Köf.5.006/2015/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

K Ú R I A

Köf.5006/2015/2.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Körmendi Járásbíróság (9900 Körmend, Szabadság tér 4.) kérelmező 3.P.20.271/2014/9. számra lajstromozott indítványa  alapján Körmend Város Önkormányzata (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) kérelmezett ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló, a fenti ügyszám alatt folyamatban lévő nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Körmendi Járásbíróság indítványát az Alkotmánybírósághoz átteszi.

Ez ellen a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I N D O K O L Á S

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az ügy iratainak megvizsgálásakor észlelte, hogy az indítványban foglaltak alapján az ügy elbírálására az Alkotmánybíróság rendelkezik hatáskörrel az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 25. § (1) bekezdése alapján.

A Kúria által hozott határozat elleni további jogorvoslatnak a Pp. 233.§-a, 233/A.§-a és a Pp. 271.§ (1) bekezdés e) pontja alapján nincs helye.

Budapest, 2015. április hó 07.

Dr. Kozma György sk. tanácselnök,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró