Köm.5.054/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
határozata

Az ügy száma: Köm.5054/2014/3.
A tanács tagja: dr. Kalas Tibor a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
Az indítványozó: Nógrád Megyei Kormányhivatal
             (Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.)
Az indítványozó képviselője: dr. Gordos Gergely jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Tar Község Önkormányzata (Tar, Szondi út 55.)
Az ügy tárgya: rendeletpótlás elrendelése

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa azt a rendeletpótlási eljárást amely arra irányul, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetője Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében alkossa meg a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) és (5) bekezdéséből eredő felhatalmazás alapján a közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó rendeletet, megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 37. § (4) bekezdése arra hatalmazza fel a települési önkormányzatot, hogy „(...) a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó - e törvény szabályait kiegészítő - részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.” Az (5) bekezdés értelmében a felhatalmazás kiterjed arra is, hogy a községi önkormányzat képviselő-testülete „(...) a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata díjának felső határát rendeletben állapítsa meg.”
Az Mtv.-t módosító 2013. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 98. §-a szerint: „[a] települési önkormányzat köteles a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény e törvénnyel megállapított 34. § (5) bekezdése szerinti rendeletét a törvény kihirdetését követő 30 napon belül megalkotni.” E törvény alapján Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 15-ig kellett volna megalkotni rendeletét, amely határidőt általa sem vitatottan elmulasztotta.

2. Ezt követően a Nógrád Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján törvényességi felhívással élt Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: az érintett önkormányzat) felé, hogy nem tett eleget az Mtv. – módosított – 37. § (4) – (5) bekezdéseiben foglalt rendeletalkotási kötelezettségének. A törvényességi felhívásban foglalt határidő eredménytelenül telt el, ezért a Kormányhivatal kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsánál a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását.

3. Az indítvány alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köm.5074/2013/4. számú döntésében megállapította, hogy az érintett önkormányzat az Mtv. 37. § (4) és (5) bekezdéséből eredő jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, mert nem alkotta meg a közterületek filmforgatási célú használatának szabályait. A Kúria Önkormányzati Tanácsa ezért felhívta Tar Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szabályozási kötelezettségének 2014. szeptember 30-ig tegyen eleget.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

4. A Kormányhivatal a Kúria Önkormányzati Tanácsának a Köm.5074/2013/4. számú határozatában megállapított határidő lejártát követően Tar Község Önkormányzata polgármesterétől tájékoztatást kért, hogy az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének eleget tett-e.  A polgármester tájékoztatása szerint rendeletalkotási kötelezettségének az önkormányzat nem tud eleget tenni, mivel Tar községben a jegyzői feladatok 2013. március 1-jétől teljes mértékben ellátatlanok.

5. A fentiek alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal indítványt nyújtott be, amelyben kérte, hogy a Kúria a Mötv. 137. § (3) bekezdése és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 60. §-a alapján rendelje el, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetője a mulasztás orvoslásához szükséges a közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó önkormányzati rendeletet Tar Község Önkormányzata nevében alkossa meg.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

6. A Bszi. 60. §-a és a Mötv. 137. § (3) bekezdése alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa előtt a rendeletpótlás elrendelésére irányuló eljárás megindult. A Bszi. 60. §-a értelmében ha a Kúria elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet a kormányhivatal vezetője a helyi önkormányzat nevében alkossa meg, az elrendelést követően a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettség elmulasztását nem orvosolhatja.

7. A rendeletpótlásról szóló döntés meghozatalát (az elrendelést) megelőzően a Nógrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja arról tájékoztatta a Kúria Önkormányzati Tanácsát, hogy  Tar Község Önkormányzata a 2/2015. (I.16.) rendeletével megalkotta a közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendeletét, ezáltal a  Köm.5074/2013/4. számú határozatban megállapított törvényen alapuló jogalkotási feladat elmulasztása nem áll fenn. Erre tekintettel a Nógrád Megyei Kormányhivatal az indítványt visszavonta.
A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta. Erre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok

8. 2011. évi CLXI. törvény  51. § (2) bekezdés a) pont

Záró rész

9. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. február 10.

Dr.  Kalas  Tibor  sk.  a  tanács  elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk.  előadó  bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró