A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.030/2021/4. számú végzése

Nyomtatóbarát változat

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.030/2021/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a kifogást előterjesztő jogegységi panaszát visszautasítja.
Megállapítja, hogy a kifogást előterjesztő 30 000 (harmincezer) forint jogegységi panasz eljárási illeték visszatérítését kérheti.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
[1] Az adós elleni felszámolási eljárásban a kifogást előterjesztő mint hitelező a felszámoló intézkedése ellen kifogást terjesztett elő, kérve a felszámoló kötelezését az ügyfelek számláin nyilvántartott törzsrészvény feletti rendelkezési jog korlátozásának megszüntetésére és a transzferálás elől az akadály elhárítására.
[2] Az elsőfokú bíróság a kifogást elutasította. A kifogást előterjesztő fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. A kifogást előterjesztő felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria Gfv.VI.30.258/2021/5. számú végzésével a jogerős végzést hatályában fenntartotta.
[3] A kifogást előterjesztő jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Gfv.VI.30.258/2021/5. számú végzése ellen, amelyben a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján kérte annak hatályon kívül helyezését, és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. A jogegységi panasz előterjesztője szerint a Kúria a tárgyi végzésében jogkérdésben indokolatlanul lényegesen eltért az általa megjelölt közzétett kúriai határozatoktól, mert nem az indokolás, hanem az érdemi döntés tartalmából vonta le azt a jogi következtetést, hogy a jogerős határozat indokolása nem sérti a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 221. § (1) bekezdését.
[4] A jogegységi panaszt előterjesztő – a jogszabályi alap, illetve indok megjelölése nélkül –30 000 forint illetéket fizetett meg.
[5] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[6] A régi Pp. 24. § (1) bekezdése szerint a pertárgy értékének megállapításánál a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értéke az irányadó.
[7] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 39. § (3) bekezdés d) pontja alapján, ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, és ha törvény másként nem rendelkezik, az illeték számításának alapja a Kúria előtt a jogegységi panasz eljárásban 700 000 forint. Az Itv. 50. § (1) bekezdése alapján a 39–41. § szerint meghatározott illetékalap után az illeték mértéke jogegységi panasz esetén 10%, de legalább 50 000 forint, legfeljebb 3 500 000 forint.
[8] A felszámolási eljárásban a felszámoló intézkedése ellen előterjesztett kifogás esetében a per tárgyának értéke nem határozható meg, ezért az Itv. 39. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott illetékalap után kell számítani az illeték mértékét. Ennek megfelelően a jogegységi panasz eljárás Itv. 50. § (1) bekezdése alapján számított illetéke 70 000 forint.
[9] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerint a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
[10] Figyelemmel arra, hogy a jogegységi panasz előterjesztője a jogegységi panasz eljárás illetékét hiányosan fizette meg, a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt visszautasította.
[11]Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás illetékmentes, ezért a kifogást előterjesztő a jogegységi panasz eljárásban megfizetett 30 000 forint illeték visszatérítésére jogosult az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján.
[12]A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2021. november 29.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. előadó bíró, Dr. Patyi András s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k. bíró, Dr. Orosz Árpád s.k. bíró, Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró, Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró, Dr. Sebe Mária s.k. bíró.