Köf.5.042/2014/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5042/2014/4.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró,
           dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
Az indítványozó: Pest Megyei Kormányhivatal (Budapest, Városház u. 7.)
Az indítványozó képviselője: dr. Danka Ferenc jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
                (Mogyoród, Dózsa György út 40.)
Az ügy tárgya: helyi építési szabályzat

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Mogyoród Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezései vizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 1 A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdése alapján törvényességi felhívással élt Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: érintett önkormányzat) a Mogyoród Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban HÉSZ) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban. A HÉSZ rendelkezéseivel kapcsolatos törvényességi felhívás két másik önkormányzati rendelettel, a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező szolgáltatási és gazdasági tevékenységekről szóló 27/2013. (XII.19.) számú önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.1.), valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 28/2013. (XII.19.) számú önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.2.) együtt szerepelt. Az Ör.1. és az Ör.2 törvényessége tárgyában a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5.024/2014. számú határozatában döntött.

 2 A törvényességi felhívás szerint a HÉSZ és az 1. számú melléklet az építési övezeti előírások között merev hivatkozást alkalmazva utal a korábban hatályon kívül helyezett 17/2013. (VI.03.) önkormányzati rendeletbe foglaltak figyelembe vételére, ami sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdésbe foglalt normavilágosság követelményét. A HÉSZ vonatkozásában felvetettek új számon kerültek iktatásra.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 3 Megállapítható, hogy az indítványozó PEB/030/1560-1/2014 számú kezdeményezésében az Ör.1. és az Ör.2. vizsgálatát kérte, a HÉSZ rendelkezéseivel kapcsolatos kifogás – az ezzel kapcsolatos törvényességi felhívás – megjegyzésre került.

 4 Megállapítható továbbá, hogy az érintett önkormányzat a HÉSZ-t módosította a 14/2014. (VI.10.) számú önkormányzati rendeletével, amelyben a HÉSZ-ben szereplő „17/2013. (VI.03.) számú Önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint” szövegrész helyébe a „külön önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint” szöveg lépett. Az érintett önkormányzat a törvényességi felhívásban foglaltak alapján járt el.

 5 A Mötv. 136. § (2) bekezdése szerint a kormányhivatal kezdeményezheti a törvénysértőnek tartott önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 49. §-a szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsa indítvány alapján jár el.

 6 A Bszi. 51. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerint az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt a fővárosi és megyei kormányhivatal nem a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal nyújtotta be, illetve fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezése esetén az önkormányzati rendeletnek az indítvánnyal támadott rendelkezése hatályát vesztette.
A Bszi 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

 7 A fentiek figyelembe vételével a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 51. § (1) bekezdés c) és d) pontja, valamint 51. § (2) bekezdése alapján a HÉSZ vonatkozásában az eljárást megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok

 8 2011. évi CLXI. törvény 51. § (1) bekezdés c) és d) pont, 51. § (2) bekezdés

Záró rész

 9 A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. november 18.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt  sk. előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró