Köf.5.052/2013/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5052/2013/7.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa dr. Danka Ferenc főosztályvezető jogtanácsos által képviselt Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) indítványozónak Sződ Község Önkormányzata (2134 Sződ, Dózsa Gy. út 100.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 6/2008. (IX.19.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a 2013. július 30. napján kelt indítványában kezdeményezte Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 6/2008. (IX.19.) számú rendelete  (a továbbiakban Ör.) felülvizsgálatát a Kúriánál.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5052/2013/2. számú végzésével tájékoztatta Sződ Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Érintett Önkormányzat), hogy az indítványra vonatkozóan a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján állásfoglalást terjeszthet elő.

Az Érintett Önkormányzat 2013. szeptember 16. napján kelt beadványában bejelentette, hogy 2013. augusztus 7-én tartott képviselő-testületi ülésén a kifogásolt Ör.-t módosította.

A Kúria Köf.5052/2013/4. számú végzésében foglalt felhívásra reagálva az Indítványozó 2013. október 4-én és október 11-én kelt beadványában előadta, hogy az indítványát nem tartja fenn, és a Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontjára alapítottan kérte az eljárás megszüntetését.

A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta.

A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa  a Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott az eljárás megszüntetéséről.

A végzés ellen a jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. október 22.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke

Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő