Köf.5.071/2013/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
önkormányzati tanácsa

Köf.5071/2013/2.szám
 
A Kúria Önkormányzati Tanácsa dr. Lakatos Szabolcs jogtanácsos által képviselt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) indítványozónak Érpatak Község Önkormányzata (4245 Érpatak, Béke u. 28.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Érpatak Község Önkormányzata Képviselő Testületének a Szolidaritási járulékokról szóló 9/2011. (VIII.2.)  önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány folytán – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t :

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az Indítványozó 2013. november 20. napján előterjesztett indítványában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 136.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Érpatak Község Önkormányzata Képviselő Testületének a Szolidaritási járulékokról szóló 9/2011. (VIII.2.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást kezdeményezett a Kúriánál.

Az Indítványozó kérelmében előadta, hogy a Mötv. 134.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján SZ-B-06/03521-1/2013. ügyiratszámon - 2013. szeptember 18-án kelt - törvényességi felhívással élt, melyben felhívta az érintett Önkormányzatot, hogy a vonatkozó törvényességi felhívást ismertesse a képviselő-testülettel. A jogszabálysértés megszüntetésére, az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra 2013. október 31-ig biztosított határidőt, mely eredménytelenül eltelt.

Az érintett Önkormányzat tájékoztatása 2013. november 4-én érkezett meg az indítványozóhoz, amelyben a törvényességi felhívás felülvizsgálatát kérte.

Az Indítványozó ezt követően terjesztette elő indítványát a Kúriához, melyet 2013. november 15. napján adott postára, és amely a Kúrián 2013. november 20-án került érkeztetésre.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 51.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt a fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt határidőn túl nyújtja be.

A Mötv. 136.§ (2) bekezdése értelmében a  kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. Eszerint az Indítványozó rendelkezésére álló 15 napos határidő az érintett önkormányzat válaszának átvételét követő naptól, avagy az Indítványozó által meghatározott válaszadási határidő lejáratát követő naptól számít.

Jelen esetben az indítványozó 2013. szeptember 18-án kelt törvényességi felhívásában 2013. október 31. napjáig biztosított határidőt az érintett önkormányzatnak a jogszabálysértés megszüntetésére. Az indítvány benyújtására az Indítványozónak – figyelemmel a Bszi. 46. §-a folytán alkalmazandó Pp. 103. §-ában foglaltakra - október 31-étől számítottan 15 nap állt rendelkezésére, amely november 15-én telt el. Figyelemmel arra, hogy a Kúria a korábbiakban (Köf.5026/2013.) az indítványozási határidőt anyagi jellegű határidőnek minősítette, ezért az indítványnak legkésőbb 15-én, pénteki napon meg kellett volna érkeznie a Kúriára. Az indítvány ezért 2013. november 20-án, elkésetten érkezett.

Szükséges kitérni arra a tényállási elemre is, hogy az érintett önkormányzat – ugyan határidőn túl, de – a törvényességi felhívásra 2013. október 22-én kelt és az Indítványozó által november 4-én átvett válaszában reflektált. A tájékoztatás kézhezvételétől számított  eljáráskezdeményezési határidő így november 19-én telt volna el. A Kúria korábbi végzésében (Köf.5048/2013.) már rámutatott, hogy a Mötv. 136. § (2) bekezdése a határidő számításának két, egymástól független, ezért együttesen nem alkalmazható tényállását rögzíti: amennyiben az Indítványozó által megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy a norma-felülvizsgálati határidő a lejáratot követő naptól, ellenkező esetben a helyi önkormányzat válaszának kézbesítését követő naptól számít.  Ezért a konkrét esetben az eljárás megindítására nyitva álló határidő az Indítványozó számára nem hosszabbodik meg azzal, hogy az érintett önkormányzat határidőn túl válaszolt a törvényességi felülvizsgálatban foglaltakra.

A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa az elkésett indítványt a Bszi. 51.§ (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A jelen végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49.§-a zárja ki.

Budapest, 2013. december 10.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő