Köf.5.067/2013/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5067/2013/6.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Alapvető Jogok Biztosa (1387 Budapest Pf. 40.) indítványozónak Tápszentmiklós Község Önkormányzata (9094 Tápszentmiklós, Fő u. 146.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Tápszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az Alapvető Jogok Biztosa (a továbbiakban: indítványozó) a 2013. október 17. napján kelt indítványában kezdeményezte Tápszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésének  felülvizsgálatát a Kúriánál.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5067/2013/2. számú végzésével tájékoztatta Tápszentmiklós Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Érintett Önkormányzat), hogy az indítványra vonatkozóan a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján állásfoglalást terjeszthet elő.

Az Érintett Önkormányzat 2013. november 18. napján kelt beadványában bejelentette, hogy 2013. október 30-án tartott képviselő-testületi ülésén az ÖR. kifogásolt 7. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte.

A Kúria Köf.5067/2013/4. számú végzésében foglalt felhívásra reagálva az indítványozó 2013. december 4-én kelt beadványában előadta, hogy az indítványát nem tartja fenn.

A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta.

A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa  a Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott az eljárás megszüntetéséről.

A végzés ellen a jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. január 9.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró