Köf.5.076/2013/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
önkormányzati tanácsa

Köf.5076/2013/3.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az alapvető jogok biztosa (1051 Budapest Nádor u. 22.) indítványozónak,
az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) ellen
az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII.25.) rendeletét módosító 26/2012. (XII.13.) rendelete egyes rendelkezései törvényellenességének vizsgálatára irányuló indítványa alapján – nemperes eljárásban – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t :

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a 26/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. §-ával módosított – a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete törvényellenes, ezért azt 2013. január 1-re visszamenő hatállyal megsemmisíti.

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 7. §-a törvényellenességének vizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.

3. A Kúria Önkormányzati Tanács elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

I.

Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 34/A. § (1) és (2) bekezdései valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 48. § (1a) bekezdése alapján indítványt nyújtott be a Kúria Önkormányzati Tanácsához Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: érintett önkormányzat) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII.25.) rendeletét (a továbbiakban: Ör.) módosító 26/2012. (XII.13.) rendelete (a továbbiakban: Ör.mód.) 5. §-a és 7. §-a törvényességi vizsgálatára.
Az Ör.mód. 5. §-a az Ör. 1. számú melléklete helyébe új mellékletet léptetett, amely meghatározta a települési szilárd hulladékkezelés 2013. évi részletezett díjtételeit, az Ör.mód. 7. §-a pedig hatályba léptető rendelkezést tartalmazott.
Az indítványozó szerint – a fent jelölt - vizsgálni kért rendelkezések ellentétesek a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 47/A. §-ával és 88. § (3) bekezdésével. A Htv. jelzett szabályai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítását a miniszter hatáskörébe utalják. Az indítványozó szerint 2013. január 1-étől a helyi önkormányzatok nem rendelkeznek ebben a tárgyban rendeletalkotási jogosultsággal. A 2013. január 1-én hatályba lépő települési szilárd hulladékkezelés díjtételeinek önkormányzati rendeleti meghatározása törvénysértő, kérte ezért az Ör.mód. 5. §-a által megállapított Ör. 1. mellékletének és az Ör.mód. 7. §-ának a megsemmisítését. Az indítványozó hivatkozott a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5015/2013/6. számú határozatára, amely más önkormányzat jelenleg vizsgálni kért rendelettel azonos tárgyú rendeletének törvényellenességét állapította meg.

II.

1. Az Ör.mód. bevezetője szerint az érintett önkormányzat a rendeletet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva (a települési önkormányzat feladata a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása), a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgtv.) 23. § f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján alkotta meg. A Hgtv.-t 2013. január 1-től hatályon kívül helyezte a Htv. 108. §-a. Az Ör.mód. 7. §-a szerint: a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. Az Ör.mód. tehát olyan időponttól (2013. január 1.) léptette hatályba a módosító rendelkezéseket, amely napon megszűnt az adott tárgyban az önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazás.

A Htv. 89. § (1) bekezdése szerint a törvény 2013. január 1-én lép hatályba. A Htv. eredeti 47. § (4) bekezdéséből – illetve módosítás után a 47/A. § (1) bekezdésből – valamint a 88. § (3) bekezdés b) pontjából egyértelműen következik, hogy a települési önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó jogalkotói hatásköre – abban a formában ahogy korábban rendeletalkotási felhatalmazással rendelkeztek - 2013. január 1-én megszűnt. A Htv. 47/A. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Az átmenetre – azaz a miniszteri rendelet megalkotásáig – a Htv. 91. §-a nem azt a megoldást választotta, hogy a korábbi önkormányzati rendeletek hatályban tartásáról rendelkezett (ezt megtehette volna a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése alapján), hanem szabályokat alkotott a közszolgáltató részére a díjmegállapítást illetően. A törvény értelmében a 2013. január 1-ét megelőzően hatályban volt önkormányzati rendeletek által meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj – az átmeneti időszakban – a közszolgáltatói díjképzés bázisaként szolgált. A Htv. 91. § (2) bekezdése a természetes személy, a 91. § (7) bekezdése a nem természetes személy ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő díjra vonatkozóan tartalmaz átmeneti szabályokat.

2. A fentiek alapján megállapítható, hogy az érintett önkormányzat 2013. január 1-ét követő időszakra nem alkothatott érvényesen hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő díjat megállapító rendeletet, az Ör.mód. 5. §-a által megállapított Ör. 1. számú melléklete a Htv. 47/A. § (1) és 88. § (3) bekezdés b) pontjával, továbbá a 91. § (2) bekezdésével ellentétes, ezért törvénysértő. Erre a következtetésre jutott hasonló ügyben az indítványozó által is hivatkozott  Köf.5015/2013/5.számú önkormányzati tanácsi határozat is.

A jogi szabályozás 2013. december 31-étől annyiban változott, hogy az 1993. évi CCL. törvény 187. §-a megállapította a Htv. 35. § (5) bekezdését, amelynek értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetésének eseteit. Tehát bizonyos körben az önkormányzatok rendeletben meghatározhatnak  díjfizetéssel, kedvezménnyel, mentességgel kapcsolatos szabályokat. A 2013. december 31.-ét követő törvényi szabályozás azonban jelen ügyre nem hat ki.

Jelen ügy sajátossága továbbá, hogy az érintett önkormányzat az Ör.mód. 5. §-ában úgy alkotta meg a lakossági hulladékkezelési díjtételeket, hogy annak 2013. január 1-ei hatálybalépésével egyben a rendelet megalkotására felhatalmazó törvényi rendelkezés – amelyet az Ör.mód. bevetőjében kifejezetten megjelölt - hatályát vesztette. Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. Az Ör.mód. 5. §-át illetően az érintett önkormányzatnak nem volt érvényes törvényi felhatalmazása, a települési szilárd hulladékkezelés lakossági díjtételei pedig nem tekinthetők törvény által nem szabályozott társadalmi viszonynak sem, hiszen a Htv. részletes szabályokat tartalmaz. Az Ör.mód. 5. §-a ezáltal a jogalkotás rendjével ellentétesen jött létre.

3. Az Ör.mód. 5. §-a az Ör. 1. mellékletének állapította meg az új rendelkezéseit. Az Ör. egységes szerkezetű szövege szerint az 1. melléklet az Ör.mód. 5. §-a szerinti szöveget tartalmazza, azaz beépült az Ör.1. mellékletébe. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a fentiekben megállapította, hogy az érintett önkormányzatnak 2013. január 1-től nem volt törvényi felhatalmazása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj meghatározására, a tárgykört a Htv. rendezi, ezért az Ör.mód. 5. §-a törvénysértő.

Az Ör.mód. 7. §-a szerint az Ör.mód. 2013. január 2-án hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezett rendelkezést nem lehet megsemmisíteni (azaz újból hatályon kívül helyezni). Hatályban van azonban – a fentiek szerint – az Ör. 1. melléklete (az Ör.mód. 5.§ beépült szövege). Így a törvényellenesség jogkövetkezményét a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. 1. számú melléklete tekintetében vonta le. Minderre tekintettel az Ör. 1. számú mellékletét megsemmisítette.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa jelen ügyben úgy ítélte meg, hogy a Bszi. 56. § (3) bekezdésének alkalmazásával az Ör. 1. mellékletét a fent részletesen kifejtett indokok alapján 2013. január 1-ére - a települési önkormányzatok jogalkotói hatásköre megszűnte napjára - visszaható hatállyal semmisíti meg. Az Ör. 1. melléklete módosított szövegének visszaható hatályú megsemmisítése nem jelenti azt, hogy az 1. melléklet 2013. január 1-ét megelőző szabályait ne lehetne bázisul venni a Htv. átmeneti rendelkezései szerinti árképzés során.

4. Az indítványozó kezdeményezte az Ör.mód. 7. §-ának is a törvényességi vizsgálatát és megsemmisítését. Az Ör.mód. 7. §-a szerint: „Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép  hatályba, és 2013. január 2. napján hatályát veszti.”
Az Ör.mód. 7. §-a tehát az Ör.mód.-ot hatályba léptette, majd úgy rendelkezett, hogy másnap az Ör.mód. hatályát veszti. Az Ör.mód. 1-6. §-ai az alaprendeletbe, azaz az Ör.-be beépültek. Az Ör. 7. §-a azonban nem, ez a szabály önálló. Az Ör.mód. 7. §-a nemcsak az 1-6. §-ok hatályvesztéséről, hanem az Ör.mód. egészének hatályon kívül helyezéséről szól, így 2013. január 2-át követően az Ör.mód. önálló 7. §-a sincs már hatályban.

A Bszi. értelmében a Kúria Önkormányzati Tanácsa önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálatát absztrakt normakontroll és konkrét normakontroll útján végzi. Absztrakt normakontroll eljárást a kormányhivatal és az alapvető jogok biztosa kezdeményezhet, míg konkrét normakontroll eljárásra bírói kezdeményezés esetén van lehetőség. Míg absztrakt normakontroll esetén a Kúria Önkormányzati Tanácsa csak hatályos önkormányzati rendeletet vizsgálhat, addig konkrét normakontroll során hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletet is, ha a hatályon kívül helyezett rendeletet konkrét, a bíróság előtt lévő ügyben alkalmazni kell. Ezt fejezi ki a Bszi. 51. § (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdés b) pontja, amelyek az indítvány elutasítása, illetve az eljárás megszüntetése jogkövetkezményt az indítvánnyal támadott rendelkezés hatályvesztése esetén csak akkor írják elő, ha az eljárást a kormányhivatal vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezte.

Jelen esetben az alapvető jogok országgyűlési biztosa kezdeményezte az Ör.mód. - már nem hatályos – 7. §-ának a megsemmisítését, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 51. § (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdés b) pontja alkalmazásával e tekintetben az eljárást megszüntette.

5. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) pontja szerint elrendelte határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A Kúria egyben  a Bszi. 55. § (2) bekezdés c) pontja alapján  elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. március 11.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró