Köf.5.064/2013/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5064/2013/6.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa dr. Danka Ferenc főosztályvezető jogtanácsos által képviselt Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) indítványozónak dr. Tápay Erzsébet (2100 Gödöllő, Fácán sor 61.) által képviselt Verseg Község Önkormányzata (2174 Verseg, Templom tér 12.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Verseg Község Önkormányzata Képviselő Testületének  az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2003. (II.7.) és 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az indítványozó 2013. október 17. napján előterjesztett indítványában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 136.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Verseg Község Önkormányzata Képviselő Testületének  az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2003. (II.7.) és 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást kezdeményezett a Kúriánál.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5064/2013/2. számú végzésével tájékoztatta Verseg Község Önkormányzatát (a továbbiakban: érintett önkormányzat), hogy az indítványra vonatkozóan a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján állásfoglalást terjeszthet elő.

Az érintett önkormányzat Köf/3. és Köf/4. szám alatt terjesztette elő állásfoglalását, melyben előadta, hogy a képviselő-testület 2013. november 5. napján megtartott ülésén a 2013. évi költségvetését a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően módosította.

Az indítványozó 2013. december 3-án kelt beadványában bejelentette, hogy az indítványát nem tartja fenn, és a Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontjára alapítottan kérte az eljárás megszüntetését.

A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta.

A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa  a Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott az eljárás megszüntetéséről.

A végzés ellen a jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. december 10.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő