Köf.5.021/2014/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

 

Az ügy száma: Köf.I.5021/2014/4.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró,
                        dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
Az indítványozó: Alapvető Jogok Biztosa (Budapest, Nádor u. 22.)
Az érintett önkormányzat: Nagyvenyim Község Önkormányzata
                                                 (Nagyvenyim, Fő út 43.)
Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Borbás Péter ügyvéd
                                                                   (Dunaújváros, Vasmű út 39. III. 305.)
Az ügy tárgya: hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása

Rendelkező rész

- A Kúria Önkormányzati Tanácsa Nagyvenyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2001. (II.1.) rendelete 24. § (1) bekezdése és – a 17/2012. (XII.04.) rendelettel módosított – 2. számú melléklete törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

- A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. Nagyvenyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2001. (II.1.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) 24. § (1) bekezdése a szemétszállítási díj megállapítása során úgy rendelkezett, hogy a szemétszállítási díj három tényezőből tevődik össze: egyrészt átalánydíjból, másrészt ürítési díjból, harmadrészt a szemétgyűjtő zsák árából.  

2. Az Ör. 2. számú melléklete a szemétszállítási díjtételeket tartalmazta, amely rendelkezéseket 2012. január 1-ei hatállyal módosított a 17/2012. (XII.04.) rendelet (a továbbiakban: Módr.). E szabályok az egységnyi személyszállítási díjtételeket fogalmazzák meg a 2013-as évre.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

3. Az Alapvető Jogok Biztosa (a továbbiakban: indítványozó) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 48. § (1a) pontja alapján kérelmet nyújtott be az Ör. 24. § (1) bekezdésének és a Módr.-el megállapított 2. számú melléklete törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére.

4. Az indítványozó szerint az Ör. 24. § (1) bekezdése ellentétes a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 47. § (2) és (3) bekezdéseivel. A Htv. e szabályai szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egy vagy kéttényezős lehet – ha kéttényezős, akkor rendelkezésre állási és ürítési díjból áll – ezzel szemben az Ör. 24. § (1) bekezdése háromtényezős díjat határoz meg.

5. Az indítványozó a Módr.-el megállapított 2. számú melléklet tekintetében kifejtette, hogy a Htv. 2013. január 1-jével megváltoztatta a hulladékgazdálkodási közszolgálati díj megállapításának jogosulti körét: az önkormányzat helyett a miniszter kapott felhatalmazást az adott tárgyban rendeletalkotásra. A 2. számú mellékletben a 2013. évre az önkormányzat által megállapított szemétszállítási díjtétel ezért törvénysértő.

6. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak állásfoglalás beszerzése céljából. Az érintett önkormányzat előadta, hogy az Ör.-t jelentős részben módosította a 8/2014. (III.31.) rendelet, e rendelet 14. § (2) bekezdése 2014. április 1-ei hatállyal hatályon kívül helyezte az Ör. 24. §-át. Az érintett önkormányzat előadta továbbá, hogy az Ör. 2. számú mellékletét 2014. június 17-étől a 11/2014. (VI.16.) rendelet helyezte hatályon kívül. A fentiekből következően az indítványozó által támadott önkormányzati rendeleti rendelkezések már nincsenek hatályban.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

7. A Bszi. 51. § (1) bekezdés d) pontja szerint az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezése esetén az önkormányzati rendeletnek az indítvánnyal támadott rendelkezése hatályát vesztette. A Bszi. 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

8. Jelen esetben megállapítható, hogy az Ör. 24. § (1) bekezdését hatályon kívül helyzete a Nagyenyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló 8/2014. (III.31.) rendelet 14. § (2) bekezdése, míg a Módr.-el megállapított 2. számú mellékletet a Nagyenyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2011. (II.1.) rendeletet módosító 11/2014. (VI.16.) rendelet. Mivel az indítványozó által támadott önkormányzati rendeleti rendelkezések már nincsenek hatályban, és – a becsatolt iratokból megállapíthatóan – az új szabályozás hasonló tartalmú rendelkezést nem tartalmaz, ezért a Kúria önkormányzati Tanácsa a Bszi. 51. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

9. Nincs helye érdemi vizsgálat lefolytatásának absztrakt normakontroll hatáskörben, ha az önkormányzat a támadott rendeleti szabályokat hatályon kívül helyezte, és az új szabályozás már nem tartalmazza a vitatott rendelkezéseket.

Alkalmazott jogszabályok

10. 2011. évi CLXI. törvény 51. § (1) bekezdés d) pontja és 51. § (2) bekezdés b) pontja

Záró rész

11. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. szeptember 9.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt  sk.előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró