Keresés

Közigazgatási Kollégium határozatai

Amennyiben a szakhatóságokat kijelölő jogszabály a telekalakítási eljárásban másodfokú szakhatóságot nem nevesít, úgy a másodfokú eljárás során együttműködési kötelezettsége keretében szakmai állásfoglalást adó állami főépítész nem minősül másodfokú szakhatóságnak, ezáltal a Kp. 25. § (2) bekezdése szerinti hivatalból történő perbeállítás feltétele nem áll fenn [2017. évi I. törvény (Kp.) 25. § (2) bek.; 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet B) 2. sor; 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 79/E–I. §; 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. pont 12.

2022/05. szám

A helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló eljárás célja, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget, ezért az indítvány előterjesztésének rendjére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény adja meg a kereteket [Alaptörvény 25. cikk (2) bek., 32. cikk (1) bek. a) pont; 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 23. § (2) bek.; 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 137. § (1) bek.; 1997. évi LXXXVIII. törvény (Étv.) 9/A. § (1)–(4) bek.; 419/2021. (VII. 15. ) Korm.rendelet (Ttr.) 10.

2022/04. szám

A bíróságnak a keresetet teljeskörűen el kell bírálnia. A keresetre vonatkozó szabályokat a Kp. tartalmazza, a Kp. e körben nem utal vissza a Pp.-re. A Kp.-ban nincsen korlátozva az előterjeszthető kereset terjedelme, a keresetrészek száma, a keresetlevélnek a Kp. 37. §-ában előírt kötelező elemei mellett a felperes maga határozza meg keresete tartalmát és szerkezetét.

2022/04. szám

I. A megrendelő igényei szerint megtervezett és kivitelezett, a megrendelő logóját, védjegyét, illetőleg egyéb hozzá köthető tájékoztató ábrákat magán hordozó reklámanyag nyomdai előállítása a helyi iparűzési adó szempontjából igénybe vett szolgáltatásnak minősül.

2022/04. szám

A perköltség-biztosíték adása kapcsán a lakóhely – ideértve ebben az esetben lakóhely hiányában a szokásos tartózkodási helyet is – nem szűkíthető le az Nytv. szerinti lakóhelyre, hanem azon minden olyan helyet érteni kell, ahol a természetes személy fél a rendszeres, huzamos tartózkodás céljával ténylegesen él, vagy tartózkodik [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 595. §; 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 4. § (1) bek.; 2007. évi II. törvény (Harm.tv.) 73. § (3) bek.].

2022/04. szám

A fakitermeléshez kapcsolódó utólagos hatósági ellenőrzésnek nem feladata az erdőrészlet határvonalának újrafelmérése, így ehhez – főszabály szerint – nem kapcsolódhat a kitermelő jogsértő magatartásának hatósági tudomásra jutása [2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2. § (3) bek., 50. § (1), (4) bek.; 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 41. §, 107. § (1) bek. a) pont].

2022/04. szám

A bíróság által elrendelt megismételt eljárásban az eljárási határidő túllépése önmagában nem teszi kizárttá, hogy – a törvényi feltételek fennállása esetén – az eljáró hatóság a közigazgatási eljárás felfüggesztéséről döntsön [2017. évi I. törvény (Kp.) 13. §, 48. §, 81. §; 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 48. §, 51. §].

2022/04. szám

Ha az elfogadó nyilatkozatot tevő és a szerződéses vevő is földműves tulajdonostárs, ekként a Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdése szerinti elővásárlásra jogosult, akkor a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdése az elővásárlás sorrendjében nem releváns [2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 18. §, 29. § (1) bek., 28/A. §].

2022/04. szám

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem elbírálása során a közbiztonságra való veszélyesség értékelésénél, az engedély megadását kógens módon kizáró, valódi, közvetlen és súlyos közrendre való veszélyesség megállapítására a szabálysértési eljárást megalapozó közlekedési szabályszegések – főszabály szerint – nem alkalmasak [2007. évi II. törvény (Harmtv.) 33. § (1) bek. c) pont, (2) bek., 87/B. §; 2007. évi I. törvény (Szmtv.) 94. § (2) bek. c) pont; 114/2007. (V. 24.) Korm.rendelet (Vhr.) 37. § (1) bek., 97/A. § (1) bek.].

2022/04. szám

A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére történő héa-visszatérítés esetén, amennyiben a számlák áfa tartalma magasabb a kérelemben megjelöltektől, az adósemlegesség és a megfelelő ügyintézés elvét együttesen alkalmazva, az adóhatóságnak fel kell hívnia az adóalanyt a kérelem módostására, amely módosítást úgy kell tekinteni, mint amelyet az eredeti kérelem időpontjában nyújtottak be [2017. évi I. törvény (Kp.) 36. §; 2007. évi CXVII. törvény (Áfa tv.) 244. §, 251/F. §].

2022/04. szám

Oldalak