Jpe.I.60.024/2021/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.024/2021/4. szám

A tanács tagjai:

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke
Salamonné dr. Piltz Judit előadó bíró
Dr. Patyi András bíró
Dr. Vezekényi Ursula bíró
Dr. Orosz Árpád bíró
Nyírőné dr. Kiss Ildikó bíró
Dr. Hajnal Péter bíró
Dr. Vitál-Eigner Beáta bíró
Dr. Csák Zsolt bíró
Dr. Sebe Mária bíró

Az adós: az adós neve (az adós címe)

Az adós felszámolója: a felszámoló neve (a felszámoló címe)

A felszámoló képviselője: Endrédi Ügyvédi Iroda (a felszámoló képviselőjének címe)

A kifogást előterjesztő hitelező: a kifogást előterjesztő hitelező neve (a kifogást előterjesztő hitelező címe)

A kifogást előterjesztő hitelező képviselője: Dr. Szabó Gábor kamarai jogtanácsos

A kifogással érintett hitelező: a kifogással érintett hitelező neve (a kifogással érintett hitelező címe)

A kifogással érintett hitelező képviselője: Havelant Ügyvédi Iroda (a kifogással érintett hitelező képviselőjének címe)

Az eljárás tárgya: kifogás felszámolási eljárásban

A jogegységi panasz előterjesztője: a felszámoló

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Kúria Gfv.VII.30.137/2021/3.

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkhf.44.059/2020/2.

Az elsőfokú bíróság neve és határozatának száma: Fővárosi Törvényszék 23.Fpkh.448/2018/30.

Rendelkező rész

A Kúria a felszámoló jogegységi panaszát visszautasítja;

megállapítja, hogy a felszámoló 30.000 (harmincezer) forint jogegységi panasz eljárási illeték visszatérítését kérheti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felszámoló jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Gfv.VII.30.137/2021/3. számú végzése ellen, amelyben tartalmilag a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése és 41/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján kérte annak hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. A jogegységi panasz előterjesztője részletesen kifejtette a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 49/D. §-ának értelmezésével kapcsolatos jogi álláspontját, egyben utalt arra, hogy álláspontja szerint a Kúria – csakúgy, mint az első- és másodfokú bíróság – jogkérdésben indokolatlanul tért el a Kúria 1/2015. PJE határozatában foglaltaktól.

[2] A felszámoló – a jogszabályi alap, illetve indok megjelölése nélkül – 30.000 forint illetéket fizetett meg.

[3] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[4] A közraktárként működő adós elleni felszámolási eljárásban a felszámoló intézkedése ellen a kifogást előterjesztő hitelező neve mint hitelező kifogást terjesztett elő, kérve annak megsemmisítését a kifogással érintett hitelező követelésével kapcsolatos intézkedések vonatkozásában.

[5] Az elsőfokú bíróság a kifogásnak részben helyt adott, a kifogással érintett hitelező részére megküldött elszámolást és a felszámoló kifizetésre vonatkozó intézkedését megsemmisítette; kötelezte a felszámolót a kifogással érintett hitelező részére kifizetett 118.440.220 forint követelés érvényesítéséhez szükséges, annak az adós vagyonába történő visszafizetését célzó intézkedések megtételére; ezt meghaladóan a kifogást elutasította.

[6] A kifogást előterjesztő és a felszámoló fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.

[7] A felszámoló felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria végzésével a jogerős végzést hatályában fenntartotta.

[8] A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 21. § (1) bekezdése szerint a per tárgyának értéke – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékével egyezik meg.

[9] A felszámolási eljárásban a felszámoló intézkedése ellen előterjesztett kifogás esetében a per tárgyának értéke nem határozható meg, ezért az illeték számításának alapja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 39. § (3) bekezdés d) pont második fordulata alapján 700.000 forint.

[10] Ennek megfelelően az Itv. 39. § (3) bekezdés d) pontja és 50. § (1) bekezdése alapján a jogegységi panasz eljárás illetéke 70.000 forint.

[11] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerint a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem, vagy hiányosan fizették meg.

[12] A kifejtettekre tekintettel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt visszautasította.

[13] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás illetékmentes, ezért a felszámoló a jogegységi panasz eljárásban megfizetett 30.000 forint illeték visszatérítésére jogosult az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján.

[14] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2021. szeptember 16.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. előadó bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Vezekényi Ursula s.k. bíró,
Dr. Orosz Árpád s.k. bíró,
Nyírőné dr. Kiss Ildikó s.k. bíró,
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró,
Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró,
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró,
Dr. Sebe Mária s.k. bíró