Köf.5.024/2018/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
VÉGZÉSE

 

Az ügy száma: Köf.5024/2018/3.

A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke; Dr. Horváth Tamás előadó bíró;
                        Dr. Dobó Viola bíró

Az indítványozó:    Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal
                              (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Az érintett önkormányzat:    Hodász Nagyközség Önkormányzata
                                             (4334 Hodász, Petőfi Sándor utca 6.)

Az ügy tárgya: A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapítására vonatkozó szabályozás

Rendelkező rész

–     A Kúria Önkormányzati Tanácsa Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodászi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló 2/2018. (V.8.) számú önkormányzati rendelet jogszabályba ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A  végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó indítványában kérte Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodászi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló 2/2018. (V.8.) számú rendelet  (továbbiakban: Ör.) jogszabályba ütközésének megállapítását és megsemmisítését.

[2] Hodász Nagyközség Önkormányzata az indítványra védiratot nem terjesztett elő.

[3] Az indítványozó ezt követően beadvánnyal fordult az Önkormányzati Tanácshoz. Beadványában akként nyilatkozott, hogy indítványát a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 139. § (1) bekezdése és 44. §-a alapján visszavonja arra figyelemmel, hogy Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ör.-t hatályon kívül helyezte.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[4] Az Alaptörvény 27. pont c) alpontja alapján a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A Kp. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló eljárás részletes szabályait a Kp. XXV. fejezet tartalmazza.

[5] Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését és a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztását vizsgálja.

[6] A Kp. 140. § (1) bekezdése alapján az eljárást indítvánnyal kell megindítani, amelyre a keresetlevél szabályait kell alkalmazni. A Kp. 44. §-a értelmében a felperes a keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül, a tárgyalás berekesztéséig elállhat, abban az esetben, ha a bíróság nem tart tárgyalást, elállni a bírósági ítélet meghozataláig lehet. A Kúria a Kp. 81. §  (1) bekezdés c) pontja alapján, az eljárást megszünteti, ha a felperes eláll a keresetétől.

[7] A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

Záró rész

[8] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.

[9] Jelen eljárásban a Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[10] A döntés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. szeptember 4.

Dr. Balogh Zsolt s. k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró,
Dr. Dobó Viola s. k. bíró