Keresés

Büntető Kollégium határozatai

Az intellektuális közokirat-hamisítás törvényi tényállásában írt közreműködés mint elkövetési magatartás minden olyan értelmi-fizikai cselekvőség, amely alkalmas arra, hogy annak következményeként a közokirat kiállítására illetékes személy a közokiratban a törvényi tényállásban meghatározott joghatással bíró valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot rögzítsen. E közreműködés tulajdonképpen speciális közvetett tettesség, mivel a közokiratot létrehozó [abban bejegyzést eszközlő] ügyintéző tévedésben van az elkövető szándékát illetően.

2022/06. szám

I. A személyi szabadság jogszerű elvonásának jogszabály rendelkezésén kell alapulnia. Ebből következően a személyi szabadságtól megfosztás akkor jogellenes, ha nem törvényes eljárás keretében, törvényben meghatározott okból történik.
Ezt az adott intézkedésre vonatkozó – büntető anyagi jogi, büntető eljárásjogi vagy közigazgatási jogi – jogszabályok rendelkezései alapján kell elbírálni [Btk. 304. § (1) bek.]. 

2022/06. szám

I. A jelentős sebességtúllépésben lévő gépjármű vezetője bűnösségének megállapítása törvényes közúti baleset okozása miatt, ha a szabályszegés hiányában a balesetet akár az általa választott módon is el tudta volna hárítani. 

2022/06. szám

A gyógyítás (kezelés) büntetőjogi értelemben vett kockázata akkor igényel vizsgálatot, amikor az orvos eltér foglalkozása szabályaitól. A szabályszegések azonban nem önmagukban, objektíve tesznek felelőssé, a bűnösség azt jelenti, hogy az alany tehet a bűncselekményt megvalósító magatartás tanúsításáról és a magatartásával előidézett következményekről, mivel a terhelt nem fejtette ki azt a gondosságot, amelyre orvosként kötelezve volt és amely tőle adott tények mellett elvárható volt [1978. évi IV. törvény (korábbi Btk.) 171. § (1) bek.; Btk. 165. §; 1997. évi CLIV.

2022/06. szám

I. Ha az eljárási okból benyújtott felülvizsgálati indítvány anyagi jogi kérdés előzetes vizsgálatától függ, az anyagi jogkérdéseket a jogerősen megállapított ügydöntő tényállás alapján kell megítélni.

2022/06. szám

I. A felülvizsgálati indítványt a benyújtásakor hatályos büntetőeljárási törvényben szabályozott okokra lehet alapítani.

2022/05. szám

I. A terhelt előkészítő ülésen tett beismerő nyilatkozatát és a tárgyalásról való lemondását a rövidített jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Ez olyan, a Be. 445. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tartalmi elem, amely nélkül nem lehet megállapítani, hogy az eljárási szabályokat a bíróság megtartotta-e [Be. 445. § (2) bek. a) pont].

2022/05. szám

A csalással halmazatban nem követ el egyúttal passzív vesztegetést is az az egyéni vállalkozó, illetve az érdekében tevékenységet végző személy, aki a csalást kívülálló személlyel közösen követi el és annak hasznából részesül [1978. évi IV. törvény (korábbi Btk.) 137. § 19. pont, 251. § (1) bek.; Btk. 291. § (1) bek., (2) bek. b) pont, 459. § (1) bek. 8. pont, 373. § (1) bek.].

2022/05. szám

I. Ha az elkövető a nemi erkölcs elleni cselekményeit a sértett sérelmére a 12. életévének betöltése után a további büntetőjogilag releváns életszakaszában – a 12–14. életév, 14–18. életév – tovább folytatja, akkor a bűncselekmények valóságos halmazatot alkotnak. A folytatólagosság egységét a kiskorú sértett életkorában bekövetkezett változás lezárja. A szexuális bűncselekmények esetében az egység, illetve a halmazat kérdésében az elhatárolás alapvető szempontja a sértettek életkora.

2022/05. szám

I. Valóságos – időben, térben elkülönülő – anyagi halmazat valósul meg, ha a hosszabb időn át tartó, folyamatos jellegű, egységbe tartozó elkövetési magatartás (a kiskorú veszélyeztetése) mellett egyetlen részcselekménnyel együtt történik más bűncselekmény elkövetése (testi sértés, garázdaság). Ilyen esetben a cselekmények nem alaki halmazatban elkövetettnek minősülnek, és megnyílik a másodfellebbezés, így a harmadfokú eljárás lehetősége [Btk. 164. §, 208. §, 339. §; Be. 615. § (2) és (2a) bek.].

2022/05. szám

Oldalak