Köf.5.056/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

 

Az ügy száma: Köf.5056/2014/2.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó előadó bíró,
                          dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: László Attila
                            (1029 Budapest, Rézsű u. 84.)
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros Közgyűlése (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)
Az ügy tárgya: a II. kerület 50.861. helyrajzi-számú, természetben a Rézsű utca 84. szám alatti ingatlan besorolása

Rendelkező rész

- A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.15.) sz. Főv. Kgy. rendeletének (a továbbiakban: Ör.) a II. kerület 50.861. helyrajzi-számú, természetben a Rézsű utca 84. szám alatti ingatlan E-TG turisztikai erdő kertövezeti besorolása Alaptörvény-ellenességének és törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. A magánszemély indítványozó jogi képviselője útján az Alkotmánybírósághoz előterjesztett alkotmányjogi panaszában kérte az Ör.-nek a II. kerület, 50.861. helyrajzi-számú, természetben a Rézsű utca 84. szám alatti ingatlan E-TG turisztikai erdő kertövezeti besorolása Alaptörvény-ellenességének, valamint törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését.

2. Az Alkotmánybíróság a 2013. január hó 14. napján meghozott IV/2639-6/2012. számú végzésével az alkotmányjogi panaszt visszautasította és az indítványt érdemi elbírálás céljából megküldte a Kúria számára az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 37. § (1) bekezdésére és az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontjára hivatkozással.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

3. Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24.§ (1) bekezdés f) pontja kimondja, hogy a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezete tartalmazza.

4. Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését vizsgálja, ugyanakkor ahogyan azt az Alkotmánybíróság 3097/2012. (VII.26.) AB végzésében illetve 3107/2012. (VII. 26.) AB végzésében is megállapította, a jogi szabályozás nem zárja ki, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Alaptörvény-ellenesség tekintetében is döntsön.

5. A Bszi. 48.§ (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll eljárását „a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a 48.§ (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti, „ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli”. E rendelkezésekből az a következtetés adódik, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa hatáskörrel rendelkezik az Ör. törvényességi felülvizsgálatára, ám előtte absztrakt normakontroll eljárást a kormányhivatalokon és a peres ügyben ítélkező bírákon kívül magánszemélyek, jogi személyek nem kezdeményezhetnek.

6. A Bszi. 51.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt nem az arra jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nyújtja be. A Bszi. 51.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében pedig az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

7. Nincs helye absztrakt normakontroll eljárás lefolytatásának, ezért az eljárást meg kell szüntetni, ha azt nem a jogszabály által erre feljogosított személy illetve szerv kezdeményezte.

Alkalmazott jogszabályok

8. A Bszi. 51. § (1) bekezdés a) pontja és 51. § (2) bekezdés b) pontja.

Záró rész

9. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. december hó 16.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró