Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.030/2021/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a kifogást előterjesztő jogegységi panaszát visszautasítja.
Megállapítja, hogy a kifogást előterjesztő 30 000 (harmincezer) forint jogegységi panasz eljárási illeték visszatérítését kérheti.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/04. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.003/2021/10. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/04. szám

Jogegységi határozatok

2/2022. Polgári jogegységi határozat
A bérleti jogviszonynak a bérbeadó vagyonkezelő által felmondással történt megszűnését követően a felmondás érvényességének, jogellenességének tárgyában

2022/06. szám

1/2022. Polgári jogegységi határozat
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjogból eredő követelésnek a zálogtárgy új tulajdonosával szembeni érvényesítéséről
A Kúria összevont polgári-gazdasági-munkaügyi jogegységi tanácsa a Fővárosi Ítélőtábla elnökének indítványa alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjogból eredő követelésnek a zálogtárgy új tulajdonosával szembeni érvényesíthetősége tárgyában lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a következő
jogegységi határozatot:

2022/05. szám

1/2022. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat
a közterület-használati jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegének megítéléséről és az ilyen tárgyú perben eljáró bíróság meghatározásáról

2022/05. szám

1/2022. Közigazgatási jogegységi határozat

2022/04. szám

8/2021. Polgári jogegységi határozat
a büntetőügyben tartott nyilvános tárgyaláson készített képmás hozzáférhetővé tételéről

2022/04. szám

3/2021. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat
a törvényszék mint elsőfokú bíróság – a közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó – végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést elbíráló bíróság meghatározásáról

2022/03. szám

Büntető Kollégium határozatai

A bűnösség beismerésére vonatkozó egyezség alapján hozott ítélet ellen abban az esetben van helye a terhelt javára perújításnak, ha az alapügyben felmerült vagy fel nem merült tényre vonatkozóan felhozott új, az alapeljárásban nem értékelt bizonyíték olyan új tény megállapítását teszi valószínűvé, amely az egyezség jóváhagyásának megtagadására vezető okot valósít meg; egyúttal perdöntő jellege folytán a megtagadás folyományaként a tárgyalás alapján meghozandó ítéletben a terhelt felmentését vagy a jóváhagyott egyezség alapján kiszabott büntetéshez képest lényegesen enyhébb bün

2022/06. szám

A fellebbezés írásbeli indokolására vonatkozó védői kötelezettség a terhelt személyéhez fűződik, nem pedig a védelmében eljáró védők számához. Amennyiben a védő eleget tett ezen kötelezettségének, az újonnan meghatalmazott védőnek már nincs ilyen irányú kötelezettsége. Védői jogainak gyakorlása viszont értelemszerűen nem korlátozható sem időben, sem terjedelemben [Be. 3. § (1) bek., (2) bek. II. ford., 42. § (4) bek. b), c) és d) pont, 425. § (3) bek.].

2022/06. szám

Oldalak