Köf.5.075/2013/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5075/2013/4.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság indítványozónak
a Dr. Czimre Zsuzsanna ügyvéd (Mészáros Ügyvédi Iroda 3525 Miskolc, Toldi út 9.) által képviselt Tiszaújváros Város Önkormányzata (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 17.) ellen,
Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 43/2004. (XII.23.) rendelet törvényességi vizsgálata és megsemmisítésére irányuló indítványa alapján - nemperes eljárásban - meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t :

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy a Köf.5073/2013/3. számú határozatában megsemmisített Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, a helyi állattartás szabályairól szóló – módosított – 43/2004. (XII.23.) rendelet 7-8-9. §-ai nem alkalmazhatók a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő 10.K.27.390/2013. számú ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

3. A Kúria önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

I.

1. A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 10.K.27.390/2013. számú ügyben kezdeményezte Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, a helyi állattartás szabályairól szóló 43/2004. (XII.23.) rendelet (a továbbiakban Ör.) 7-8-9. §-ainak felülvizsgálatát. Álláspontja szerint az Ör. vizsgálni kért rendelkezései ellentétesek a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 13-14-15. §-aival, valamint az Alkotmánybíróság 146/2011. (XII.2) AB határozatban foglaltakkal.

2. Az Ör. 7-8-9. §-ai három állattartási övezetet állapítanak meg, s ezen övezetek szerint határozzák meg a kedvtelésből tartott, illetve a haszonállatok számának maximumát. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5073/2013/3.számú határozatában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal indítványa alapján - absztrakt normakontroll hatáskörben eljárva - megsemmisítette az Ör. egészét. A Köf.5073/2013/3.számú határozat több törvénysértést is megállapított az Ör. vonatkozásában. Az Ör. 7-8.9. §-aira vonatkozóan a Kúria a következőkre mutatott rá: Az Ör. e rendelkezései az ott meghatározott állattartási övezetekben határozzák meg az övezetekben tartható ebek számát. Megállapítható, hogy az Ör.7-9. §-aiban meghatározottak nincsenek tekintettel a Korm. rend. 14. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ebtartási módszerekre, e szabályokban nem érvényesül a Korm. rend. 14. § (2) bekezdésben meghatározott azon elv, hogy a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Nem jelennek meg továbbá a Korm. rend. 18. § (8) bekezdésében rögzítettek, amely szerint a csoportosan tartott állatok esetében – hacsak az adott fajra vonatkozó tudományosan elfogadott ismeretekből más nem következik – a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő- pihenő-, és búvóhelyhez.
Bár az Ávt. 49. § (6) bekezdése felhatalmazta az önkormányzatokat a kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak rendeleti meghatározására, de a magasabb jogszabályi előírásoknak a helyi rendeletben érvényesülni kell.

3. A fentiek alapján megállapítható, hogy a jelen ügyben az Ör. tekintetében vizsgálni kért probléma tárgyában a Kúria már döntött, ebben az eljárásban az Ör.-t ex nunc hatállyal megsemmisítette.

Megállapítható ugyanakkor, hogy jelen ügyben nem absztrakt, hanem konkrét normakontroll eljárást kezdeményezett az indítványozó: bírói kezdeményezés esetén az eljárás tárgya a vizsgálni kért jogszabály bíró előtt folyamatban lévő ügyben való alkalmazhatósága is. Alkalmazási tilalom tárgyában a Köf.5073/2013/3.számú határozat nem döntött, így e tekintetben lehetőség nyílik új eljárásra.

4. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban: Bszi.) az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás szabályai között határozza meg a bírói kezdeményezést. A bírói kezdeményezés alapján az Önkormányzati Tanács egyrészt normakontroll eljárást folytat: megvizsgálja a vizsgálni és megsemmisíteni kért önkormányzati rendelet törvényességét, másrészt pedig – ha a kezdeményezés sikeres – a törvénysértő önkormányzati rendelet alkalmazási tilalmát rendeli el a bírói kezdeményezés alapjául szolgáló folyamatos ügyben. A Bszi. 56. § (5) bekezdése szerint azonban általános alkalmazási tilalmat is el kell rendelni, azaz nemcsak az adott bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, hanem valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben sem lehet az Ör. törvényellenesnek ítélt rendelkezését alkalmazni. A határozat Magyar Közlönyben való közzététele teszi lehetővé, hogy ne csak a kezdeményező bíró, hanem valamennyi bíró értesülhessen a törvénysértő önkormányzati rendeleti rendelkezés általános alkalmazási tilalmáról.

5. Jelen ügyben a normakontroll és az alkalmazási tilalom elrendelése kettévált. A normakontrollt a Köf.5073/2013/3. számú határozat már elvégezte. Mivel a Kúria Önkormányzati Tanácsa absztrakt normakontroll hatáskör alapján járt el, így pusztán e határozat alapján a Bszi. 56. § (4) bekezdésének az a szabálya irányadó, amely szerint a megsemmisítés nem érinti a hatályvesztést megelőzően létrejött jogviszonyokat, valamint a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket. Ugyanakkor ezen szabály alól kivételt teremt a Bszi 56. § (5) bekezdésébe foglalt bírói kezdeményezés.

Jelen eljárásban a bírói kezdeményezés az Ör. 7-8-9. §-át érintette. Bár a Köf.5073/2013/3.számú határozat az Ör. egészét megsemmisítette, azonban az indítványhoz kötöttség Bszi. 55. § (1) bekezdésébe foglalt szabálya alapján az Önkormányzati Tanács az alkalmazási tilalmat csak az Ör.7-8-9.§-a tekintetében rendelte el. Megállapította, hogy az Ör. 7-8-9. §-ai nem alkalmazhatók a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő 10.K.27.390/2013. számú ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.
Amennyiben az Ör. más rendelkezéseinek alkalmazhatósága is felmerül valamilyen bírói eljárás során, úgy az arra vonatkozó alkalmazási tilalom elrendelésének az Önkormányzati Tanács előtti új eljárásban nyílik lehetőség.

A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) pontján 56. § (5) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. február 25.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró