Köf.5.013/2018/8. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

 A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
határozata

Az ügy száma: Köf.5013/2018/8.

A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró,
                         Dr. Horváth Tamás bíró

Az indítványozó: Budapest XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
                            (1751 Budapest, Pf. 96.)

Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
                                           (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek, víz- és csatornadíj használati díjának bérlőre történő áthárításáról szóló 26/2017. (X. 27.) rendelete és Pesterzsébet Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények egyes közműdíjainak bérlőre való áthárításáról szóló 33/2004. (VI. 9.) Ök. sz. rendelete törvényességi felülvizsgálata tárgyában meghozott, 2018. július 10-én kelt Köf.5013/2018/6. számú határozata kiegészítése tárgyában az alulírott napon – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

kiegészítő határozatot:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5013/2018/6. számú határozata indoklásának [11] pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az ügyben az érintett önkormányzat védiratot terjesztett elő. Védiratában előadta, hogy álláspontja szerint az Mt. rendelet vitatott rendelkezése többféleképpen is értelmezhető. Nem egyértelmű, hogy az Mt. rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontját milyen esetekben kell alkalmazni, az sincs körülhatárolva, hogy pontosan mit jelent, jogilag miként definiálható az éves norma, így az sem állapítható meg, hogy az önkormányzati rendelet szabályai ütköznek az Mt. rendelettel. Emellett az életviszonyok jelentősen meghaladták az Mt. rendeletet, a társasházak létrejöttével alkalmazása célszerűtlenné vált és a bérlők számára igazságtalan fizetési módot ír elő az önkormányzatok részére; a védirat kifejti mindennek részletes indokait is. Az önkormányzat utalt arra is, hogy Erzsébetváros Önkormányzata és Zugló Önkormányzata hasonló szabályozást alkalmaz, valamint, hogy az Mt. rendelet az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése szerint a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik. Előadta továbbá, hogy álláspontja szerint nem állapítható meg a rendeletalkotási kötelezettség elmulasztása.”

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5013/2018/6. számú határozatának indoklását a következő pontokkal egészíti ki:

„[27] A fentiek fényében nem megalapozott az önkormányzat azon érve, mely szerint pontosan nem definiálható az éves norma jelentése és a jogszabályütközés mibenléte, tekintve, hogy az Ör.1. 2. § (1) b) pontja maga is alkalmazza az éves normát, mint szabályozási eszközt az 1.) és a 2.) kategóriákba tartozó önkormányzati tulajdonú bérlemények tekintetében.
[28] Az a körülmény, hogy az életviszonyok az Mt. rendelet hatályba lépése óta jelentősen megváltoztak, valóban ésszerű indoka lehet a jogszabály-módosításnak. Mindaddig viszont, amíg ez nem történt meg, a Kúria Önkormányzati Tanácsának nincs lehetősége az éves norma szerinti díjmeghatározás eltörlését megalapozó indokok figyelembevételére, az Ör.1. és Ör.2. más jogszabályba ütközését csakis a hatályos jogszabályi környezet (a jelenleg hatályos Mt. rendelet) alapján vizsgálhatja.”

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

- elrendeli a kiegészítő határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;

- elrendeli, hogy a kiegészítő határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A kiegészítő határozat ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5013/2018/6. számú határozatával szemben határozat kiegészítése iránti kérelmet terjesztett elő. Kérelmében előadta, hogy önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálata iránt folyó nemperes eljárásban a Kúria Önkormányzati Tanácsának felhívására határidőn belül védiratot terjesztett elő. Mindezek ellenére a határozat [11] pontjában iratellenesen az szerepel, hogy az önkormányzat védiratot nem terjesztett elő. Az önkormányzat a Közigazgatási Perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 28. § (2) és (3) bekezdésére, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 355. § (2) bekezdésére hivatkozással kérte a Köf.5013/2018/6. számú határozat kiegészítését.

A Kp. 139. § (1) és 140. § (1) bekezdései értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló indítványra a keresetlevél szabályait kell alkalmazni, a normakontroll sajátosságaira figyelemmel. A Kp. 28. § (2) és (3) bekezdései értelmében a keresetlevélre és a védiratra, a beadványok szabályait; a beadványokra pedig a polgári perrendtartás általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Pp. 355. § (2) bekezdése értelmében, ha a bíróság az ítéletben nem rendelkezett olyan kérdésről, amelyről a rendelkezés jogszabály értelmében hivatalból kötelező, a mulasztást a hiányosság észlelését követően haladéktalanul pótolja. Tekintettel a védiratnak az önkormányzati normakontroll eljárásban elfoglalt jelentőségére, a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 139. § (1) és 140. § (1) bekezdései, 28. § (2) és (3) bekezdései, valamint a Pp. 355. § (2) bekezdése alapján úgy ítélte meg, hogy a Köf.5013/2018/6. számú határozatának a rendelkező rész szerinti módosítása, illetve kiegészítése szükséges.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a fentiekre figyelemmel a Köf.5013/2018/6. számú határozatának indokolási részét kiegészítette.
Tekintettel arra, hogy a Kúria a Köf. 5013/2018/6. számú határozatát a Magyar Közlönyben közzétette, a kiegészítő határozat közzétételéről is rendelkezett a Kp. 146. § (2) bekezdése, és a Kp. 142. § (3) bekezdése alapján.
A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. szeptember 12.

Dr. Balogh Zsolt s. k. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola s. k. előadó bíró,
Dr. Horváth Tamás s. k. bíró