Köf.5.048/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
v é g z é s e

Az ügy száma: Köf.5048/2014/3.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró,
           dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
Az indítványozó: Nógrád Megyei Kormányhivatal
              (Salgótarján, Rákóczi út 36.)
Az indítványozó képviselője: dr. Gordos Gergely kormánytisztviselő
Az érintett önkormányzat: Mátraszőlős Község Önkormányzata
                (Mátraszőlős, Kossuth tér 15.)
Az ügy tárgya: költségvetési rendelet törvényellenessége

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. § (2)-(3) bekezdése és 20. számú melléklete törvényességi vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló eljárását a Kúria előtt Kfv.IV.37.666/2013. számon folyamatban lévő eljárás befejezéséig felfüggeszti.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. 2013. január 1-jén a Nógrád megyei Pásztó járáshoz tartozó Mátraszőlős, Felsőtold, Cserhátszentiván, Kutasó és Bokor községek önkormányzatainak képviselő-testületei Mátraszőlős Közös Önkormányzati Hivatal megszervezésével közös önkormányzati hivatalt hoztak létre. Garáb Község Önkormányzata 2013. március 1-jén csatlakozott a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

2. A közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett Tar Község Önkormányzata a törvényi határidőn belül nem csatlakozott a közös önkormányzati hivatalhoz, illetve közös önkormányzati hivatalt nem hozott létre. A kormányhivatal – a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) akkori 85. § (3) bekezdése alapján – 2013. március 13-án kelt NO-B/372-3/2013. határozatával Tar Község Önkormányzatát 2013. április 1-jei hatállyal a Mátraszőlős Közös Önkormányzati Hivatal tagjaként kijelölte. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok részéről azonban nem született meg a hivatal működését biztosítani hivatott együttműködési megállapodás.

3. Ezt követően Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: érintett önkormányzat) megalkotta a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.),  amelyben – a kijelölés ellenére – nem számolt a Tar Község Önkormányzatával kibővült közös önkormányzati hivatallal, sőt, az állami támogatás Tar Község Önkormányzatára eső különbözetét visszafizetni rendelte az állam részére.

4. A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a 132. § (1) bekezdése alapján törvényességi felhívással élt, kezdeményezte az Ör. ügyben érintett 5. § (2)-(3) bekezdésében, továbbá 20. számú mellékletében megállapított szabályozás felülvizsgálatát és a jelzett jogsértések megszüntetését.

5. A jogsértések megszüntetésére a kormányhivatal 2014. június 10-ig adott határidőt, amelyet a polgármester kérelmére 2014. július 15-ig meghosszabbított. A polgármester 2014. július 16-án kelt tájékoztatása  szerint a a képviselő-testület a meghosszabbított határidő tartama alatt sem tett eleget a felhívásban foglaltaknak, ezért az indítványozó az Mötv.  136. § (2) bekezdése alapján a Kúriához fordult.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

6. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 27. § (1) bekezdésben foglaltak szerint az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mötv. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. A 2. számú melléklet I.a) pontja rendelkezik az önkormányzati hivatal működésének támogatásáról oly módon, hogy a támogatás az Mötv. szerint 2014. január 1-jén működő hivatal struktúrájának megfelelően történik. A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának tájékoztatása szerint a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó hét települési önkormányzat (amelyben benne van a kijelölt Tar Község Önkormányzata is) a közös önkormányzati hivatal működéséhez 65.402.400 Ft. összegű támogatást kap.

7. Az indítványozó szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésével és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésével ellentétben az Ör. 5. § (2)-(3) bekezdésben szereplő, a közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai nem tartalmazzák Mátraszőlős Közös Önkormányzati Hivatalához kijelölt Tar Község Önkormányzat vonatkozásában a hivatali működést biztosító bevételi és kiadási előirányzatot. 
Sérti az Mötv. 118. §-át az Ör. 20. számú mellékletében foglalt azon rendelkezés, amelyben Mátraszőlős Község Önkormányzata a Tar községre eső támogatás állam részére történő visszafizetését irányozta elő. Ez az összeg Tar Község Önkormányzata hivatali működésének fedezetéül szolgál, ezt Mátraszőlős nem utalhatja vissza a központi költségvetésbe, mert ezzel Tar Község Önkormányzatának hivatali működését veszélyezteti.

8. Mindezek alapján kérte az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdései és 20. számú melléklete törvényességi vizsgálatát és megsemmisítését.

9. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak állásfoglalás beszerzése céljából. Az érintett önkormányzat az állásfoglalás benyújtásának lehetőségével nem élt.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

10. A Kúria előtti Kfv.IV.37.666/2013.-es számú ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a kormányhivatal NO-B/372.3/2013. számú kijelölő határozatát a Mátraszőlős Közös Önkormányzati Hivatalát önkéntesen létrehozó hat település képviselő-testületei (a per felperesei) megtámadták a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt, amely a perben 2013. július 11-én hozott a keresetet elutasító jogerős ítéletet. A közös önkormányzati hivatalt alkotó települések elzárkóznak Tar község befogadásától, az elzárkózó magatartásuk miatt a közigazgatási határozatnak és a bírósági ítéletnek nem lehetett érvényt szerezni.

11. A Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalát alkotó hat település képviselő-testületei felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Kúriához, amelyben egyebek mellett a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 4. cikk 6. pontja szerinti véleménynyilvánítási joguk megsértésre hivatkoztak. Az eljárás teljes folyamatában sérelmezték azt, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal nem tartott egyeztetést határozata meghozatalát megelőzően, döntésének indokaiból nem állapítható meg az, hogy a hat tiltakozó település érveit a közigazgatási szerv miként vette figyelembe és miért vetette el.

12. A Kúria a Kfv.IV.37.666/2013/10.-es számú végzésében – az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) és f) pontjai, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 25. §-a és 32. § (2) bekezdés második fordulata és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/B. § (3) bekezdése alapján – az eljárást felfüggesztette és kezdeményezte az Mötv. kijelölést lehetővé tevő 85. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatát és megsemmisítését, továbbá az adott ügyben és általában is az alkalmazási tilalmának elrendelését.

13. Jelen ügyben megállapítható, hogy az Ör. 5. § (2)-(3) bekezdése és 20. számú melléklete törvényességi vizsgálatának előfeltétele, hogy Tar Község Önkormányzatát a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal tagjaként kijelölő, a Nógrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja által hozott kijelölő határozat alkotmányos jogszabályon alapul-e, illetve, hogy e határozat törvényes-e. Az Mötv. 85. §-a esetleges alkotmányellenessége és a Kfv.IV.37.666/2013. számú ügyben, valamint valamennyi bíróság előtt folyamatban lévő ügyben való alkalmazási tilalma esetén ugyanis a közös önkormányzati hivatal Tar községgel való létrehozásának jogalapja is megkérdőjeleződik, amely alapvetően kihat az Ör. most vizsgálni kért rendelkezései törvényességére is.

14. A Kúria Önkormányzat Tanácsának eljárása – ahogy erre számos határozat már utalt – sui generis eljárás (lásd először Köf.5036/2012/6. számú határozatot). Az eljárás szabályait alapvetően a Bszi. határozza meg.

15. A Bszi. 49. §-a értelmében „[a]z önkormányzati tanács az indítvány érdemében határozattal, az eljárás során felmerült minden más kérdésben – ideértve az eljárás megszüntetését is –   végzéssel dönt. A határozattal és a végzéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.” A Bszi. az eljárás megszüntetését tételesen szabályozza, az eljárás során felmerült egyéb kérdéseket azonban nem teljes körűen.

16. A Kúria Önkormányzati Tanácsa eljárását illetően a Bszi. 49. §-ának rendelkezésébe beleértendő a Kúria Önkormányzati Tanácsa eljárásának felfüggesztése, ha az önkormányzati rendelet törvényessége vizsgálata során meghozandó döntése olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amely valamely hatóság, más bíróság, vagy az Alkotmánybíróság előtt már folyamatban van.
Az eljárás felfüggesztésének lehetősége a megalapozott – alkotmányos és törvényes – döntés meghozatalához adott esetben elengedhetetlen.

17. A Bszi. 24. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Jelen ügyben az Ör. más jogszabályba ütközése vizsgálatának előfeltétele, hogy a kormányhivatal kijelölő döntése alkotmányos törvényi rendelkezésen alapult-e, illetve, hogy ezt követően a Kúria a Kfv.IV.37.666/2013. számú ügyben – a kijelölés törvényessége kapcsán – milyen tartalmú döntést hoz.

18. A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. § (2)-(3) bekezdése és 20. számú melléklete törvényességi vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló eljárását a Kúria előtt Kfv.IV.37.666/2013. számon folyamatban lévő eljárás befejezéséig felfüggesztette.

A döntés elvi tartalma

19. A Kúria Önkormányzati Tanácsa az önkormányzati rendelet törvényessége vizsgálatára irányuló eljárását felfüggesztheti, ha meghozandó döntése olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amely valamely hatóság, más bíróság, vagy az Alkotmánybíróság előtt már folyamatban van.

Alkalmazott jogszabályok

20. 2011. évi CLXI. törvény 49. §

Záró rész

21. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. december 2.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt  sk. előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró