Köf.5.003/2021/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5003/2021/6.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32.)

Az érintett önkormányzat: Töltéstava Község Önkormányzata (9086 Töltéstava, Petőfi utca 123.)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 15/2019. (XII.23.) számú önkormányzati rendelettel módosított 7/2015. (III.19.) számú önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 15/2019. (XII.23.) számú önkormányzati rendelettel módosított 7/2015. (III.19.) számú önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.) szemben először 2020. október 5-én bocsátott ki törvényességi felhívást. Az indítványozó ismételt törvényességi felhívásának határideje 2020. december 26-án járt le, azonban a jogszabálysértések megszüntetésére adott határidő eredménytelenül telt el.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

[2] Az indítványozó ezt követően kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsának (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását. Álláspontja szerint az Ör. 4. §-a sérti a normavilágosság követelményét [a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdését], a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát [Jat. 2.§ (2) bekezdését] valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) az útépítési és közművesítési hozzájárulásra vonatkozó 28. §-át, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 31. §-át, illetve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 45. § (12) bekezdését.

[3] Az indítványozó szerint az Ör. címében és fejezetcímében szereplő „útépítési és közművesítési hozzájárulás”, míg az Ör. 4. §-ában az „útépítési, közművesítési érdekeltségi hozzájárulás” kifejezés nem létező jogintézmény. Az indítványozó álláspontja szerint amennyiben a képviselő-testület az Étv. 28. § (2) bekezdése alapján útépítési és közművesítési hozzájárulást kíván megállapítani, úgy annak részletszabályairól nem rendeleti úton, hanem hatósági határozatban köteles dönteni. Amennyiben a képviselő-testület útépítési érdekeltségi hozzájárulásról kíván rendeletet alkotni, azt a Kkt. 31. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, amennyiben közmű csatlakozási hozzájárulásról kíván rendeletet alkotni, úgy azt a Vgt. 45. § (12) bekezdésének felhatalmazása alapján teheti meg. Arra hivatkozással, hogy a jogszabálysértés kihat az Ör. egészére, az Ör. megsemmisítését indítványozta.

[4] Az érintett önkormányzat a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján előterjesztett védiratában akként nyilatkozott, hogy 2021. január 26-án lépett hatályba Töltéstava Község Önkormányzatának az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 7/2015. (III.19.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2/2021. (I.26.) számú önkormányzati rendelete. Az indítványban támadott Ör. hatályon kívül helyezésére figyelemmel kérte a jelen eljárás megszüntetését.

[5] Az Önkormányzati Tanács a 4. számú végzésében – a védirat és mellékletei egyidejű megküldésével – nyilatkozattételre hívta fel az indítványozót arra vonatkozóan, hogy az indítványát fenntartja-e.

[6] Az indítványozó 2021. március 1-jén úgy nyilatkozott, hogy az előterjesztett indítványát nem tartja fenn, kérte az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára  irányuló eljárás megszüntetését.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

[7] Az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az elállásra és az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is [Kp. 139. §].

[8] A Kp. 44. §-a alapján a felperes keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül, a tárgyalás berekesztéséig elállhat. Az elállás a tárgyalást megelőzően írásban vagy a tárgyaláson szóban is bejelenthető. Ha a bíróság nem tart tárgyalást, elállni a bíróság ítéletének meghozataláig lehet.

[9] A Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt.

[10] A kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése c) pontja alapján a jelen normakontroll eljárását megszüntette.

A döntés elvi tartalma

[11] Amennyiben az indítványozó az előterjesztett indítványát nem tartja fenn, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás megszüntetésének van helye.

Záró rész

[12] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[13] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[14] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. március 16.

Dr. Patyi András sk. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró,
Dr. Kiss Árpád Lajos sk. bíró,
Dr. Varga Zs. András sk. bíró