Köf.5.001/2021/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5001/2021/2.

A tanács tagja: Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke, Dr. Kiss Árpád Lajos előadó bíró, Dr. Patyi András bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Dobó Viola bíró

Az indítványozó: ............     ..............................

Az érintett önkormányzat: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (9021 Győr, Városház tér 3.)

Az ügy tárgya: önkormányzati határozat törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2020. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja.

Ezen végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] Az indítványozó magánszemély a 2020. november 27. napján kelt beadványában a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (2) bekezdés b) pontjára hivatkozva a Kúriához fordult, amelyben – a kérelem és mellékletei tartalma alapján (a Kp. 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 110. § (3) bekezdés) – a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2020. (V.5.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) más jogszabályba ütközésének vizsgálatát kérte.

[2] Az indítványozó által felhívott Kp. 12. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Kúria első és végső fokon jár el a helyi önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban. Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdése szerint a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről.

[3] A Kp. 139. §-a értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásokban a Kp. rendelkezéseit a XXV. fejezetében foglalt eltérésekkel, a normakontroll sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni.

[4] A Kp. 143. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást törvény által feljogosított szerv indítványozhatja. A hatályos törvények általános jelleggel az alapvető jogok biztosát és a helyi önkormányzat felett törvényességi felügyeletet gyakorló megyei, fővárosi kormányhivatalt jogosítják fel a normakontroll eljárás kezdeményezésére. A Kp. 144. §-a a kezdeményezésre a bíróságnak abban az esetben biztosít lehetőséget, amennyiben az előtte folyamatban lévő eljárásban önkormányzati rendelet, olyan rendelkezését kell alkalmazni, amelynek más jogszabályba ütközését észleli.

[5] A kifejtettek alapján megállapítható, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa hatáskörrel rendelkezik ugyan az Ör. más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásra, azonban ezen eljárást a törvény által feljogosított szerveken kívül mások, például magánszemélyek, jogi személyek nem kezdeményezhetik, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 48. § (1) bekezdés c) pontja alapján a magánszemély indítványát visszautasította.

[6] A Kúria tájékoztatja az indítványozót, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ob tv.) 34/A. § (1) bekezdése értelmében az alapvető jogok biztosa abban az esetben kezdeményezheti az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást, ha a vizsgálata során észleli, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságot önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése okozza.

[7] Az Önkormányzati Tanács tájékoztatja továbbá az indítványozót, hogy az Ob tv. 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint a helyi önkormányzat tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási pert – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az Ob tv. 19. §-a alapján az alapvető jogok biztosának eljárása ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hivatal előlegezi és viseli. A panasz benyújtásának módjáról az alapvető jogok biztosának honlapja (https://www.ajbh.hu/panasz-benyujtasa) ad részletes tájékoztatást.

Záró rész

[8] Ezen végzés ellen a fellebbezés lehetőségét a Kp. 112. § (2) bekezdése, a felülvizsgálatot a Kp. 116. § d) pontja zárja ki.

[9] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 45. § (2) bekezdése alapján öt bíró tagból álló tanácsban járt el.

Budapest, 2021. január 19.

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke sk.,
Dr. Kiss Árpád Lajos előadó bíró sk.,
Dr. Patyi András bíró sk.,
Dr. Balogh Zsolt bíró sk.,
Dr. Dobó Viola bíró sk.