Köf.5.049/2014/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
h a t á r o z a t a

Az ügy száma: Köf.5049/2014/5.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt  bíró
Az indítványozó: Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
                           (Győr, Árpád út 2.)
Az érintett önkormányzat: Répceszemere Község Önkormányzata
                                          (Répceszemere, Fő u. 60.)
Az ügy tárgya: telekadó törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa 

- megállapítja, hogy Répceszemere Község képviselő-testületének a telekadóról szóló módosított 8/2004. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2011. november 30-tól 2014. szeptember 9-éig hatályos 2. §-a törvényellenes volt;
- megállapítja, hogy Répceszemere Község képviselő-testületének a telekadóról szóló módosított 8/2004. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2011. november 30-ától. 2014. szeptember 9-éig hatályos 2. §-a nem alkalmazható a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.186/2014. számú folyamatban lévő perében, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben;
- elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét;

- elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

  1. Beled Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője határozatával a 2012-es, 2013-as és 2014-es évekre telekadónemben adókötelezettséget állapított meg egy magánszemély részére az általa 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonolt Répceszemere külterület 020/12 és 020/13. helyrajzi szám alatti földterületek után, a három adóév tekintetében összesen 2.106.180 forint mértékben. Az adókötelezés a Répceszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület telekadóról szóló 8/2004. (VI. 16.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.)  rendelkezésein alapult.

  2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú adóhatóság az elsőfokú határozatot részben megváltoztatta, de az adókötelezést és annak mértékét nem érintette.

  3. Az adózó keresete folytán eljárt Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) az előtte folyamatban lévő 13.K.27.186/2014. számú per tárgyalását felfüggesztette és 7. sorszámú végzésében a Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult azzal, hogy az Ör. 2011. november 30-ától hatályos 2. §-a a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.) 2. §-ába, 6. §-ába, 17. §-ába, valamint 52. § 16. pontjába ütközően törvénysértő.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

  4. A Bíróság indítványa értelmében a Helyi adó tv. 2. §-a kogens szabály, következésképpen az adó alanya és az adó tárgya az Ör.-ben a törvényi szabályokhoz igazodhat csupán. A Helyi adó tv. 2011. november 30-ától hatályos 17. §-a az adó tárgyát az önkormányzat illetékességi területén lévő telekben jelölte meg, szemben az azt megelőző törvényi fogalommeghatározással. A Bíróság indítványában a törvényellenességet abban jelölte meg, hogy a helyi önkormányzat az Ör. 2. §-át nem módosította a Helyi adó tv. változásának megfelelően, így 2011. november 30. napjától az adótárgy fogalma tekintetében a törvényi felhatalmazástól a Helyi adó tv. felhatalmazó rendelkezése nélkül tért el. A Bíróság indítványában precedens határozatként a Kúria Köf.5066/2013. számú határozatában foglaltakat jelölte meg.

  5. Az érintett önkormányzat – a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján határidőben – állásfoglalást nyújtott be a Kúriához.

  6. Állásfoglalásában arra hivatkozott, hogy mint jogalkotó 2011. november 30-ától adótárgyként tekintett a külterületi ingatlanokra is, amelyet részben az Ör. területi hatályát meghatározó 1. §-a, valamint az igazol, hogy az Ör. 5. §-ában a külterületi ingatlanok nem tűntek ki az adókötelezettség alól mentesítettként. Az érintett önkormányzat nem vitatta, hogy az Ör.-t a telekfogalom tekintetében csupán a 2014. szeptember 9-ével hatályba lépő 10/2014. (IX. 8.) számú rendeletével (a továbbiakban: Ör.mód.) hozta párhuzamba.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

  7. Előjáróban rögzíti a Kúria Önkormányzati Tanácsa azt, hogy az érintett önkormányzat a támadott Ör.-t az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére visszavezethető, a Helyi adó tv. rendelkezései alapján végrehajtó jellegű jogalkotói jogkörében alkotta meg. Ezért az Ör. nem lehet ellentétes – egyéb jogszabályi rendelkezések mellett - a Helyi adó tv. szabályozásával sem.

  8. Következetes gyakorlat értelmében a Kúria bírói kezdeményezés esetén annak az önkormányzati rendeletnek a törvényességi vizsgálatát végzi el, amelyet a bírónak a perbe alkalmaznia kell. „Az indítványozó bírói tanács csak abban az esetben tud eleget tenni alkotmányos kötelezettségének, ha arra kap választ, hogy a perben alkalmazandó és a perbe vitt jogokat keletkeztető Ör. hatályossága idején megfelelt-e a hatályos jogrendnek”. (Köf.5083/2012. II.6. pont) Ezért a Kúria jelen eljárásában is az Ör. támadott 2. §-ának törvényességét vizsgálta.

  9. Az Ör. 2011. november 30-a után is hatályban lévő rendelkezése értelmében „[a]dóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek)”. Az érintett önkormányzat a 3. pontban megjelölt számú peres eljárás idején fogadta el az Ör.mód.-ot, amelynek 2. §-a hatályon kívül helyezte az Ör.  2. §-át, 1. §-ával pedig módosította az Ör. 1. §-ában meghatározott hatályát. Az Ör. 1. §-a értelmében „[a] rendelet hatálya Répceszemere község közigazgatási területére terjed ki.” Ehhez képest az Ör.mód. 1. §-a szerint „[a] rendelet hatálya kiterjed Répceszemere község közigazgatási területén az 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 16. pontjában meghatározott telekre.” Az Ör.mód. a 3. § értelmében 2014. szeptember 9-én lépett hatályba.

  10. Ahogy arra a peres eljárás felperese keresetében és a másodfokú adóhatóságként eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal keresetre tett érdemi ellenkérelmében is hivatkozott, a Kúria jogkérdéseit tekintve azonos helyzetet ítélt meg Köf.5066/2013/4. számú határozatában. Hivatkozott döntésében – az Alkotmánybíróság gyakorlatára is támaszkodva – megállapította, hogy a Helyi adó tv. 2. §-a – amely szerint „[a]z önkormányzat adómegállapítási joga az e törvényben meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki.” - kogens szabály, ezért az adó tárgya az önkormányzati rendeletben a törvényi szabályokhoz igazodhat csupán. A települési önkormányzat a Helyi adó tv.-ben meghatározott adótárgyak között nem „válogathat”.   

  11. Az eldöntendő jogkérdés a jelen esetben is az volt, hogy a Helyi adó tv. telekadónemben meghatározott adótárgya keretszabály-e, amelyen belül az önkormányzat adópolitikájához igazodóan jelölhet ki adótárgyat, avagy az adótárgy törvényi szabályai eltérést nem engedő, kogens rendelkezések. A Kúria a jelen ügyben nem látott olyan körülményt, indokot, amely a korábbi gyakorlatától való eltérést indokolná. Az érintett önkormányzat adókivetési szabályainak megalkotásakor figyelemmel kell lennie a Helyi adó tv. 5. §-ára a kivethető adók körét, 4. §-ára, amely az adókötelezettség vagyonhoz, vagyoni értékű joghoz, valamint nem állandó lakoskénti tartózkodáshoz kötése révén rögzíti a lehetséges adótárgyak körét, a jogalkotói szabadság terjedelmét körvonalazó 6. §-ára és a kifejezett korlátokat rögzítő 7. §-ára.

  12. Az Ör. perben alkalmazandó 2. §-a a Helyi adó tv. 2011. november 30. napjától kezdődően hatályos 17. §-ától eltérő adótárgyat határoz meg: az önkormányzat illetékességi területéhez képest (Helyi adó tv. 17. §-a) szűkebben, a beépítetlen belterületi telekre (Helyi adó tv. 2011. november 30-áig hatályos 17. §-a) korlátozza a telekadó tárgyának fogalmát. Ezzel szembekerült a Helyi adó tv. 52. § 16. pontja szerinti - egyebekben a perbeli időszakban szintén többször módosított - telek-fogalommal is. Az adókötelezettség az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdésén alapuló és a teherbíró képességhez igazodó alkotmányos kötelezettség, amelyet az I. cikk (3) bekezdése értelmében törvény határoz meg. Az önkormányzat adómegállapítási joga ezért a Helyi adó tv. 2. §-a alapján csak a törvényi adótárgyakra terjedhet ki.

  13. A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az adókötelezettséget konkretizáló adóhatósági határozatok meghozatala, illetve a peres eljárás idején is hatályos Ör. 2. §-a törvényi felhatalmazás nélkül tért el a Helyi adó tv. 17. §-ában foglaltaktól, ezért törvénysértő volt.

  14. A Bszi. 56. § (5) bekezdése szerint „[h]a az önkormányzati rendeletnek a bíróság előtt folyamatban lévő ügyben alkalmazandó rendelkezésének (...) más jogszabályba ütközésének megállapítására bírói kezdeményezés alapján kerül sor, az önkormányzati rendelet (...) más jogszabályba ütközőnek ítélt rendelkezése nem alkalmazható a bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.” A Bszi. rendelkezése értelmében a Kúria megállapította a már nem hatályos, de a perben alkalmazandó Ör. támadott rendelkezésének törvényellenességét és deklarálta annak perbeli alkalmazhatatlanságát.

  15. Az Önkormányzati Tanács mindazonáltal felhívja a figyelmet az Ör. 1. §-ára, amely rögzítette az adókötelezettség tárgyi hatályát. A jelen határozat 13. pontjában foglaltak, jelesül az adókötelezettség törvényi meghatározottsága a helyi adókötelezettségek esetében azzal a kitétellel érvényesítendő, hogy az adóalanyoknak azt az adót kell megfizetniük, amelyet a számukra a törvényi keretek között a helyi rendelet előír. Figyelemmel kell lenni továbbá arra a jogrend egészét átható és az Alaptörvényre visszavezethető alkotmányos elvre is, amely szerint az adóalany kötelezettsége visszamenőlegesen nem válhat terhesebbé.

  16. Ezen megállapítások függvényében a konkrét perben kell levonni az Ör. 2. §-a törvényellenességének az adóhatósági határozatok jogszerűségét érintő jogkövetkezményeit.

A döntés elvi tartalma

  17. A Helyi adó tv. 4.  és 17. §-a kogens jelleggel határozza meg a települési önkormányzat számára a telekadó tárgyát. A települési önkormányzat ezért nem érvényesítheti adópolitikáját oly módon, hogy a Helyi adó tv.-ben meghatározott adótárgyak között „válogat”.

Alkalmazott jogszabályok

  18. 1990. évi C. törvény 2. §, 4. §, 17. §, 52. § 16. pont.

Záró rész

  19. A Kúria határozat közzétételéről a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján határozott.

  20. A jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. december 9.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró