Jpe.I.60.012/2021/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

 

Az ügy száma:  Jpe.I.60.012/2021/4.

A tanács tagjai:

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke
Dr. Hajnal Péter előadó bíró
Dr. Patyi András bíró
Dr. Kovács András bíró
Dr. Kurucz Krisztina bíró
Dr. Márton Gizella bíró
Dr. Hajdu Edit bíró
Dr. Puskás Péter bíró
Dr. Márki Zoltán bíró
Dr. Csák Zsolt bíró

A felperes: a felperes neve                                  
                  (a felperes címe)

A felperes képviselője: dr. Nagy Géza ügyvéd          
               
                    (a felperesi képviselő címe)

Az alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
                   (az alperes címe)

Az alperes képviselője: Dr. Donáth Diána kamarai jogtanácsos  

A per tárgya: végrehajtási ügyben hozott közigazgatási végzés elleni közigazgatási per 

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: KúriaKfv.I.35.269/2020/8.

Az elsőfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, 12.K.27.862/2019/15.                       

 

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Kfv.I.35.269/2020/8. sorszámú ítélete ellen, mivel álláspontja szerint az eltért a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett Kfv.IV.37.360/2016/10., Kfv.V.35.706/2013/12., Kfv.II.38.050/2014/8.,            Kfv.IV.35.395/2014/7., Kfv.V.35.612/2016/10., Kfv.V.35.618/2016/8., Kfv.V.35.620/2016/8., Kfv.V.35.558/2014/6., Kfv.III.35.425/2015/7., Kfv.II.37.551/2015/4., Kfv.V.35.286/2012/6., Kfv.I.35.188/2015/4., Kfv.I.35.105/2014/5., Kfv.III.35.204/2014/7., Kfv.I.35.292/2016/4., és a Kfv.VI.35.579/2012/5. sorszámú felülvizsgálati ítéletektől. Kérte a panasszal támadott határozat hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján.

[2] A kérelmében utalt arra, hogy a fent hivatkozott döntések azt tartalmazzák, hogy a közigazgatási hatóságnak és a bíróságnak is eleget kell tennie az indokolási kötelezettségének, melynek sem a jogegységi panasszal érintett kúriai ítélet, sem az elsőfokú jogerős ítélet nem tett eleget.

[3] A felperes a jogegységi panaszeljárás illetékének lerovását mellőzte, hivatkozott arra, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés (l) pontja alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg, ennek tanúsítására csatolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága igazolását.

[4] Ugyanazon ingatlant érintő, de más épület lebontásával kapcsolatos ügyében a Kfv.I.35.225/2018/8. sorszámú jogerős ítélet ellen a felperes Jpe.I.60.011/2021. sorszámon jogegységi panaszt nyújtott be. A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Jpe.I.60.011/2021/3. sorszámú végzésével a felperes jogegységi panaszát visszautasította.

[5] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[6] A Jogegységi Panasz Tanács az iratok áttanulmányozása alapján megállapította, hogy a jelen jogegységi panasz eljárás és a Jpe.I.60.011/2021. sorszámú jogegységi panasz eljárás teljes ténybeli és jogi ügyazonosságot mutat.

[7] Mindkét ügyben a felek azonosak, a jogegységi panaszt előterjesztő fél azonos, az ügyben érintett ingatlan azonos (csak a lebontással érintett építmény tér el). Az ügyek központi jogkérdése az építmény lebonthatóságával kapcsolatos elévülés volt. A felperes mindkét ügyben ugyanazon Kúriai ítéleteket megjelölve és érvrendszer mellett támadta a Kúria két határozatát. Olyannyira, hogy a felperes jogegységi panaszbeadványai – a határozatszámok kivételével – szó szerint azonosak voltak. Arra hivatkozott, hogy a Kúria támadott ítéletei a határozataikat maradéktalanul nem indokolták, így ítéleteik eltértek az általa hivatkozott, és a Kúria által közzétett joggyakorlattól.

[8] A jogegységi panasz eljárások teljes ténybeli és jogi ügyazonosságát figyelembe véve jelen Jogegységi Panasz Tanács mindenben egyetért a másik eljárásban hozott visszautasító határozattal, attól nem kíván eltérni.

[9] Erre figyelemmel a Jogegységi Panasz Tanács csak utal a Jpe.I.60.011/2021/3. sorszámú végzés [22] – [24] pontjaiban foglaltakra, kiemelve, hogy a Bszi. 41/C. § (3) bekezdés b) pontjában rögzített törvényi elvárás nem egy bármilyen tartalmú közzétett kúriai határozat megjelölését jelenti, hanem az állított jogkérdésben az eltérés konkrét ismertetését igényli, ennek vizsgálata ugyanis – a panasz befogadása esetén – az eljárás lényege, ennek hiányában az eredménnyel nem folytatható le. A felperes azonban nem mutatta be a panasszal támadott határozat és az összehasonlításul hivatkozott határozatok közötti jogkérdésben való konkrét eltérést, noha a jogegységi panasz befogadásához ez lett volna a jogszabályi elvárás. A panasz valójában a támadott kúriai ítélet érdemi helyessége felülvizsgálatára irányult, melyre jogegységi panasz eljárás keretében nincs mód.

[10] A fentiekre tekintettel a felperes jogegységi panasza befogadására nem volt lehetőség, a jogegységi panasz rögzített hiányosságát a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa olyan befogadást akadályozó okként minősítette, amely miatt a panasz érdemi elbírálására nem kerülhetett sor, azt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdése e) és h) pontja alapján visszautasította.

Záró rész

[11] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen eljárás illetékmentes.

[12] A visszautasításról hozott végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2021. június 7.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Hajnal Péter s.k. előadó bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Kovács András s.k. bíró,
Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró,
Dr. Márton Gizella s.k. bíró,
Dr. Hajdu Edit s.k. bíró,
Dr. Puskás Péter s.k. bíró,
Dr. Márki Zoltán s.k. bíró,
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró