Köf.5.037/2020/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5037/2020/7.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Varga Eszter előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Varga Zs. András bíró, Dr. Horváth Tamás bíró

Az indítványozó: Veszprém Megyei Kormányhivatal (8200, Veszprém, Megyeház tér 1.)

Az érintett önkormányzat: Balatonfüred Város Önkormányzata (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének, valamint a város területén gépjárművel történő várakozás szabályairól és rendjéről szóló 8/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése, 11. és 12. §-a, 13. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja, valamint 1. melléklete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 5-i ülésén alkotta meg a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének, valamint a város területén gépjárművel történő várakozás szabályairól és rendjéről szóló 8/2020. (III. 18.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.). Az indítványozó az Ör.-rel szemben 2020. július 28-án törvényességi felhívással élt, azonban a jogszabálysértések megszüntetésére adott, többször meghosszabbított határidő eredménytelenül telt el.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

[2] Az indítványozó a 2020. december 17. napján kelt beadványában a Kúria Önkormányzati Tanácsának (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását kezdeményezte. Álláspontja szerint az Ör. 1. § (1) bekezdése és 1. melléklete ellentétes a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (5) bekezdésével, figyelemmel arra, hogy az „Esterházy strand” és a „Kisfaludy strand parkolója” megjelölésű várakozási terület nem kizárólag az érintett önkormányzat, hanem egy gazdasági társaság tulajdonába is tartozik. Az indítvány szerint továbbá az Ör. 11. és 12. §-a ellentétes a Kkt. 15/C. § (1) és (2) bekezdésével, 48. § (5) bekezdésével és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-ával; az Ör. 12. § (4) bekezdése ellentétes a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdésével; az Ör. 13. (1) bekezdés a) pontja ellentétes a Jat. 2. § (1) bekezdésével; valamint az Ör. 13. § (2) bekezdés a) pontja ellentétes a Jat. 2. § (1) bekezdésével és a Kkt. 48. § (5) bekezdés e) pontjával, mindezek alapján az Ör. felsorolt rendelkezései sértik az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdését. A kifejtettek alapján indítványozta, hogy az Önkormányzati Tanács az Ör. hivatkozott rendelkezéseit semmisítse meg.

[3] Az érintett önkormányzat a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján előterjesztett védiratában akként nyilatkozott, hogy 2021. február 5. napján hatályba lépett az Ör. módosításáról szóló 4/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet, amelynek hatálya Balatonfüred város közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő, a Kkt. 47. § 23. pontja szerinti várakozási területekre terjed ki. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az Ör. indítvánnyal érintett 11-12. §-a, 13. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja. A védirathoz csatolt tulajdoni lapok alapján előadta, hogy az indítvánnyal érintett Balatonfüred 333/4 hrsz.-ú, 403/26 hrsz.-ú, 407/2 hrsz.-ú, korábban egy gazdasági társaság által is tulajdonolt ingatlanok jelenleg már az önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak.

[4] Az Önkormányzati Tanács az 5. számú végzésében – a védirat és mellékletei egyidejű megküldésével – nyilatkozattételre hívta fel az indítványozót arra vonatkozóan, hogy vitatja-e, hogy az indítványban „Esterházy strand”-ként  és a „Kisfaludy strand parkolója”-ként nevesített várakozási területek jelenleg már az önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak. Amennyiben nem vitatja, a megküldött módosításokra figyelemmel nyilatkozzon arról, hogy az indítványát fenntartja-e.

[5] Az indítványozó 2020. február 17-én úgy nyilatkozott, hogy az előterjesztett indítványát nem tartja fenn.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

[6] Az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az elállásra és az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is [Kp. 139. §].

[7] A Kp. 44. §-a alapján a felperes keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül, a tárgyalás berekesztéséig elállhat. Az elállás a tárgyalást megelőzően írásban vagy a tárgyaláson szóban is bejelenthető. Ha a bíróság nem tart tárgyalást, elállni a bíróság ítéletének meghozataláig lehet.

[8] A Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt.

[9] A kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése c) pontja alapján a jelen normakontroll eljárását megszüntette.

Záró rész

[10] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[11] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[12] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. február 23.

Dr. Patyi András sk. a tanács elnöke,
Dr. Varga Eszter sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró,
Dr. Varga Zs. András sk. bíró,
Dr. Horváth Tamás sk. bíró