Köm.5.012/2018/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa
határozata

 

Az ügy száma: Köm.5012/2018/3.

A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró,
                        Dr. Dobó Viola bíró

Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
                            (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Az indítványozó képviselője: Dr. Lakatos Szabolcs jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Terem Község Önkormányzata
                                          (4032 Terem, Fő u. 10.)

Az ügy tárgya: jogalkotási kötelezettség elmulasztása

 

Rendelkező rész

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

- megállapítja, hogy Terem Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdéséből eredő jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, mert nem alkotta meg a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét;

- felhívja Terem Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a 2018. évi költségvetés megalkotásával kapcsolatos törvényi kötelezettségének 2018. december 1. napjáig tegyen eleget;

- elrendeli, hogy a határozat közzétételére az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

I n d o k o l á s

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] A Kormányhivatal az SZ/153/00735-1/2018. számú információkérésben megkereste a megye területén lévő valamennyi önkormányzat jegyzőjét, az önkormányzatok költségvetési rendeletének elfogadásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. A Nyírcsászári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2018. március 22. napján megküldött válasza értelmében Terem Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre vonatkozóan költségvetési rendeletet nem fogadott el.

[2] A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva SZ/153/00784-1/2018 ügyiratszámú, 2018. április 3. napján kelt törvényességi felhívásában megállapította a törvényen alapuló jogalkotási feladat elmulasztását és a jogkövetkezmények megjelölése, valamint határidő tűzése mellett törvényességi felhívással fordult az érintett önkormányzathoz, hogy 2018. május 7-ig alkossa meg a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Ezen határidő eredménytelenül telt el.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

[3] A Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) ezt követően a Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult, annak megállapítását kérve, hogy az érintett önkormányzat elmulasztotta megalkotni a 2018. évre vonatkozó költségvetésről szóló rendeletét, megsértve ezzel az 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban Hatásköri tv.) 138. § (1) bekezdés b) pontját, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) több rendelkezését [6/C. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 24. § (2)-(3) bekezdések, 25. § (1) bekezdés]. Hivatkozott továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdésére, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontjára.

[4] Az indítványozó indítványát az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére, a Jat. 5. § (4) bekezdésére, a Mötv. 137. § (1) bekezdésére alapította.

[5] A Kúria a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése alkalmazásával az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak állásfoglalása megismerése céljából. Az érintett önkormányzat védiratot nem terjesztett elő.

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[6] Az indítvány megalapozott.

[7] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között” hatalmazza fel a helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra, az f) pontja értelmében „meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik”.

[8] Megállapítható, hogy a költségvetési rendelet megalkotása közvetlenül az Alaptörvényre visszavezethető jogalkotási felhatalmazást jelent a helyi önkormányzatok számára.

[9] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint „feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot”.

[10] A Hatásköri tv. 138. § (1) bekezdés b) pontja, értelmében: „[a] képviselő-testület gazdálkodási feladata és hatásköre: (...) megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket.” Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése nem hagy kétséget afelől, hogy a helyi önkormányzatok az autonómiájukba tartozó jogaikat törvényi keretek között gyakorolhatják. A költségvetés – gazdálkodási terv – kialakítása és elfogadása ezért a tartalommeghatározás autonómiája mellett egyben rendeletalkotási kötelezettség is a települési önkormányzat számára. E kötelezettség abból is következik, hogy az Áht. 3. § (3) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerének egyik eleme a helyi önkormányzat, amely ekként központi költségvetési források felhasználója. Az Áht. által alapelvi szinten megfogalmazott, az átlátható működés biztosításának egyik feltétele pedig az, hogy a helyi önkormányzat a központi költségvetésből származó forrásokat normatív módon rögzítse. Az Áht. 6/C. § (1) bekezdés első mondatat értelmében a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.

[11] Az Áht. a költségvetési rendelet megalkotásának folyamatát [Áht. 24. § (4) bekezdés] és a rendelet elfogadását határidőhöz köti [Áht. 25. § (1) bekezdés], melynek értelmében az Önkormányzatnak a költségvetésről szóló rendeletét legkésőbb 2018. március 15. napjáig kellett volna elfogadnia.

[12] A helyi önkormányzat számára tehát a költségvetés megalkotása mind az Alaptörvényből, mind az az Áht.-ból mind a Hatásköri törvényből eredő törvényi kötelezettség. Minderre tekintettel a Kúria megállapította, hogy Terem Község Önkormányzata törvényből eredő jogalkotási feladatát elmulasztotta, amikor nem alkotta meg a 2018. évi költségvetését.

[13] A Kp. 149. § szerint „(h)a a Kúria megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.” A Kp. alapján a jogkövetkezmény tehát kettős: részben meg kell állapítani a mulasztás tényét, részben pedig határidő tűzésével arra kell kötelezni a helyi önkormányzatot, hogy pótolja mulasztását és alkossa meg a rendeletét. A Kúria felhívta az önkormányzatot, hogy a törvényen alapuló rendeletalkotási kötelezettségének 2018. december 1-ig tegyen eleget.

Záró rész

[14] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.

[15] A Kp. 141. § (4) bekezdése szerint önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségüket maguk viselik.

[16] A helyben történő közzététel a Kp. 142. § (3) bekezdésén alapul.

[17] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó 116. § d) pontja és 150. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. augusztus 28.

Dr. Balogh Zsolt s. k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró,
Dr. Dobó Viola s.k.  bíró