Köf.5.063/2013/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
önkormányzati tanácsa

Köf.5063/2013/4.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa dr. Danka Ferenc főosztályvezető jogtanácsos által képviselt Pest  Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) indítványozónak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1-3.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő Testületének  a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) számú rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány folytán – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t :

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az előtte folyamatban lévő Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő Testületének  a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) számú rendelete törvényességi felülvizsgálatára irányuló eljárását megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az indítványozó 2013. október 17. napján előterjesztett indítványában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 136.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő Testületének  a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) számú rendelete felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást kezdeményezett a Kúriánál.

Az indítványozó kérelmében előadta, hogy a Mötv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján PEB/030/1461-1/2013. ügyiratszámon - 2013. július 30-án kelt - törvényességi felhívással élt, melyben felhívta az érintett Önkormányzatot, hogy a vonatkozó törvényességi felhívást ismertesse a képviselő-testülettel. A jogszabálysértés megszüntetésére, az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra a felhívás kézhezvételétől számított 60 napon belül  biztosított határidőt. Az érintett önkormányzat a felhívást 2013. július 31-én vette át.

Az érintett önkormányzat tájékoztatása 2013. október 1-én  érkezett meg az indítványozóhoz, amelyben arról tájékoztatta az indítványozót, hogy a felhívásban foglaltakkal nem ért egyet.

Az indítványozó ezt követően nyújtotta be indítványát a Kúriához, melyet 2013. október 14. napján adott postára, és amely a Kúrián 2013. október 17-án került érkeztetésre.

Az érintett önkormányzat Köf/3. szám alatt terjesztette elő állásfoglalását.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 51.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt a fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt határidőn túl nyújtja be. A (2) bekezdés b/ pontja értelmében az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

A Mötv. 136.§ (2) bekezdése értelmében a  kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. Eszerint az indítványozó rendelkezésére álló 15 napos határidő az érintett önkormányzat válaszának átvételét követő naptól, avagy az indítványozó által meghatározott válaszadási határidő lejáratát követő naptól számít.

Jelen esetben az indítványozó törvényességi felhívását az érintett önkormányzat 2013. július 31-án vette át, így a részére a jogszabálysértés megszüntetésére adott 60 napos határidő a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rend. 6. § (3) bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy a határidő utolsó napja vasárnapra esett – szeptember 30-án, hétfőn járt le.  Az indítvány benyújtására az indítványozónak – figyelemmel a Bszi. 46. §-a folytán alkalmazandó Pp. 103. §-ában foglaltakra - szeptember 30-ától számítottan 15 nap állt rendelkezésére, amely október 15-én telt el. Az indítvány ezért 2013. október 17-én, elkésetten érkezett.

Szükséges kitérni arra a tényállási elemre is, hogy az érintett önkormányzat – ugyan határidőn túl, de – a törvényességi felhívásra 2013. szeptember 27-én kelt és az indítványozóhoz október 1-én érkezett válaszában reflektált. Annak ellenére, hogy az október 17-én előterjesztett indítvány a tájékoztatás kézhezvételétől számított  eljáráskezdeményezési határidőhöz, azaz október 16-hoz képest is elkésettnek minősülne, a Kúria a határidők számításával kapcsolatban a következőket jegyzi meg. A Kúria korábbi végzésében (Köf.5048/2013.)  rámutatott, hogy a Mötv. 136. § (2) bekezdése a határidő számításának két, egymástól független, ezért együttesen nem alkalmazható tényállását rögzíti: amennyiben az Indítványozó által megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy a norma-felülvizsgálati határidő a lejáratot követő naptól, ellenkező esetben a helyi önkormányzat válaszának kézbesítését követő naptól számít.  Ezért a konkrét esetben az eljárás megindítására nyitva álló határidő az Indítványozó számára nem hosszabbodik meg azzal, hogy az érintett önkormányzat határidőn túl válaszolt a törvényességi felülvizsgálatban foglaltakra.

A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt elkésettnek minősítette, és a Bszi. 51.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A Kúria felhívja az indítványozó figyelmét a Köf. 5.055/2013. számú határozatra, amelyben kifejtettek szerint a Mötv. 134. § (2) bekezdése és 136. § (2) bekezdése alapján a kormányhivatalnak lehetősége van ismételt törvényességi felhívás kibocsátására.

A jelen végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49.§-a zárja ki.

Budapest, 2013. december 10.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk.előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő