Köm.5.001/2014/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa

Köm.5001/2014/5.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a dr. Rácz Vanda főosztályvezető jogtanácsos által képviselt Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.) indítványozónak Dömös Község Önkormányzata (2027 Dömös, Táncsics u. 2.) ellen helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nemperes eljárásban – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) kezdeményezésére a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köm.5023/2013/6. számú határozatában megállapította, hogy Dömös Község Önkormányzata törvényből eredő jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, mert nem alkotta meg a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét. Egyidejűleg felhívta Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szabályozási kötelezettségének 2013. november 30-ig tegyen eleget.

E határidő eredménytelenül telt el, a 2011. évi zárszámadási rendeletet Dömös Község Képviselő-testülete nem alkotta meg. Erre tekintettel a kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 137. § (3) bekezdésben foglalt határidőn belül kezdeményezte, hogy a Kúria rendelje el: a kormányhivatal vezetője Dömös Község Önkormányzata nevében alkossa meg a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet.

Dömös Község Önkormányzata 2013. december 21. napján kelt beadványában bejelentette, hogy 2013. december 17-én tartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 22/2013. (XII.20.) zárszámadási rendeletet.

A Kúria Köm.5001/2014/3. számú végzésében foglalt felhívásra reagálva az Indítványozó 2014. január 20-án kelt beadványában előadta, hogy az indítványát nem tartja fenn.

A Bszi. 58. §-a értelmében ha a helyi önkormányzat az Önkormányzati Tanács eljárása során eleget tesz a törvényen alapuló rendeletalkotási kötelezettségének, az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti.

A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa  a Bszi. 58. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott az eljárás megszüntetéséről.

A végzés ellen a jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 57. §-a folytán alkalmazandó Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. február 11.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró