Köf.5.058/2013/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Kúria
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5058/2013/2.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Martinecz Ügyvédi Iroda (8800 Nagykanizsa, Király u. 47., ügyintéző: dr. Martinecz Antal ügyvéd) által képviselt H. T. indítványozónak Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő Testületének 55/2012. (II.29.) számú határozata felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján nemperes eljárásban – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő Testületének 55/2012. (II.29.) számú határozata jogszabályellenességének vizsgálatára irányuló indítványt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

I n d o k o l á s

Az indítványozó Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő Testületének 55/2012. (II.29.) számú határozata felülvizsgálatára nyújtott be indítványt a Kúria Önkormányzati Tanácsához. Előadta, hogy az önkormányzat  fenti határozatával – és az annak végrehajtására kötött Együttműködési Megállapodással - kötelezte a Z., Gy. tér  alatt található ... hrsz-ú ingatlan tulajdonosait – köztük az indítványozót is – az ingatlan környezetében kialakítandó passzázs kiépítési költségeinek viselésére. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a tulajdonosok nem hajlandóak az önkormányzati beruházás költségeinek viselésére, akkor a használatukban lévő önkormányzati területet elvesztik, így lehetetlenné válik az általuk működtetett egységek üzemeltetése.  Álláspontja szerint az önkormányzat visszaélt jogalkotási lehetőségével, amikor Együttműködési Megállapodásban kötelezte az indítványozót  közel 1.000.000 forint megfizetésére.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 45. §-ának (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy a Kúria önkormányzati tanácsának feladata a jogszabálysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás, valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nemperes eljárás lefolytatása.

A Bszi. 48. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal, a  48.§ (1a) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosa, valamint a 48. § (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti ha az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának eljárását magánszemély nem kezdeményezheti, mert arra kizárólag  a  kormányhivatal, az alapvető jogok biztosa és az egyedi ügyben eljáró bíró jogosult. Megjegyzi továbbá a Kúria, hogy az indítvány  önkormányzati határozat (illetve az Együttműködési Megállapodás) felülvizsgálatára irányult, amelyre a Bszi. idézett 45. §-a alapján a Kúria előtt nincs lehetőség.

A Bszi. 51. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt nem az alapvető jogok biztosa, az arra jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nyújtja be.

A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa a   rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2013. október 8.

Dr. Kozma György sk. tanácselnök
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő