Keresés

Büntető Kollégium határozatai

I. A felülvizsgálati indítványt a benyújtásakor hatályos büntetőeljárási törvényben szabályozott okokra lehet alapítani.

2022/05. szám

I. A terhelt előkészítő ülésen tett beismerő nyilatkozatát és a tárgyalásról való lemondását a rövidített jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Ez olyan, a Be. 445. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tartalmi elem, amely nélkül nem lehet megállapítani, hogy az eljárási szabályokat a bíróság megtartotta-e [Be. 445. § (2) bek. a) pont].

2022/05. szám

A csalással halmazatban nem követ el egyúttal passzív vesztegetést is az az egyéni vállalkozó, illetve az érdekében tevékenységet végző személy, aki a csalást kívülálló személlyel közösen követi el és annak hasznából részesül [1978. évi IV. törvény (korábbi Btk.) 137. § 19. pont, 251. § (1) bek.; Btk. 291. § (1) bek., (2) bek. b) pont, 459. § (1) bek. 8. pont, 373. § (1) bek.].

2022/05. szám

I. Ha az elkövető a nemi erkölcs elleni cselekményeit a sértett sérelmére a 12. életévének betöltése után a további büntetőjogilag releváns életszakaszában – a 12–14. életév, 14–18. életév – tovább folytatja, akkor a bűncselekmények valóságos halmazatot alkotnak. A folytatólagosság egységét a kiskorú sértett életkorában bekövetkezett változás lezárja. A szexuális bűncselekmények esetében az egység, illetve a halmazat kérdésében az elhatárolás alapvető szempontja a sértettek életkora.

2022/05. szám

I. Valóságos – időben, térben elkülönülő – anyagi halmazat valósul meg, ha a hosszabb időn át tartó, folyamatos jellegű, egységbe tartozó elkövetési magatartás (a kiskorú veszélyeztetése) mellett egyetlen részcselekménnyel együtt történik más bűncselekmény elkövetése (testi sértés, garázdaság). Ilyen esetben a cselekmények nem alaki halmazatban elkövetettnek minősülnek, és megnyílik a másodfellebbezés, így a harmadfokú eljárás lehetősége [Btk. 164. §, 208. §, 339. §; Be. 615. § (2) és (2a) bek.].

2022/05. szám

A bíróság a tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés-büntetést a magyar törvény alapján megállapítható büntetési tétel felső határának megfelelően alakítja át, ha a tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartama hosszabb, mint amennyi a magyar törvény alapján megállapítható lenne [2012. évi CLXXXX. tv. (EUtv.) 111. § (1) bek., 111/D. § (1) bek., (2) bek. a) pont, 111/E. § (1) bek.; Btk. 339. § (1) bek., (2) bek. a) pont, 164. § (1) és (3) bek., 81. § (3) bek. ].

2022/04. szám

Amennyiben az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási ügyben az illetékesség hiányának megállapítása 2021. január 1. napját megelőzően véglegessé vált végzéssel megtörtént, a 2013. évi CCXL. törvény 75/J. §-ban foglalt illetékességi okra hivatkozással a korábban illetékességi okból áttett kérelem visszaküldése nem lehetséges.

2022/04. szám

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalma, ténybeli következtetés vagy az ügyészség által indítványozott bizonyítás alapján az elsőfokú bíróság által megállapított tényállástól eltérő tényállás megállapításával az elsőfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét megállapíthatja, de a tényállás megváltoztatását nem alapíthatja olyan bizonyítékokra, amelyeket az elsőfokú bíróság nem tett a tárgyalás anyagává és a másodfokú bíróság sem vett fel rájuk nézve részbizonyítást [Be. 593. § (1) bek. c) pont, 594.

2022/04. szám

A Be. 46. § (6) bekezdés második mondata szerint a bíróság a vádemelés után a terhelt indítványára védőt rendel ki; azaz a vádemelés után a terhelt vagyoni viszonyaitól függetlenül kötelező erővel bíró indítványtételi jogot kap, így a vádemelés után indítványa esetén a védő kirendelése kötelező.

2022/04. szám

I. A védő kirendelésének – mérlegelést nem tűrő – kötelező esete, ha a vádlott a védő kirendelésére indítványt tesz, ez esetben az indítvány elbírálásáig a tárgyalás nem folytatható. Ha a vádlott védő kirendelését kéri és nincs meghatalmazott védője, úgy a védő kirendelését nem lehet megtagadni; a védő kirendelését követően pedig a védő részvétele az eljárásban, jelenléte a tárgyaláson kötelező. A védő kirendelésének az elmulasztása feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés [Be. 44. § f) pont, 434. §, 608. § (1) bek. d) pont, 649. § (2) bek.

2022/04. szám

Oldalak