Köf.5.052/2014/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5052/2014/7.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó előadó bíró,
           dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
              (Miskolc, Fazekas u. 2.)
Az érintett önkormányzat: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
              (Miskolc, Városház tér 8.)
Az ügy tárgya: telekadó

Rendelkező rész

-     A Kúria Önkormányzati Tanácsa Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a telekadóról szól 23/2013. (VI.25.) számú rendelete /továbbiakban: Ör./ Alaptörvény-ellenességének és törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság indítványozó az Ör. 3.§ - 6.§-ai Alaptörvény-ellenességének és törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Indítványában hivatkozott arra, hogy az Ör. fenti rendelkezései hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak sértik az Alaptörvény N.) cikk (1) és (3) bekezdéseit, O.) cikkét, a XXX. cikk (1) bekezdését, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pontját.

2. Az indítványozó a 12.K.27.125/2014/17. számú végzésében az indítványt visszavonta.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

3. Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24.§ (1) bekezdés f) pontja kimondja, hogy a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezete tartalmazza.

4. Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését vizsgálja, ugyanakkor ahogyan azt az Alkotmánybíróság 3097/2012. (VII.26.) AB végzésében, illetve 3107/2012. (VII. 26.) AB végzésében is megállapította, ha a vizsgálat tárgya nem kizárólag az Ör. és az Alaptörvény vizsgálatának összhangja, az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre az alkotmányjogi panasz elbírálására, a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről.

5. A Bszi. 48.§ (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll eljárását „a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a 48.§ (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti, „ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli”. E rendelkezésekből az a következtetés adódik, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa hatáskörrel rendelkezik az Ör. törvényességi felülvizsgálatára, ám előtte absztrakt normakontroll eljárást a kormányhivatalokon és a peres ügyben ítélkező bírákon kívül magánszemélyek, jogi személyek nem kezdeményezhetnek.

6. A Bszi. 51.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

7.  Nincs helye absztrakt normakontroll eljárás lefolytatásának, ezért az eljárást meg kell szüntetni, ha az indítvány benyújtója az indítványt annak elbírálását megelőzően visszavonta.

Alkalmazott jogszabályok

8. A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja.

Záró rész

9. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. április hó 01.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró