Köf.5.004/2017/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5004/2017/2.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke; Dr. Balogh Zsolt előadó bíró,
           Dr. Kalas Tibor bíró
Az indítványozó:   H. Z.
             
Az érintett önkormányzat: Kémes Község Önkormányzata
                (7843 Kémes, Kossuth Lajos u. 18.)
Az ügy tárgya: szerződés érvénytelenségének megállapítása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kémes Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2003. (III.28.) sz. rendelete (a továbbiakban: Ör.) Alaptörvény-ellenességének és törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó 2016. április 28. napján kelt beadványában alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál, amelyben kérte az Ör. és a Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.859/2015/4. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.

[2] Az Alkotmánybíróság IV/877-7/2016. számú végzésével az Ör. tekintetében az alkotmányjogi panaszt visszautasította és az indítványt áttette a hatáskörrel rendelkező Kúriára, a Pécsi Törvényszék fenti számú közbenső ítéletére vonatkozóan az alkotmányjogi panaszt visszautasította.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[3] Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről.  Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló eljárás részletes szabályait a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) IV. fejezete tartalmazza.

[4] Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését vizsgálja, ugyanakkor ahogyan azt az Alkotmánybíróság 3097/2012. (VII.26.) AB végzésében illetve 3107/2012. (VII. 26.) AB végzésében is megállapította, a jogi szabályozás nem zárja ki, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Alaptörvény-ellenesség tekintetében is döntsön.

[5] A Bszi. 48.§ (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll eljárását „a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal”, a 48.§ (1a) bekezdés alapján az alapvető jogok biztosa, valamint a 48.§ (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti, „ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli”. E rendelkezésekből az a következtetés adódik, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa hatáskörrel rendelkezik az Ör. törvényességi felülvizsgálatára, ám előtte absztrakt normakontroll eljárást a kormányhivatalokon, az alapvető jogok biztosán és a peres ügyben ítélkező bírákon kívül magánszemélyek, jogi személyek nem kezdeményezhetnek.

[6] A Bszi. 51.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt nem az arra jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nyújtja be. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az indítvány érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Alkalmazott jogszabályok

[7] A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 51. § (1) bekezdés a) pontja és 51. § (2) bekezdés b) pontja.

Záró rész

[8] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2017. január 31.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Kalas Tibor sk. bíró