Köf.5.054/2013/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5054/2013/4.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa dr. Danka Ferenc jogtanácsos  által képviselt Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) Indítványozónak Szokolya Község Önkormányzata (2624 Szokolya, Fő u. 83.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.15.) számú rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján nemperes eljárásban – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) a 2013. augusztus 1. napján kelt indítványában kezdeményezte Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének hulladékgazdálkodásról szóló 2/2013. (I.15.) számú rendelete  felülvizsgálatát a Kúriánál.

Az Indítványozó 2013. szeptember 19-én kelt beadványában előadta, hogy az indítványát  a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 51. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavonja.

A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta.

A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa  a Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott az eljárás megszüntetéséről.

A végzés ellen a jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. október 8.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő