Köf.5.041/2014/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5041/2014/4.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó előadó bíró, dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
               (Tatabánya, Bárdos László u. 2.)
Az érintett önkormányzat: Dömös Község Önkormányzata (Dömös, Táncsics u. 2.)

Az ügy tárgya: Dömös Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.21.) rendelete 1. § (1), 2. § és 11. § (3) bekezdése törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.21.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2. Az Ör. 2. § a költségvetési hiány fedezésére rendkívüli támogatás igénylését írja elő.

3. Az Ör. 11. § (3) bekezdése rendkívüli esetekre a rendelet módosítását és az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi tanácsok hatáskörébe utalja.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

4. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 48. § (1) bekezdése alapján indítványozta az Ör. 1. § (1) bekezdés, 2. § és a 11. § (3)  bekezdés törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését.

5. Az indítványozó szerint az Ör. 1. § (1) bekezdése ellentétes az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (3), 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakkal. Az Áht. 5. § (3) bekezdése költségvetési többlet vagy hiány megállapításának kötelezettségéről rendelkezik, a 23. § (2) bekezdés c) pontja a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaként határozza meg a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban. Az indítványozó az Ör. 1. § (1) bekezdése tekintetében kifejtette, hogy az Ör. nem tartalmazza a hiányt a jogszabályoknak megfelelő bontásban.

6. Az indítványozó szerint az Ör. 2. § ellentétes az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal. Az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pontja azt határozza meg, hogy a költségvetési hiány fedezéséről mely finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján lehet gondoskodni. Az indítványozó az Ör. 2. § bekezdése tekintetében kifejtette, hogy az e szakaszban foglalt rendkívüli támogatások igénylése nem minősül finanszírozási célú pénzügyi műveletnek.

7. Az indítványozó szerint az Ör. 11. § (3) bekezdése ellentétes az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontjában foglaltakkal. Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára teszi lehetővé a bevételek és kiadások módosítását, az előirányzatok közötti átcsoportosítást, a Mötv. 42. § 1. pontja tartalmazza, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.  Az indítványozó az Ör. 11. § (3) bekezdése tekintetében kifejtette, hogy jogsértő a képviselő-testület döntése, amellyel a költségvetés módosítását és az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi tanácsok hatáskörébe utalja.

8. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak állásfoglalás beszerzése céljából. Az érintett önkormányzat nem terjesztett elő állásfoglalást. Az indítványozó Köf.5041/2014/3. számú beadványában arról tájékoztatta az Önkormányzati Tanácsot, hogy Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.21.) rendelet módosításáról szóló 13/2014 (VI.27.) rendelet megalkotásával a törvényes állapotot helyreállította. Ezért az indítványozó, a Köf.5041/2014/1. számon előterjesztett indítványát visszavonta.

9. A fentiekből következően az indítványozó által támadott önkormányzati rendeleti rendelkezések már nincsenek hatályban, azok az indítványban foglaltaknak megfelelően módosításra kerültek.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

10. A Bszi. 51. § (1) bekezdés d) pontja szerint az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezése esetén az önkormányzati rendeletnek az indítvánnyal támadott rendelkezése hatályát vesztette. A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja szerint az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta, vagy a b) pontja értelmében, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

11. Jelen esetben megállapítható, hogy az Ör. támadott rendelkezéseit 2014. június hó 28. napjától Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.21.) rendelet módosításáról szóló 13/2014 (VI.27.) rendeletével megfelelően módosította és a törvényes állapotot helyreállította.

12. Mivel az indítványozó által támadott önkormányzati rendeleti rendelkezések már nincsenek hatályban, és az indítványozó indítványát visszavonta, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 51. § (2) bekezdés alapján az eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

13. Nincs helye érdemi vizsgálat lefolytatásának absztrakt normakontroll hatáskörben, ha az önkormányzat a támadott rendeleti szabályokat hatályon kívül helyezte, és az új szabályozás már nem tartalmazza a vitatott rendelkezéseket, ezért az indítványozó az indítványt visszavonta.

Alkalmazott jogszabályok

14. 2011. évi CLXI. törvény 51. § (1) bekezdés d) pontja és 51. § (2) bekezdés b) pontja

Záró rész

15. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. november hó 11.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró