Köf.5.015/2018/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának

v é g z é s e

Az ügy száma: Köf.5015/2018/4.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró,
                         Dr. Dobó Viola bíró

Az indítványozó: Székely László Alapvető Jogok Biztosa
                            (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

Az érintett önkormányzat: Balatonberény Község Önkormányzata
                                          (8649 Balatonberény, Kossuth L. tér 1.)

Az ügy tárgya: Önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

Rendelkező rész

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 14/2017. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatára és jogszabály-ellenességének megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

Indokolás

 

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az Alapvető Jogok Biztosához egy magánszemély fordult panasszal, kérve a Balatonberény Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 14/2017. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) felülvizsgálatát. Beadványában azt kifogásolta, hogy az Ör. építmény- és telekadóra vonatkozó kedvezmény szabályai, valamint belterületi építmények és telkek adóztatására vonatkozó szabályrendszere folytán eltérő adómérték vonatkozik a magyarországi és a külföldi illetőségű magánszemélyekre. A panaszos álláspontja szerint ez sérti az egyenlő közteherviselés elvét, így áttételesen az Alaptörvény XXX. cikkét.

[2] Az Önkormányzat 2018. július 4-én kelt védiratában jelezte, hogy 11/2018. (VI.29.) számú rendeletével módosította az Ör.-t. A módosító rendelet mellőzte, illetve módosította az indítványozó által megsemmisíteni kért rendelkezéseket, 2018. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[3] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése alapján, a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 81. § (1) bekezdés g) pontja szerint a bíróság az eljárást megszünteti, ha a közigazgatási szerv a jogsérelmet – az indítványnak eleget téve – orvosolta.

[4] Az Önkormányzat az indítványnak megfelelően az Ör.-t módosította, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatára és jogszabály-ellenességének megállapítására irányuló eljárását megszünteti.

Záró rész

[5] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.

[6] A Kp. 141. § (4) bekezdése szerint önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségüket maguk viselik.

[7] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó 116. § d) pontja és 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. szeptember 11.

Dr. Patyi András s. k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró,
Dr. Dobó Viola s. k. bíró