Köf.5.043/2014/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának

h a t á r o z a t a

Az ügy száma: Köf.5043/2014/5.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó előadó bíró; dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
             (Miskolc, Fazekas u. 2.)
Az érintett önkormányzat:  Tardona Község Önkormányzata
                    (Tardona, Aradi út 1.)
Az ügy tárgya: telekadó mértéke köztemető esetében

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

a Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének telekadóról szóló 10/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése törvényellenességének megállapítása iránti bírói kezdeményezést elutasítja;

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala másodfokú adóhatóságként helybenhagyta az elsőfokú önkormányzati adóhatóság határozatát, amellyel egy magánszemélyt az érintett önkormányzat belterületén tulajdonában álló „kivett beépítetlen” telke után 2013. adóévre 28.100 forint telekadó megfizetésére kötelezte.

 2. Az adózó keresete folytán eljáró Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) az előtte folyamatban lévő per tárgyalását 10.K.27.225/2014/6. számú végzésével felfüggesztette és a Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult a Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének telekadóról szóló 10/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (3) bekezdésének törvényességi vizsgálata és megsemmisítése iránt.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 3. A Bíróság indítványát azzal indokolta, hogy az Ör. 2. § (3) bekezdése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (2)-(3) bekezdéseibe, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.) 6. § a) pontjába ütközően törvénysértő, mivel „visszamenőleges hatállyal (2013. január 1-ével) állapított meg adófizetési kötelezettséget, mellyel a jogbiztonságot, és felkészülési időhöz való jogot is sérti”.

 4. Az érintett önkormányzat – a bíróságok igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján részére kézbesített indítványra tekintettel, határidőben – állásfoglalást nyújtott be a Kúriához. Állásfoglalásában az indítvány elutasítását kérte arra tekintettel, hogy az Ör.-t 2013. május 14-én és  2013. szeptember 10-én is módosította a képviselő-testület. A módosítások eredményeként változott a mentesülési szabályok hatálya alá tartozó személyi  kör, illetve a telekadó-mérték 2012. január 1-jére visszamenőleges hatállyal a 100 forint/nm/év helyett 20 forint/nm/év-ben került meghatározásra.

 5. Utalt arra is, hogy a helyi adóhatóság a korábbi adókivetést tartalmazó határozatait visszavonta és elkészítette a módosított Ör. szabályaihoz igazodó határozatait. 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 6. Előjáróban rögzíti a Kúria Önkormányzati Tanácsa azt, hogy az érintett önkormányzat a támadott Ör.-t az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére visszavezethető, a Helyi adó tv. rendelkezései alapján végrehajtó jellegű jogalkotói jogkörében alkotta meg. Ezért az Ör. nem lehet ellentétes – egyéb jogszabályi rendelkezések mellett - a Helyi adó tv. szabályozásával sem.

 7. A Helyi adó tv. 5. § a) pontja jogosítja az önkormányzatokat vagyoni típusú adók kivetésére, az adójogi jogalkotás egyéb, általános kereteit pedig a 6. § adja meg. A Helyi adó tv. a vagyoni típusú adók különös szabályai között, a 21. és 22. §-aiban szabályozza az adó alapját és – a 6. § c) pontjának figyelembe vétele mellett – annak mértékét.

 8. A Helyi adó tv. 6. § a) pontja értelmében az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy „az 5. §-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.” A Kúria Önkormányzati Tanácsának a bírói indítvány alapján azt kellett vizsgálnia, hogy az érintett önkormányzat módosító rendeletével visszaható hatállyal alkalmazni rendelt adómérték a Jat. 2. §  (2) bekezdésébe ütközően törvénysértő-e.

 9. A Jat. 2. § (2) bekezdése értelmében „[j]ogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé”. A Jat. rendelkezésében a törvényalkotó az Alkotmánybíróság gyakorlatát foglalta össze és emelte normatív szintre.

 10. Az Alkotmánybíróság normatani gyakorlatában – a jogállamiság elvének elemeként -  hangsúlyos szerepet tulajdonított a jogbiztonságnak. A jogbiztonság követelménye pedig egyebek mellett azt is megjöveteli, hogy a jogszabály a kihirdetését megelőző időre ne állapítson meg kötelezettséget. A visszamenőlegesen hatályba léptetett norma akkor ütközik a felállított tilalomba, amennyiben a létrejött anyagi jogi jogviszonyokban idéz elő a hatálya alá tartozók számára kedvezőtlen változást. Ilyen esetben tehát azt kell vizsgálni, hogy az utólagosan hatályba lépő és a lezárt anyagi jogi jogviszonyok tekintetében is alkalmazni rendelt normák milyen irányú változást idéznek elő: törvénysértésre csak az olyan visszamenőleges szabályozás vezet, amely a korábbiakhoz képest kedvezőtlen változást jelent az anyagi jogi jogviszonyokban, a hatálya alá tartozó személyek számára.

 11. Az adójogi jogviszonyok tekintetében ez azt jelenti, hogy az adóévre meghatározott adókötelezettség az utóbb megalkotott és hatályba léptetett helyi szabályozás eredményeként terhesebbé válik. Az adójogi anyagi jogviszonyban utóbb, azaz visszamenőlegesen előidézett kedvezőbb normatív változás azonban nem vezet a Jat. 2. § (2) bekezdésének sérelmére.

 12. A bírói kezdeményezéssel érintett szabályozás vizsgálata alapján a Kúria megállapította, hogy az érintett önkormányzat a 2012. január 1-étől hatályos 100 forint/nm/év adómértéket az Ör. 2013-ban módosította. A lényegesen kedvezőbb, 20 forint/nm/év adómértéket – szemben a bírói kezdeményezésben foglalt 2013. január 1-ében megjelölt időponttal, már a - 2012-es adóévre is kiterjedően vezette be. A módosított szabályozás tehát a létrejött adójogviszonyokban változást idézett elő ugyan, ám az az adóalanyok számára az adókötelezettséget mérsékelte, kedvezőbbé tette, így az nem ütközik a Jat. 2. § (2) bekezdésébe.

 13. Ezért a Kúria a Bszi. 55. § (3) bekezdése alapján az indítványt elutasította.

A döntés elvi tartalma

 14. Az önkormányzati rendelet akkor sérti meg a visszamenőleges hatályú jogalkotás Jat. 2. § ()2) bekezdése szerinti tilalmat, ha az utólagos jogalkotás az anyagi jogi jogviszonyokban idéz elő az adóalanyok számára kedvezőtlen változást.

Alkalmazott jogszabályok 

15. 2010. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdés;

Záró rész

16. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. november 18.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró