Köf.5.041/2021/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5041/2021/7.

A tanács tagja: Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke, Dr. Varga Eszter előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Horváth Tamás bíró, Dr. Patyi András bíró

Az indítványozó: Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.)

Az indítványozó képviselője: Dr. Danka Ferenc főosztályvezető

Az érintett önkormányzat: Csömör Nagyközség Önkormányzat (2141 Csömör, Szabadság út 5.)

Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Nyitrai Judit ügyvéd (……….)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és rendjéről szóló 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva felülvizsgálta Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és rendjéről szóló 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A törvényességi felügyeleti eljárás során az indítványozó megállapította, hogy az Ör. 12/A. § (2) bekezdés b) pontjában, 18. § első mondatában, 19. § (1) bekezdésében, 22. §-ában és a 2. mellékletében szabályozott behajtási engedélyért fizetendő díj előírására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény – figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdésére – a helyi önkormányzat számára nem ad felhatalmazást.

[2] Az indítványozó a fentiek okán törvényességi felhívással élt, melyben foglaltaknak az érintett önkormányzat nem tett eleget.

Az indítvány és az önkormányzat nyilatkozata

[3] Az indítványozó a 2021. november 26. napján kelt beadványában a Kúria Önkormányzati Tanácsának (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását kezdeményezte és indítványozta, hogy az Önkormányzati Tanács – a törvényességi felhívásban részletezett okból – az Ör. 12/A. § (2) bekezdés b) pontját, 18. § első mondatát, 19. § (1) bekezdését, 22. §-át és 2. mellékletét semmisítse meg.

[4] Az érintett önkormányzat 2022. február 1. napján úgy nyilatkozott, hogy a 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel az Ör. 12/A. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte, továbbá az 1/2022. (I. 24.) önkormányzati rendelettel az Ör. 18. §-át az indítványnak megfelelően módosította, az Ör. 19. § (1) bekezdését, 22. §-át és 2. mellékletét pedig hatályon kívül helyezte.

[5] Az Önkormányzati Tanács 5. számú felhívására, az indítványozó 2022. február 10. napján úgy nyilatkozott, hogy az érintett önkormányzat a jogsérelmet orvosolta.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

[6] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 139. §-a alapján, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is.

[7] A Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a közigazgatási szerv vagy jogorvoslati szerve a jogsérelmet a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolta.

[8] Az Önkormányzati Tanács az indítványozó nyilatkozata alapján megállapította, hogy az érintett önkormányzat az Ör. indítvánnyal érintett rendelkezéseinek módosításával, illetve hatályon kívül helyezésével az indítványban foglaltaknak eleget tett, ezért a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése g) pontja alapján a normakontroll eljárást megszüntette.

Záró rész

[9] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[10] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[11] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. február 22.

Dr. Varga Zs. András sk. a tanács elnöke,
Dr. Varga Eszter sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró,
Dr. Horváth Tamás sk. bíró,
Dr. Patyi András sk. bíró