Köf.5.070/2013/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5070/2013/6.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Alapvető Jogok Biztosa (1051 Budapest, Nádor u. 22.) indítványozónak Lovasberény Község Önkormányzata (8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő Testületének a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2004. (II.1.) rendelet módosításáról szóló 12/2012 (XII.27.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az Alapvető Jogok Biztosa (a továbbiakban: indítványozó) a 2013. november 13. napján kelt indítványában kezdeményezte Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2004. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2012 (XII.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) felülvizsgálatát a Kúriánál.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5070/2013/2. számú végzésével tájékoztatta Lovasberény Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Érintett Önkormányzat), hogy az indítványra vonatkozóan a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján állásfoglalást terjeszthet elő.

Az Érintett Önkormányzat 2013. december 16. napján kelt beadványában bejelentette, hogy 2013. november 28-án tartott képviselő-testületi ülésén közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2004. (II.1.) önkormányzati rendeletnek a kifogásolt Ör.-rel  módosított 1. számú mellékletét hatályon kívül helyezte.

A Kúria Köf.5070/2013/4. számú végzésében foglalt felhívásra reagálva az Indítványozó 2014. január 8-án kelt beadványában előadta, hogy az indítványát nem tartja fenn, és a Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontjára alapítottan kérte az eljárás megszüntetését.

A Bszi. 51. § (1) bekezdés d) pontja szerint az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezése esetén az önkormányzati rendeletnek az indítvánnyal támadott rendelkezése hatályát vesztette.

A Bszi. 51. § (2) bekezdés a/ illetve b/ pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta, vagy ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa  a Bszi. 51. § (2) bekezdés a/ illetve b/ pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott az eljárás megszüntetéséről.

A végzés ellen a jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. február 11.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk.  előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró