Anyagi jogi kapcsolat, vagyis kereshetőségi jog hiányában a kereset elutasításának van helye

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. december 10.

A Kúria a Mfv.II.10.140/2018-as számú ügyben hozott határozatot 2018. november 28-án.
2013-ban az oktatási intézmény (művészeti iskola) igazgatói állásának betöltésére pályázatot írtak ki, amelyre a II. rendű alperes jelentkezett. Az oktatási intézményben dolgozó pedagógusok – közöttük a felperesek is – jelezték a pályázatot elbíráló és a megbízási jogkört  gyakorló I. rendű alperes számára, hogy a II. rendű alperes intézményvezetői megbízását az ahhoz szükséges végzettség hiánya miatt nem támogatják.
Az I. rendű alperes 2013. augusztusban a II. rendű alperest tanári munkakörbe nevezte ki, egyidejűleg az iskola igazgatói feladatának ellátására ötéves határozott idejű megbízást adott.

A felperesek a keresetükben a II. rendű alperes intézményvezetői kinevezése semmisségének megállapítását, valamint azt kérték, hogy a bíróság kötelezze az I. rendű alperest a II. rendű alperes vezetői kinevezésének azonnali hatállyal történő megszüntetésére. Álláspontjuk szerint a végzettség hiánya miatt a II. rendű alperes vezetői megbízása nem felel meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( Nkt.) 67.§ (1) bekezdés a) pontjában, 98.§ (8) bekezdés a) pontjában, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 27.§-ának (1) bekezdésében, és 29.§ (1) bekezdésében, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A.§ (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, ezért semmis. A semmisségre bárki határidő nélkül hivatkozhat.
Az I rendű alperes a kereset elutasítását, a II. rendű alperes elsődlegesen a per megszüntetését, másodlagosan a kereset elutasítását kérte.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletével a felperesek keresetét elutasította. Ítéletének indokolásában megállapította, hogy a Kjt. 2.§ (3) bekezdése alapján alkalmazandó Mt. 285.§ (1) bekezdése és a Pp. 349.§ (1) bekezdése alapján a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból származó munkajogi igényét a munkáltatójával szemben érvényesítheti. Rámutatott arra, hogy az I. és II. rendű alperes nem volt a felperesek munkáltatója, ugyanakkor a keresettel érvényesített jogot a munkáltatójukkal szemben sem érvényesíthették, mivel az nem a saját közalkalmazotti jogviszonyukkal összefüggő igény volt, következésképp a felperesek a Pp. 48. § szerinti perbeli jogképességgel nem rendelkeztek.  
Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a felperesek semmisségre történő hivatkozása is megalapozatlan volt, mivel perbeli jogképességgel nem rendelkeztek, így az Mt. 27.§ (3) bekezdése szerint nem tekinthetőek érdekeltnek.
A felperesek fellebbezése alapján eljárt törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság álláspontjával szemben a felperesek a Pp. 48.§- a alapján rendelkeztek perbeli jogképességgel. A másodfokú bíróság álláspontja szerint  az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos véleményezési jog az Nkt. 70.§ (1) bekezdése és 40.§ (1) bekezdése alapján a nevelőtestületet illette meg, így a vélemény beszerzésének hiányában is csak a nevelőtestület fordulhatott volna bírósághoz. Rámutatott arra, hogy perbeli legitimáció, vagyis kereshetőségi jog hiányában sem a nevelőtestületet alkotó egyes pedagógusoknak, sem a nevelőtestületnek nincs jogszabályi lehetősége arra, hogy az intézményvezetői kinevezés semmisségének megállapítása iránt kereseti kérelmet terjesszenek elő.

A felperesek felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria ítéletével a törvényszék ítéletét hatályában fenntartotta. Ítéletének indokolásában megállapította, hogy a felperesek perbeli jogképességétől, amely a keresetindítás feltétele, meg kell különböztetni a perbeli igény érvényesíthetőségére vonatkozó kereshetőségi jogot, amely nem eljárásjogi, hanem anyagi jogi kérdés. A kereshetőségi jog a fél és a per tárgya közötti anyagi jogi kapcsolatra vonatkozik, amelyet a jogviszony vagy a jogszabály felhatalmazása alapozhat meg.
Az Mt. 27.§ (3) bekezdése alapján a semmis szerződésekkel kapcsolatos perindítási lehetőséghez szükség van valamely jogi érdekeltség vagy a perlési jogosultságot alátámasztó jogszabályi felhatalmazásra, azonban az anyagi jogszabályon alapuló kapcsolat a felperesek és a perelt alperesek között nem áll fenn.
Anyagi jogi kapcsolat, vagyis kereshetőségi jog hiányában a kereset elutasításának van helye.

Budapest, 2018. december 10.

A Kúria Sajtótitkársága