Köf.5.028/2020/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5028/2020/2.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Varga Eszter bíró

Az indítványozó: Pősze Margit, magánszemély (5630 Békés, Vásárszél út 4. fszt/4. szám)

Az indítványozó jogi képviselője: Dr. Molnár István, ügyvéd (1094 Budapest, Berzenczey utca 10-12. 4/44. szám)

Az érintett önkormányzat: Békés Város Önkormányzat

Az ügy tárgya: önkormányzati határozat törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2020 (IX. 03.) határozata ellen irányuló indítványt visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 148/2020 (IX. 03.) határozatában helybenhagyta az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság határozatát, amely nem hosszabbította meg az indítványozó magánszeméllyel kötött, önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést. Az indítványozó 2020. október 4. napján kelt indítványában kérte a Kúria Önkormányzati Tanácsától (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) e képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezését.

[2] Az Önkormányzati Tanács megállapította, hogy az indítványozó az eljárást nem helyi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata ellen kezdeményezte, hanem egyedi ügyben hozott önkormányzati határozat jogszabálysértő voltának megállapítását indítványozta. Erre pedig az Önkormányzati Tanács előtti eljárás keretei között nincs lehetőség. Az indítványozó nem rendelkezik továbbá az Önkormányzati Tanács  eljárásának indítványozására vonatkozó jogosultsággal. Önkormányzati képviselő-testület normatív határozata jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást törvény által feljogosított szerv – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 139. § alapján a helyi önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi vagy megyei kormányhivatal – indítványozhatja.

[3] Az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) általános szabályait [Kp. 139. §], így a keresetlevél visszautasítására vonatkozó szabályokat is. A bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha a pert nem a jogszabályban erre feljogosított személy indítja, illetve ha a felperes olyan közigazgatási tevékenység jogszerűségét vitatja, amelynek vizsgálatát törvény kizárja [Kp. 48. § (1) bekezdés c)-d) pontjai]. Minderre tekintettel az Önkormányzati Tanács az indítványt visszautasította.

Záró rész

[4] A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 112. § (2) bekezdése, a felülvizsgálatot a Kp. 116. § d) pontja zárja ki.

Budapest, 2020. október 7.

Dr. Patyi András sk. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola sk. előadó bíró,
Dr. Varga Eszter sk. bíró