Köf.5.061/2013/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5061/2013/6.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Székely László, Alapvető Jogok Biztosa (1051 Budapest, Nádor u. 22.) indítványozónak Tardona Község Önkormányzata (3644 Tardona, Aradi u. 1.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Tardona Község Önkormányzata Képviselő Testületének a telekadóról szóló 10/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az Alapvető Jogok Biztosa (a továbbiakban: indítványozó) a 2013. október 7. napján kelt indítványában kezdeményezte Tardona Község Önkormányzata Képviselő Testületének a telekadóról szóló 10/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésének felülvizsgálatát a Kúriánál.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5061/2013/2. számú végzésével tájékoztatta Tardona Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Érintett Önkormányzat), hogy az indítványra vonatkozóan a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján állásfoglalást terjeszthet elő.

Az Érintett Önkormányzat 2013. november 18. napján kelt beadványában bejelentette, hogy 2013. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésén módosította az ÖR. kifogásolt 2. § (2) bekezdését.

A Kúria Köf.5061/2013/4. számú végzésében foglalt felhívásra reagálva az indítványozó 2013. november 29-én kelt beadványában előadta, hogy az indítványát nem tartja fenn.

A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta.

A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa  a Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott az eljárás megszüntetéséről.

A végzés ellen a jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. január 9.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr.Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró