Jpe.I.60.007/2021/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.007/2021/4. szám

A tanács tagjai:

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke
Salamonné dr. Piltz Judit előadó bíró
Dr. Vezekényi Ursula bíró
Dr. Orosz Árpád bíró
Dr. Kovács Zsuzsanna bíró
Dr. Zanathy János bíró
Dr. Darák Péter bíró
Dr. Csák Zsolt bíró
Dr. Márki Zoltán bíró

A felperes: A felperes neve (A felperes címe)

A felperes képviselője: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (A felperesi képviselő címe)

Az alperes: Az alperes neve (Az alperes címe)

Az alperes képviselői: Dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda (Az alperesi képviselő címe) és Komjáthy Ügyvédi Iroda (Az alperesi képviselő címe)

Az alperesi beavatkozó: Az alperesi beavatkozó neve (Az alperesi beavatkozó címe)

Az alperesi beavatkozó képviselője: Oppenheim Ügyvédi Iroda (Az alperesi beavatkozó képviselőjének címe)

A per tárgya: szerződés létre nem jöttének megállapítása

A jogegységi panaszt benyújtó fél: az alperesi beavatkozó

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Kúria Pfv.VII.20.021/2020/9.

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.671/2018/15.

Az elsőfokú bíróság neve és határozatának száma: Fővárosi Törvényszék 13.G.41.676/2017/39.

Rendelkező rész

A Kúria az alperesi beavatkozó jogegységi panaszát visszautasítja;

megállapítja, hogy az alperesi beavatkozó 70.000 (hetvenezer) forint jogegységi panasz eljárási illeték visszatérítését kérheti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] Az alperesi beavatkozó jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Pfv.VII.20.021/2020/9. számú ítélete ellen, amelyben kérte annak hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése és 41/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján arra hivatkozott, hogy a Kúria ítélkező tanácsa jogkérdésben úgy tért el a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozataitól (Pfv.V.22.198/2017/10., Gfv.VII.30.090/2019/5., Gfv.IV.30.251/2012/9., Pfv.VI.20.975/2015/15., Pfv.VI.20.673/2013/7., Gfv.VII.30.069/2017/5., Pfv.20.021/2019/9. és Pfv.22.234/2017/9.), hogy az adott eltérésre az alsóbb fokú bíróságok határozatában nem került sor.

[2] Az alperesi beavatkozó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 39. § (3) bekezdés d) pontja és 50. § (1) bekezdése alapján 70.000 forint illetéket fizetett meg, mert álláspontja szerint a jogegységi panasz eljárás tárgya a jogegységi panasszal támadott ítélet korábban közzétett döntéseknek való megfelelősége, ezért a vitássá tett követelés értéke álláspontja szerint nem állapítható meg.

[3] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[4] A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 21. § (1) bekezdése szerint a per tárgyának értéke – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékével egyezik meg. A (2) bekezdés a) pontja alapján a követelés vagy más jog értéke szerződés létre nem jöttének esetén a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értékével egyezik meg.

[5] A felperes keresetében az alperessel 2005. december 19-én kötött csereszerződésre alapított igényt, elsődlegesen a szerződés létre nem jöttére hivatkozott. A szerződő felek a csereszerződéssel érintett ingatlan-illetőségek értékét 300.000.000 forint + áfa összegben állapították meg.

[6] Az elsőfokú bíróság keresetet elutasító ítéletét helybenhagyó jogerős ítéletet a Kúria a jogegységi panasszal támadott határozatával hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és az elsődleges keresetnek helyt adva megállapította, hogy a perbeli szerződés nem jött létre. Erre tekintettel téves az alperesi beavatkozó álláspontja, amely szerint a jogegységi panasz eljárásban a pertárgy értéke azért tekinthető meg nem határozhatónak, mert az eljárás tárgya a jogegységi panasszal támadott ítélet korábban közzétett döntéseknek való megfelelősége. Az alperesi beavatkozó érvelésétől eltérően a per tárgyának értéke a jogegységi panasz eljárásban is megegyezik a keresetben érvényesített követelés vagy más jog értékével, amely jelen esetben a kereset tárgyát képező szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke, azaz 300.000.000 forint + áfa.

[7] Mindezek alapján az Itv. 50. § (1) bekezdése szerint számított eljárási illeték a jogegységi panasz eljárásban 3.500.000 forint, az alperesi beavatkozó – eltérő jogértelmezése folytán – ezzel szemben 70.000 forint eljárási illetéket fizetett meg.

[8] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerint a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem, vagy hiányosan fizették meg.

[9] A kifejtettekre tekintettel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt visszautasította.

[10] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás illetékmentes, ezért az alperesi beavatkozó a jogegységi panasz eljárásban megfizetett 70.000 forint illeték visszatérítésére jogosult az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján.

[11] A végzés ellen sem a Bszi., sem a Pp. nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2021. március 26.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. előadó bíró,
Dr. Vezekényi Ursula s.k. bíró,
Dr. Orosz Árpád s.k. bíró,
Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró,
Dr. Zanathy János s.k. bíró,
Dr. Darák Péter s.k. bíró,
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró,
Dr. Márki Zoltán s.k. bíró