Köm.5.074/2013/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA

Köm.5074/2013/4.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
a dr. Gordos Gergely jogtanácsos által képviselt Nógrád Megyei Kormányhivatal (3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.) indítványozónak,
a dr. Lantos Bálint ügyvéd (Lantos Ügyvédi Iroda, 3300 Eger, Deák Ferenc út 2. fszt. 1-2) által képviselt Tar Község Önkormányzata (3073 Tar, Szondi út 55.) ellen, helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítása iránti  nemperes eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t :

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Tar Község Önkormányzata a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) és (5) bekezdéséből eredő jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, mert nem alkotta meg a közterületek filmforgatási célú használatának szabályait.

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa felhívja Tar Község Önkormányzat képviselő-testületét, hogy szabályozási kötelezettségének 2014. szeptember 30-ig tegyen eleget.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.
4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

I.

1. Az indítványozó Tar Község Önkormányzatát (a továbbiakban: érintett önkormányzat) határozatával (száma: NO-B/05/372-3/2013., kelte:2013. március 13.) kijelölte a Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb, Kutasó, Mátraszőlős (a továbbiakban: alapító önkormányzatok) önkormányzatok által alapított Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal tagjaként. Az alapító önkormányzatok keresettel fordultak a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, amely keresetüket elutasította. Ezt követően pedig - az önkéntes teljesítés elmaradására tekintettel - az indítványozó keresete alapján a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges képviselő-testületi határozatok és a megállapodás elfogadására kötelezte az önkormányzatokat. Utóbbi ítélettel szemben az alapító önkormányzatok nyújtottak be fellebbezést a Balassagyarmati Törvényszéken.
A Kúriának hivatalos tudomása van arról, hogy a mulasztás megállapítására irányuló közigazgatási perben az Önkormányzati Tanács határozatának meghozatalakor még nem született jogerős határozat.

2. Ilyen előzmények után fordult törvényességi felhívással az indítványozó az érintett önkormányzathoz azzal, hogy az érintett önkormányzat nem tett eleget a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mtv.) - módosított – 37. § (4) – (5) bekezdéseiben foglalt rendeletalkotási kötelezettségének. E tárgykörben az önkormányzatokat konkrét határidőhöz kötötten terhelte a rendelet megalkotásának kötelezettsége, amely az érintett önkormányzat esetében 2013. július 15-én eredménytelenül letelt. Mivel az érintett önkormányzat ezen kötelezettségét az indítvány benyújtásáig sem teljesítette, ezért mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés állapítható meg a terhére.

3. Az érintett Önkormányzat állásfoglalásában nem vitatta a törvénysértő mulasztást. Előadta, hogy a kialakult helyzetben az érintett önkormányzat polgármesterének nincs jogi lehetősége arra, hogy a jegyzői, aljegyzői álláshelyet betöltse. Rendeletalkotási kötelezettségének ezért objektív okokból nem tud eleget tenni.

II.

1. Az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdése szerint „[a] fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet vagy önkormányzati határozatot a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője alkossa meg.”

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 137. § (1) bekezdése értelmében „[a] kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.”

3. Az Mtv.37. § (4) bekezdése arra hatalmazza fel a települési önkormányzatot, hogy „(...) a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó - e törvény szabályait kiegészítő - részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.” Az (5) bekezdés értelmében a felhatalmazás kiterjed arra is, hogy a községi önkormányzat képviselő-testülete „(...) a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata díjának felső határát rendeletben állapítsa meg.”
A rendeletalkotási felhatalmazás nem minden esetben jelent  jogalkotási kötelezettséget is az önkormányzatok számára. A jelen esetben azonban a felhatalmazás kötelezettség tartalmát az Mtv.-t módosító 2013. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 98. §-a teszi egyértelművé: „[a] települési önkormányzat köteles a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény e törvénnyel megállapított 34. § (5) bekezdése szerinti rendeletét a törvény kihirdetését követő 30 napon belül megalkotni.” Az érintett önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségének 2013. július 15-ig kellett eleget tennie, amely határidőt azonban általa sem vitatottan elmulasztotta.

4. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 59. §-a értelmében „[h]a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget”.
Az Alaptörvény a rendeletalkotást önkormányzati jogként és egyben kötelezettségként tételezi. Jog akkor, amikor a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva, törvény által nem szabályozott, avagy törvényi felhatalmazás adta keretek között helyi közügyek szabályozása válik szükségessé a helyi közösség érdekében. Viszont végrehajtó jelleggel kötelezettség, amikor a törvény azt a helyi közösség érdekében ekként írja elő. A jogalkotási kötelezettség a vétkességre és felróhatóságra tekintet nélkül teljesítendő.

5. A Bszi. 59. §-a értelmében „[h]a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.” A vizsgált esetben a Kúria Önkormányzati Tanácsa viszonylag hosszabb határidőt engedett a mulasztás pótlására. A határidő meghatározásakor értékelte azt a körülményt, hogy az indítványozó és az érintett önkormányzat által hivatkozott mulasztás megállapítására irányuló közigazgatási peres eljárásban a jelen kúriai eljárást befejező határozat meghozatalakor még nem született jogerős ítélet. E mellett a Mötv. 51. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület által elfogadott rendelet kelléke a jegyzői aláírás, ezért jegyző hiányában az érintett önkormányzat nem tud eleget tenni rendeletalkotási kötelezettségének.

6. A Bszi. 59. §-a szerint, ha az Önkormányzati Tanács megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget. A Kúria ezért felhívta Tar Község Önkormányzatának képviselő-testületét, hogy jogalkotási kötelezettségének legkésőbb 2014. szeptember 30-ig tegyen eleget.
A Mötv. 137. § (3) bekezdése értelmében a Kúria által megszabott határidő eredménytelen eltelte rendelet-pótlási eljárásba torkollhat. Végső fokon a hiányzó – bármely tartalmú önkormányzati - rendeletet kúriai felhatalmazás alapján a kormányhivatal vezetője alkotja meg – a helyi közösség érdekében.

7. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására tekintettel elrendelte határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a Bszi. 55. (2) bekezdésének és 57. §-án alapul.

A jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. február 4.

Dr. Kozma György sk. az Önkormányzati Tanács elnöke
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró