Köf.5.048/2013/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Köf.5.048/2013/6.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott által képviselt  Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) indítványozónak, a Csurgay Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. I/5., ügyintéző: dr. Csurgay András ügyvéd) által képviselt Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) ellen Diósd Város Önkormányzatának a helyi építési szabályzatáról szóló 11/2009. (V. 27.) önkormányzati rendeletét módosító 27/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete, valamint a 18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletének törvényességi felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az előtte folyamatban lévő Diósd Város Önkormányzatának a helyi építési szabályzatáról szóló 11/2009. (V. 27.) önkormányzati rendeletét módosító 27/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete, valamint a 18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete törvényességi felülvizsgálatára irányuló eljárását megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s:

1. A Diósd Város Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: érintett önkormányzat) 2011-ben a 27/2011. (X. 28.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Mód.1.), 2012-ben a 18/2012. (X. 26.)önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Mód.2.) több kérdésben módosította a helyi építési szabályzatáról szóló 11/2009. (V. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.).

1.1. A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) 2013. március 8-án kelt törvényességi felhívásában 60 napos határidő tűzésével arra hívta fel az érintett önkormányzatot, hogy szüntesse meg az Ör. 3. § (5) bekezdésének törvényellenességét. A hivatkozott rendelkezést ugyanis ellentétesnek ítélte az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 2. § 24. pontjával.

1.2. Az érintett önkormányzat a Mód.1.-t és a Mód.2.-t   2013. április 8-án küldte meg véleményezésre az Állami Főépítész Irodához. A megbízott állami főépítész törvényességi felülvizsgálatot kezdeményezett az Indítványozónál részben az Étv. módosítások idején hatályos egyeztetési eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek megsértése miatt, részben pedig a Mód.1. egyéb törvénysértő szabályozási tartalma okán.

2. Az Indítványozó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján ismételten törvényességi felhívással fordult az érintett önkormányzathoz azzal, hogy a képviselő-testület a felhívásban foglaltak megtárgyalását követően szüntesse meg a törvénysértést a Mód.1. és a Mód.2. Ör.-be beépült valamennyi rendelkezésének hatályon kívül helyezésével.

3. Az érintett önkormányzat a törvényességi felhívásban foglalt, az Étv. egyeztetési eljárásának elmaradásával összefüggő törvénysértését nem vitatta, annak korrigálására azonban határidő módosítást kért.

4. Ilyen előzmények után az Indítványozó 2013. július 16-án érkeztetett indítványában a Kúria előtt kezdeményezte a Mód.1. és a Mód.2. valamennyi módosító rendelkezésének megsemmisítését arra hivatkozással, hogy azok elfogadására az Étv. hatályos rendelkezései szerint kötelező egyeztetési eljárás lebonyolítása nélkül került sor. Hivatkozott arra is, hogy a törvényességi felhívásban megjelölt 30 napos időtartam a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (4) bekezdése szerint elegendő volt a törvénysértés hatályon kívül helyezéssel történő korrekciójára. Az R. szerint biztosítható további 30 nap pedig nem lenne elegendő az egyeztetési eljárás utólagos lebonyolítására.

5. Az érintett önkormányzat arra hivatkozott, hogy az Indítványozó elmulasztotta a Mötv. 136. § (2) bekezdése szerinti indítványozási határidőt, ezért az indítványt a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 51. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel érdemi vizsgálata nélkül el kellett volna utasítani, e döntés elmaradása esetén az eljárást meg kell szüntetni.

6. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elsőként az érintett Önkormány eljárási kifogását vizsgálta meg. A Kúria a  törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása szempontjából az alábbi tényeknek tulajdonított jelentőséget:
Az Indítványozó 2013. március 8-án kelt első törvényességi felhívását az érintett önkormányzatnak 2013. március 11-én vette kézhez. Ebben az Indítványozó 60 napos határidő tűzésével hívta fel az érintett önkormányzatot a törvénysértés megszüntetésére. A megbízott állami főépítész 2013. április 8-án kelt tájékoztatását követően azonban az Indítványozó újabb, immár a normaalkotás eljárási törvénysértését helyzete előtérbe és figyelmen kívül hagyva a korábbi felhívásához kapcsolható jogkövetkezményeket, ismételten felhívást intézett az érintett önkormányzathoz.
Az érintett önkormányzat határidőn túl, 2013. július 2-án kelt válaszát – amelyben a formai törvénysértésre, tehát az Indítványozó második törvényességi felhívásában foglaltakra reagált – az Indítványozó 2013. július 12-én vette át. Ezt követően 2013. július 16-án érkeztetett indítványában kezdeményezte a Kúria előtt az Ör. módosításainak felülvizsgálatát.

7. Az indítvány benyújtására nyitva álló határidőt a Mötv. 136. § (2) bekezdése szabályozza, az abban megjelölt határidő elmulasztásához pedig a Bszi. fűzi a jogkövetkezményeket. Eszerint „[a] kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. (...)” Eszerint az Indítványozó rendelkezésére álló 15 napos határidő az érintett önkormányzat válaszának átvételét követő naptól, avagy az Indítványozó által meghatározott válaszadási határidő lejáratát követő naptól számít.

8. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti hatásköre az önkormányzati működés olyan, az önkormányzaton kívül eső, de a közigazgatás keretei között megvalósuló kontrollt jelent, amely az önkormányzati igazgatás körébe tartozó hatáskörök jog alá rendelt gyakorlásának garantálását célozza [Mötv. 132. § (2) bekezdés]. A Mötv. az Indítványozó törvényességi felügyeleti jogkörét a helyi önkormányzat szervezetalakító, szervezetet működtető, gazdálkodó, jogalkotó, és hatósági jellegű tevékenységére nyitja meg [Mötv. 132. § (3)-(5) bekezdései]. Ennek keretében ellenőrzi a helyi önkormányzat szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásainak, meghozott döntéseinek – ideértve a rendeletek mellett a határozatokat is – jogszabályszerűségét. A törvényalkotó a törvényességi felügyelet terjedelmét ugyanakkor tartalmilag és időben is korlátozta: bizonyos körben illetve bizonyos határidő elteltével az Indítványozó számára kizárt hatáskörének gyakorlása. A korlátozás az önkormányzati autonómia védelmét garantálja az állami beavatkozással szemben. A törvényességi felügyelet számára megnyitott területeken és időben az Indítványozó maga dönt abban, hogy mely kérdéseket vonja vizsgálata körébe és a törvénysértések mely köréhez milyen jogkövetkezményeket érvényesít. Ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa sem tulajdonított jelentőséget annak a törvényességi felhívásnak, amelyhez az Indítványozó nem kívánt jogkövetkezményt fűzni.

9. A jelen esetben az Indítványozó a formai törvénysértésre alapozott törvényességi felhívás figyelmen kívül hagyásának jogkövetkezményeit kívánta érvényesíteni az érintett önkormányzattal szemben. Az érintett önkormányzat e felhívást 2013. május 29-én vette át, a kapott 30 napos határidő ez esetben június 28-án járt le. Az indítvány benyújtására az Indítványozónak – figyelemmel a Bszi. 46. §-a folytán alkalmazandó Pp. 103. §-ában foglaltakra - június 29-étől számítottan 15 nap állt rendelkezésére, amely július 13-án telt el. Mivel július 13-a munkaszüneti napra esett, valamint figyelemmel arra, hogy a Kúria a korábbiakban az indítványozási határidőt eljárási jellegű határidőnek minősítette, ezért az indítványnak legkésőbb 15-én, hétfői napon meg kellett volna érkeznie a Kúriára. Az indítvány 2013. július 16-án, elkésetten érkezett.

10. Szükséges kitérni arra a tényállási elemre is, hogy az érintett önkormányzat – ugyan határidőn túl, de – a második törvényességi felhívásra 2013. július 2-án kelt és az Indítványozó által július 12-én átvett válaszában reflektált. Ebben az esetben az eljáráskezdeményezési határidő július 13-ától számítottan július 27-én telt volna el. Rámutat azonban a Kúria arra, hogy a Mötv. 136. § (2) bekezdése a határidő számításának két, egymástól független, ezért együttesen nem alkalmazható tényállását rögzíti: amennyiben az Indítványozó által megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy a norma-felülvizsgálati határidő a lejáratot követő naptól, ellenkező esetben a helyi önkormányzat válaszának kézbesítését követő naptól számít. A helyi önkormányzat normaalkotási autonómiáját védi az a szabály, amely a végrehajtó hatalom által gyakorolt törvényességi felügyeleti jogkört határidőhöz – és a végrehajtó hatalom aktusát közigazgatási bírói kontrollhoz – köti. Ezért a konkrét esetben az eljárás megindítására nyitva álló határidő az Indítványozó számára nem hosszabbodik meg azzal, hogy az érintett önkormányzat határidőn túl válaszolt a törvényességi felülvizsgálatban foglaltakra.

11. A Bszi. 51. § (1) bekezdés b) pontja értelmében „[a]z önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha (...) azt a fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt határidőn túl nyújtja be”. A (2) bekezdés értelmében „[a]z önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha (...) az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.”
A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt elkésettnek minősítette, ezért az előtte folyamatban lévő normakontroll eljárást megszüntette.

Budapest, 2013. november 26.

Dr. Kozma György sk. az Önkormányzati Tanács elnöke
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró
Balogh Zsolt sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő