Köf.5.062/2013/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
önkormányzati tanácsa

Köf.5062/2013/6.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa dr. Simon Gyula jogtanácsos által képviselt Vas Megyei Kormányhivatal (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) indítványozónak dr. Mészáros András ügyvéd (9700 Szombathely, Szent Gellért u. 44. fszt. 1.) által képviselt Egyházasrádóc Község Önkormányzata (9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 91.)  ellen, Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő Testületének a helyi adókról szóló 16/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány folytán – nemperes eljárásban - meghozta a következő

v é g z é s t :

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az előtte folyamatban lévő Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő Testületének  a helyi adókról szóló 16/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló eljárását megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az indítványozó 2013. október 10. napján előterjesztett indítványában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 136.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő Testületének  a helyi adókról szóló 16/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást kezdeményezett a Kúriánál.

Az indítványozó kérelmében előadta, hogy a Mötv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján VAB/TORV/1-302/2013. ügyiratszámon - 2013. július 24-én kelt - törvényességi felhívással élt, melyben indítványozta, hogy a képviselő-testület 2013. szeptember 30. napjáig vizsgálja meg a törvényességi felhívást és a törvénysértés megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket ezen a határidőn belül tegye meg.

Egyházasrádóc Község Önkormányzatának Polgármestere a 2013. október 01. napján kelt 1150-3/2013. számú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a képviselő-testület a 41/2013. (VIII. 13.) számú határozatával az előzőekben megjelölt törvényességi felhívásban foglaltakkal nem ért egyet.

Az indítványozó ezt követően nyújtotta be indítványát a Kúriához, melyet 2013. október 14. napján adott postára, és amely a Kúrián 2013. október 17-án került érkeztetésre.

Az érintett Önkormányzat Köf.5062/2013/5. szám alatt terjesztette elő állásfoglalását.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 51.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt a fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt határidőn túl nyújtja be. A (2) bekezdés b/ pontja értelmében az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

A Mötv. 136.§ (2) bekezdése értelmében a kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. Eszerint az indítványozó rendelkezésére álló 15 napos határidő az érintett önkormányzat válaszának átvételét követő naptól, avagy az indítványozó által meghatározott válaszadási határidő lejáratát követő naptól számít.

Jelen esetben az indítványozó által meghatározott válaszadási határidő 2013. szeptember 30. napján járt le. Az Önkormányzat válasza 2013. október 03. napján érkezett meg az indítványozóhoz. Az indítvány benyújtására az indítványozónak – figyelemmel a Bszi. 46. §-a folytán alkalmazandó Pp. 103. §-ában foglaltakra - október 01.  napjától számítottan 15 nap állt rendelkezésére, amely október 15. napján telt el. Figyelemmel arra, hogy a Kúria a korábbiakban (Köf.5026/2013. számú határozat) az indítványozási határidőt anyagi jellegű határidőnek minősítette, ezért az indítványnak legkésőbb október 15. napján meg kellett volna érkeznie a Kúriára. Az indítvány 2013. október 17. napján, ezért elkésetten érkezett.

Szükséges kitérni arra a tényállási elemre is, hogy az érintett önkormányzat – ugyan határidőn túl, de – a törvényességi felhívásra 2013. október 01. napján kelt és az indítványozóhoz október 03. napján érkezett válaszában reflektált.

A Kúria a határidők számításával kapcsolatban a következőket jegyzi meg. A Kúria korábbi végzésében (Köf.5048/2013. számú határozat) már rámutatott, hogy a Mötv. 136. § (2) bekezdése a határidő számításának két, egymástól független, ezért együttesen nem alkalmazható tényállását rögzíti: amennyiben az indítványozó által megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy a norma-felülvizsgálati határidő a lejáratot követő naptól, ellenkező esetben a helyi önkormányzat válaszának kézbesítését követő naptól számít.  Ezért a konkrét esetben az eljárás megindítására nyitva álló határidő az indítványozó számára nem hosszabbodik meg azzal, hogy az érintett önkormányzat határidőn túl válaszolt a törvényességi felülvizsgálatban foglaltakra.

A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt elkésettnek minősítette, és a Bszi. 51.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszüntette.
Ugyanakkor a Kúria a Köf. 5055/2013. számú határozatban mutatott rá arra, hogy az indítványozó nincs elzárva attól, hogy ismételten gyakorolja törvényességi felügyeleti jogkörét, amennyiben értékelése szerint az a törvényesség helyreállítása érdekében szükséges.

A jelen végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49.§-a zárja ki.

Budapest, 2014. február hó 18.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró