Keresés

Közigazgatási Kollégium határozatai

I. A felülvizsgálati kérelem a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nem fogadható be, ha a felülvizsgálati kérelem nem vet fel a joggyakorlat egységesítését vagy továbbfejlesztését igénylő elvi jelentőségű jogkérdést.
II. A felülvizsgálati kérelemben nem elegendő mindössze a befogadhatóság törvényi jogcímére utalni. Annyit mindenképpen ki kell fejteni, hogy a fél az adott ok(ok)ból miért tartja szükségesnek a felvetett jogkérdés Kúria általi eldöntését [2017. évi I. törvény (Kp.) 118. § (1) bek. a) pont aa) alpont].

2022/03. szám

A pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó áfa utáni kamatok tárgyában az új Art. 274/G. §-ára figyelemmel a bíróság elsőként nem dönthet, mert ezzel a hatóság hatáskörét vonja el [2003. évi XCII. törvény 37. § (6) bek., 2017. évi CL. törvény (Art.) 274/G. §, 2011. évi CXXIII. törvény (Módtv.) 1. § (1) bek.].

2022/03. szám

A Kp. 8. § (1) és (3) bekezdésében megjelölt okok hiányában a közigazgatási bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el [2017. évi I. törvény (Kp.) 8. § (1), (3) bek.].

2022/03. szám

Ha a telekalakítás következtében az egyik ingatlan a HÉSZ 26. § (1) bekezdésébe ütközően konkáv, poligon geometriai formát öltene, és a HÉSZ 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott legnagyobb beépítettség mértékét is hátrányosan befolyásolná, a kérelmet el kell utasítani annak ellenére, hogy az új telekhatár a már több évtizede kialakult használati állapotot követné [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 34. § (1) bek., 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 3. § (2) bek., 29/1971. (XII. 29.) ÉVM rendelet 41. § (1) bek.].

2022/03. szám

 A tisztességes eljáráshoz való jogból is fakadóan az, hogy a jogalkotó nem nevesíti a téves helyen történő előterjesztést külön visszautasítási okként, további vizsgálat nélkül nem azonosítható más visszautasítási okkal és nem értékelhető az ügyfelek hátrányára. Ha a keresetlevél határidőben megérkezik a Kp. 39. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási szervhez, úgy az nem lehet elkésett, arról a bíróságnak egyéb perakadály fennállta hiányában érdemben döntenie kell [2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) bek., 48. § (1) bek. i)].

2022/03. szám

Élettársak esetén az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés elismerése vagy ítéleti megállapítása nem eredményez további illetékfizetési kötelezettséget [1990. évi XCII. törvény (Itv.) 3. § (3) bek., 18. § (1) bek., 27. § (1) bek.].

2022/03. szám

Európai Unió Bírósága Határozatai

IV.

C-396/21. sz. FTI Touristik (Voyage à forfait aux Îles Canaries) ügyben 2023. január 12-én hozott ítélet

Az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25‑i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének (1) bekezdését

a következőképpen kell értelmezni:

2023/03. szám

III

C‑395/21. sz. D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire) ügyben 2023. január 12-én hozott ítélet

1)    A 2011. október 25‑i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5‑i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését

a következőképpen kell értelmezni:

2023/03. szám

II

C-158/21. sz. Puig Gordi és társai ügyben 2023. január 31-én hozott ítélet

2023/03. szám

I.

C-132/21. sz. Budapesti Elektromos Művek ügyben 2023. január 12-én hozott ítélet

2023/01. szám

Oldalak