vannak.

A Kúria álláspontja szerint a konkrét elnevezés érdemben megfelel a névvalódiság, a névkizárólagosság és a névszabatosság követelményének, nem ellentétes a társadalom általános erkölcsi felfogásával és nem ad alapot megbotránkoztató képzettársításokra sem.

Mindezek alapján a Kúria a jogerős végzést hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította azzal, hogy a bejegyzésnek nincs törvényes akadálya – a humor és szatíra mégoly erőteljes alkalmazása sem lehet kizáró ok, figyelemmel a véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos alapelvére.

Budapest, 2014. június 24.

A Kúria Sajtótitkársága