Köf.5.002/2021/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5002/2021/5.

A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Patyi András bíró, Dr. Varga Eszter bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci u. 62-64.)

Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III.8.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdése más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Budapest Főváros Önkormányzata 47/2020. (X. 5.) önkormányzati rendeletének 3. §-ával 2020. október 8-i hatállyal módosította a Budapest Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III.8.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A módosító rendelet kiegészítette az Ör.-t az 5. § (4) bekezdéssel.

[2] Az Ör-rel kapcsolatban törvényességi felügyeleti eljárás indult, amelynek keretében a Kormányhivatal két alkalommal is törvényességi felhívást tett, amelyek eredménytelenek voltak.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

[3] Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: indítványozó) 2021. január 19-én kelt, a Kúriának benyújtott indítványában vizsgálni és visszamenőleges hatállyal megsemmisíteni kérte az Ör. 5. § (4) bekezdését. A vizsgálni kért rendelkezés szerint: „Ingyenes sajtótermék közterületen való osztásához, illetve az ahhoz használt eszközök közterületen való elhelyezéséhez akkor adható közterület-használati hozzájárulás, ha az érintett sajtótermék kiadója a közterület-használati hozzájárulást tartalmazó hatósági szerződésben vállalja, hogy a sajtótermék egyes lapszámaiban legalább négy teljes oldal terjedelemben Budapest Főváros Önkormányzata és annak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése szerinti intézményei számára olyan, tartalmában és formájában kizárólag általuk meghatározott tájékoztatás közzétételét biztosítja ellenszolgáltatás nélkül, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít.”

[4] Az indítványozó szerint az Ör. 5. § (4) bekezdése törvénysértő. Az önkormányzatot ugyanis se a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, se más törvény nem hatalmazza fel ilyen tartalmú szabály megalkotására. Ellentétes a rendelkezés továbbá a sajtó szerkesztési szabadságát deklaráló, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 4. § (1)-(2) bekezdésével, 7. § (1) bekezdésével, 21. § (1) bekezdésével továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 32. § (1) bekezdésével. A jogalkotás ezen formája mindezen túl sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdésébe foglalt normavilágosság követelményét.

[5] A Kúria az indítványozó kérelmére a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 145. §-a alapján elrendelte az Ör. 5. § (4) bekezdésének ideiglenes alkalmazási tilalmát. 

[6] Ezt követően a Fővárosi Önkormányzat a Kp. 140. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján előterjesztett védiratában akként nyilatkozott, hogy a vizsgálni és megsemmisíteni kért rendelkezést hatályon kívül helyezte. Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 4/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. §-a akként rendelkezik, hogy a jelen eljárás tárgyát képező Ör. 5. § (4) bekezdése hatályát veszti. A hatályon kívül helyezést kimondó rendelkezés 2021. február 2-án hatályba lépett. Kérte ezért, hogy a Kúria a normakontroll eljárást szüntesse meg.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

[7] A Kp. 140. § (1) bekezdése alapján, a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 81. § (1) bekezdés g) pontja szerint a bíróság az eljárást megszünteti, ha a közigazgatási szerv a jogsérelmet – a normakontroll eljárásban az indítványnak eleget téve – orvosolta. Jelen ügyben megállapítható, hogy a Fővárosi Önkormányzat az indítványban foglaltaknak eleget téve hatályon kívül helyezte az indítvánnyal érintett. szabályozást.

[8] A Kp. 146. §-a a törvényellenes önkormányzati rendelettel kapcsolatos jogkövetkezményeket rendezi, az önkormányzati rendeletek hatályállapotának megfelelően. A Kp. 146. § (1) bekezdése szerint, ha a Kúria megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, a) az önkormányzati rendeletet vagy annak rendelkezését megsemmisíti, b) az eljárás megindítását követően hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet vagy rendelkezése más jogszabályba ütközését állapítja meg vagy c) kimondja, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése nem lép hatályba.

[9] Miként hasonló tárggyal összefüggésben a Kúria Köf.5027/2019/9. sz. végzése [13] megállapítja, hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet vizsgálatát a Kp. 146. § b) pontjának és 144. §-ának együttes alkalmazásával csak a konkrét normakontroll, azaz a bírói kezdeményezés esetén teszi lehetővé a törvény. Az absztrakt normakontroll eljárásban, azaz kormányhivatal vagy alapvető jogok biztosa kezdeményezésére csak hatályos önkormányzati rendeletet vizsgálhat a Kúria. Amennyiben absztrakt normakontroll hatáskörben az eljárás megindítását követően az önkormányzat hatályon kívül helyezi az önkormányzati rendeletet vagy annak rendelkezését, úgy a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján, a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 81. § (1) bekezdés g) pontja szerint az eljárás megszüntetésének van helye.

[10] Az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait [Kp. 139. §], így az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat [Kp. 81. §] is.

[11] Mindezek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése g) pontja alapján a jelen normakontroll eljárását megszüntette.

Záró rész

[12] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[13] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[14] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. március 30.

Dr. Balogh Zsolt s.k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s.k. előadó bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Varga Eszter s.k. bíró,
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró