Köf.5.004/2015/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának

v é g z é s e

Az ügy száma: Köf.5004/2015/4.
A tanács tagja: dr. Kalas Tibor a tanács elnöke; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó előadó bíró; dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
               (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
Az indítványozó képviselője: Dr. Jerebák József jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
                (3525 Miskolc, Városház tér 8.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormánya közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló, módosított 35/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdés c) pontja, 10. §-a, valamint 12. §-a törvényességi vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló eljárást felfüggeszti az Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő 1219/2013, valamint 716/2014. számon folyamatban lévő eljárások befejezéséig.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1.  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja indítványozta az érintett önkormányzat Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályiról és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló, módosított 35/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 8. § (1) bekezdés c) pontjának, 10. §-ának, valamint 12. §-ának törvényességi felülvizsgálatát és megsemmisítését. 

2.  Az Indítványozó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) kapott felhatalmazása alapján törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva, határidő tűzésével és annak meghosszabbításával, kezdeményezte az érintett önkormányzatnál az Ör. hivatkozott rendelkezéseinek vizsgálatát és az Ör. módosítását.

3.   Az érintett önkormányzat a törvényességi felhívásban foglaltakkal csak részben értett egyet. A 10. § (4) bekezdésének módosításán túl az Ör. egyéb, az indítványozó által törvényellenesnek minősített rendelkezéseit érintetlenül hagyta.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

4.   Az indítvány értelmében az Ör. 8. § (1) bekezdés c) pontja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) egyes rendelkezéseivel, az Ör. 10. §-a a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseibe ütközően törvénysértő. Végül az Ör. 12. §-a az indítványozó szerint sérti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) , a Ptk., és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) egyes rendelkezéseit.

5.  Az érintett önkormányzat – a bíróságok igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján részére kézbesített indítványban foglaltakkal nem értett egyet, állásfoglalása értelmében az érintett önkormányzat nem lépte túl a Mötv.-ben kapott felhatalmazás, illetve az indítványban megjelölt törvényi kereteket.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

6.   Az érintett önkormányzat az Ör.-t  a Mötv. 8. § (2) bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg. A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5053/2013. számú végzésével – az előtte folyamatban lévő normakontroll eljárás felfüggesztése mellett – az Alkotmánybírósághoz fordult a Mötv. megjelölt felhatalmazó rendelkezései alkotmányosságának vizsgálata iránt. Az Alkotmánybíróság az indítványt a 716/2014. számon nyilvántartásba vette, és egyesítette az előtte, az alapvető jogok biztosának indítványa alapján folyamatban lévő 1219/2013. számú eljárásához. A Mötv. hivatkozott két rendelkezésének alkotmányossági vizsgálata tehát folyamatban van az Alkotmánybíróság előtt.

7.     A Kúria Önkormányzati Tanácsának Bszi.-ben szabályozott eljárása sui generis eljárás.

8.     A Bszi. 49. §-ának az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontjára, 26. cikk (2)     bekezdésére, valamint az Abtv. 25. §-ára tekintettel történő értelmezése – a Bszi.     tételes rendelkezéseinek hiányában is – kényszerítőleg teremti meg annak a     lehetőségét, hogy az     Önkormányzati Tanács a jelen eljárásban is releváns Mötv.     8. § (2) bekezdésével és 143. § (4) bekezdésével kapcsolatos     alkotmányossági aggályainak tisztázására bevárja az Alkotmánybíróság döntését.     A döntés meghozataláig az előtt folyamatban lévő törvényességi normakontroll     eljárását felfüggesztette.

A döntés elvi tartalma

9.  A bíró az Alaptörvénynek megfelelő, alkotmányos törvénynek alávetetten köteles eljárni. Az Alkotmánybíróság határozata a Kúria törvényességi eljárásában előkérdés akkor, ha a kúriai eljárásban a törvényi szabály érdemben befolyásolja a meghozandó döntést.

Alkalmazott jogszabályok

10. 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdés, 143. § (4) bekezdés, 2011. évi CLXI. törvény 49. §

Záró rész

11. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. április 28.

Dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró